ค้นหารหัสการติด C, V, Deny สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

Type Code Description Guide
Corrective 241 รหัสการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้อง กรณีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และสำไส้ตรง (Fit test) ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 239 รหัสการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้อง กรณีบริการคัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (CBC) ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 240 รหัสการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้อง กรณีบริการเคลือบฟลูออไรด์ (กลุ่มเสี่ยง) ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 242 รหัสการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้อง กรณีสายด่วนสุขภาพจิต ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 243 รหัสการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้อง กรณีสายด่วนเลิกบุหรี่สำหรับผู้ที่สมัครใจ ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 244 รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีบริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 245 รหัสการหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีบริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก ตรวจสอบการให้รหัสหัตถการ บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 246 รหัสโรคที่บันทึกไม่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด กรณีให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน IMC ตรวจสอบรหัสโรค กลุ่มเป้าหมายที่สามารถเบิกได้ประกอบด้วย 1. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) 2. สมองบาดเจ็บ (Traumatic brain injury : TBI) 3. การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (Spinal cord injury : SCI) 4. กระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (fragility hip fracture)
Corrective 247 บันทึกหัตถการ IMC แต่ไม่มีรหัสโรคกายภาพบำบัด ตรวจสอบการบันทึกหัตถการ IMC ต้องมีรหัสโรคกายภาพบำบัดเสมอ
Corrective 300 รายการที่ขอเบิกไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ่ายชดเชย ยอดจ่ายชดเชย = 0 บาท ตรวจสอบรายการที่ขอเบิก เป็นรายการที่เบิกชดเชยได้ตามประกาศหรือไม่ กรณีที่ไม่ต้องการขอเบิกเลือกไม่ใช้สิทธิ แก้ไขให้ถูกต้องและส่งเบิกใหม่อีกครั้ง
Corrective 301 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรักษา หรือ ค่ารักษาพยาบาลเป็นลบ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 302 ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายราย Item ในหน้าค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้าค่ารักษาพยาบาล ให้บันทึกรายการแบบละเอียด โดยเฉพาะหมวดค่าห้องค่าอาหาร ยาที่ใช้ใน รพ.และค่าบริการทางการพยาบาลรวมทั้งเมนูอื่นๆ บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 303 บันทึกรายการยา ไม่มีจำนวนที่ใช้ หรือขอเบิก ตรวจสอบการบันทึกรายการยา ระบุจำนวนที่ใช้หรือขอเบิก ให้ครบถ้วน ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 304 บันทึกค่าใช้จ่ายแบบสรุป ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายราย Item ในหน้าค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้าค่ารักษาพยาบาล ให้บันทึกรายการแบบละเอียด โดยเฉพาะหมวดค่าห้องค่าอาหาร ยาที่ใช้ใน รพ.และค่าบริการทางการพยาบาลรวมทั้งเมนูอื่นๆ บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 305 Approve Code ที่บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim ไม่ตรงกันฐานข้อมูลของหน่วยบริการ ตรวจสอบ Approve Code แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่มีเลข Approve Code ไม่สามารถส่งเบิกได้
Corrective 306 ค่าใช้จ่ายที่บันทึกเบิกใน e-Claim ไม่ตรงกับค่าใช้จ่ายในฐานข้อมูลของหน่วยบริการ ตรวจสอบค่าใช้จ่าย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องส่งเข้ามาในระบบ
Corrective 307 ไม่บันทึกเลข Approve Code หรือ เลข Approve Code ที่บันทึกในโปรแกรม e-Claim ไม่พบในฐานข้อมูลของหน่วยบริการ ตรวจสอบ Approve Code บันทึก หรือ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่มีในฐานของหน่วยบริการไม่สามารถเบิกได้
Corrective 308 ไวันที่ออก Approve Code หลังวันรับบริการ การดำเนินการในระบบ EDC ผู้ป่วยนอกให้ดำเนินการภายในวัน หรือกรณีเหลื่อมวันสามารถขอในวันถัดไปเท่านั้น
Corrective 309 ไม่มีรหัสเบิกหมวด 6 หมวด 7 หน้าค่ารักษาพยาบาล update version โปรแกรมตามที่แจ้งในหน้าเวบ e-Claim ข้อมูลตั้งแต่ 1 ต.ค 61 เป็นต้นไปบันทึกเบิกตามรหัสที่กำหนดในหมวด 6 และ 7
Corrective 310 บันทึกเบิกรหัสรับส่งต่อผู้ป่วย COVID (COVV01) แต่ไม่มีรหัสค่ารถรับส่งต่อ (S1801,S1802) ตรวจสอบการบันทึกค่ารถรับส่งต่อ กรณีเบิกรหัสรับส่งต่อผู้ป่วย COVID (COVV01) ต้องมีรหัส S1801 และ S1802 หากไม่ได้ส่งต่อ ตัดรหัส COVV01 ออก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกคร้ง
Corrective 311 มีการบันทึกเบิกค่าพาหนะ และค่าชุด PPE รวมค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ แต่ไม่ระบุสถานที่รับ-ส่งต่อ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการส่งต่อ กรณีเบิกค่าชุด PPE และค่าทำความสะอาดพาหนะในการส่งต่อ ต้องระบุสถานที่ หรือ รพ.ที่รับส่งต่อ
Corrective 312 บันทึกเบิกค่าห้อง มากกว่าจำนวนวันนอน ตรวจสอบการบันทึกเบิกค่าห้อง เบิกได้ไม่เกินจำนวนวันที่ผู้ป่วย admit
Corrective 313 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV แต่ไม่มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ หรือการตรวจ Lab ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการตรวจคัดกรอง COVID19 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV และบันทึกรหัสเบิกการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหรือการตรวจ LAB ให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 314 ไม่มีรหัสโรค หรือรหัสโครงการพิเศษ กรณีการตรวจคัดกรอง COVID19 กรณีเบิก Lab คัดกรอง COVID หรือ ชุด PPE บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV และรหัสโรคให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 315 รหัสโรค หรือรหัสโครงการพิเศษไม่สอดคล้องกับการเบิกรหัสรายการที่เกี่ยวข้องกับ COVID19 ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคให้สอดคล้องกับการเบิกรหัสรายการที่เกี่ยวข้องกับการรักษา COVID19 แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 316 เป็นหน่วยบริการที่ไม่สามารถเบิกรายการที่เกี่ยวข้องกับ COVID19 ได้ ติดต่อ สปสช.เขตพื้นที่เพื่อประเมินศักยภาพหากผ่านการประเมินแล้ว ส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 317 เบิกค่าตรวจ lab covid แต่ไม่บันทึกผลการตรวจ บันทึกผลการตรวจ Lab covid ให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 318 เบิกค่าตรวจ lab covid ไม่ระบุหน่วยบริการที่ส่งตรวจ ระบุหน่วยบริการที่ส่ง lab covid มาตรวจ (รับจาก) ให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 319 เบิกกรณี Screening covid19 เลือกสิทธิประโยชน์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการเบิกกรณี Screening covid19 หน่วยที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยคัดกรองหรือหน่วยตรวจ Lab .ให้เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UC ทั้งหมด (ทุกสิทธิ) แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 320 บันทึกเบิกค่าชุด PPE แต่ไม่มีการตรวจ lab ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีเบิกค่าชุด PPE บันทึกการตรวจ Lab มาให้ครบถ้วน หากไม่มีการตรวจ Lab ไม่สามารถเบิกได้
Corrective 321 การเบิกกรณี Screening covid ของสิทธิประกันสังคมบันทึกรหัสหน่วยบริการที่รักษาไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกหน่วยบริการที่รักษา กรณีเบิก Screening covid หน่วยบริการที่บันทึกเบิกต้องเป็นหน่วยบริการที่รักษาเท่านั้น
Corrective 322 ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเบิกกรณีคัดกรอง covid19 จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ (Project =SCRCOV) ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน 13 หลักที่บันทึก กรณีไม่ใช่สัญชาติไทยไม่สามารถเบิกกรณีคัดกรอง covid19 จาก สปสช.ได้
Corrective 323 บันทึกเบิกกรณีการรักษา covid19 แต่ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบ UC หรือ สถานพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง หรือ อปท. กรณีเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบ UC หรือ สถานพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง รักษา covid19 ให้บันทึกเบิกในโปรแกรม UCEP
Corrective 324 บันทึกรหัสเบิกกรณีการคัดกรอง covid19 ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีบันทึกเบิกการคัดกรอง covid19 (Proj code = SCRCOV) จากกองทุน UC ต้องบันทึกรหัสรายการ screening ที่ สปสช.กำหนดเท่านั้น แก้ไขมาให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 325 บันทึก Project code SCRCOV แต่ไม่มีรายการ Lab Screening ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการตรวจคัดกรอง covid บันทึกรหัสโครงการพิเศษ SCRCOV และรายการ Lab ให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 452 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตาไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบการบันทึกเบิกเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ต้องมีรหัสโครงการพิเศษ DMIDML และรหัสเบิก DMIDML ในเมนู บริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวด แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 453 ไม่ใช่หน่วยบริการที่ลงทะเบียนในระบบ DMIS กรณี CAPD หน่วยบริการที่สามารถส่งข้อมูลเบิกชดเชย กรณี Vascular access ได้ต้องเป็นหน่วยบริการที่ลงทะเบียน ในระบบ DMIS กรณี CAPD เท่านั้น
Corrective 326 รายการ Lab Screening ที่บันทึกเบิกไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ตรวจสอบการบันทึกรายการ Lab กรณีเบิก srceeing ของสิทธิประกันสังคมเบิกได้เฉพาะ LAB RT-PCR เท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 454 รหัสโครงการพิเศษไม่สอดคล้องกับประเภทผู้ป่วย หรือกรณีที่ขอเบิก หรือรหัสโครงการพิเศษไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ ตรวจสอบ PID / รหัสโครงการพิเศษ / รายการอวัยวะเทียมที่ขอเบิก หรือรหัสโครงการพิเศษ บันทึกข้อมูลให้สอดคล้องกับกรณี หรือปีงบประมาณที่ขอเบิก แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 455 รหัสโครงการ Z39000 และ Z75000 ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ 1. ตรวจสอบ PID/ อายุ ณ วันที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่ 2. กรณีเด็กแรกเกิดที่มี PID แล้ว ไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z39000
Corrective 456 เลือกรหัสโครงการพิเศษ Z75REF แต่ไม่ใช่หน่วยบริการสำรองเตียง รหัสโครงการพิเศษ Z75REF สำหรับหน่วยบริการที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการสำรองเตียงเท่านั้น กรณีไมใช่ให้เอารหัสโครงการพิเศษ ( Z75REF) ออกแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 457 รหัส ICD10, ICD9 ไม่สอดคล้องกับการขอเบิกกรณี Leukemia,Lymphoma แก้ไขรหัส ICD-10 / ICD-9-CM ให้ถูกต้องตามที่กำหนด แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 458 บันทึกรหัสโครงการพิเศษสำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ไม่สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ที่เลือก กรณีใช้รหัสโครงการพิเศษสำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม ที่เบิกชดเชยจาก สปสช.ให้เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UCS สิทธิ UC
Corrective 459 ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยกรณี Leukemia หรือ Lymphoma ไม่ตรงตามที่ได้ลงทะเบียนในระบบ ตรวจสอบข้อมูลการรักษา( Leukemia หรือ Lymphoma ) ต้องตรงกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนในระบบ ตลอดระยะเวลา 1 ปี
Corrective 460 ข้อมูลที่ส่งเบิกกรณี Leukemia/Lymphoma ยังไม่ได้ทำการ Register ในระบบ ทำการ Register กรณี Leukemia/Lymphoma ในระบบ on line ให้เรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 461 ข้อมูลของหน่วยบริการที่ส่งเบิกไม่ใช่หน่วยบริการที่ผู้ป่วยลงทะเบียนกรณี Leukemia/Lymphoma หน่วยบริการที่สามารถส่งข้อมูลเบิกชดเชยกรณี Leukemia/Lymphoma ได้ต้องเป็นหน่วยบริการที่ผู้ป่วยลงทะเบียนเท่านั้น
Corrective 462 ไม่ใช่หน่วยบริการในโครงการ กรณี Leukemia/Lymphoma ไม่สามารถเบิกชดเชยค่าบริการตามเงื่อนไข Leukemia/Lymphoma ได้ ให้ส่งเบิกในระบบปกติ
Corrective 463 เกิดจากมีการให้รหัสหน่วยบริการ (Hcode) ไม่ถูกต้อง หรือ เป็นรหัสที่ไม่มีในฐานข้อมูลหน่วยบริการของ สปสช. ตรวจสอบรหัสหน่วยบริการ (Hcode) ที่บันทึก แก้ไขให้ถูกต้อง กรณีที่บันทึกถูกต้องแล้ว แจ้งมาที่ eclaim@live.com เพื่อตรวจสอบและเพิ่มในฐานข้อมูลหหน่วยบริการของ สปสช.ต่อไป
Corrective 464 ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการ Laser ตา (รหัสโครงการพิเศษ DMIDML) การบันทึกเบิกชดเชยค่าบริการกรณี Laser ตา ได้เฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการกับ สปสช.เท่านั้น
Corrective 465 การเบิกกรณี Palliatve Care สามารถบันทึกเบิกได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยนอก( OP ) และการรับ refer ผู้ป่วยนอก ( OP Refer ) เท่านั้น ตรวจสอบข้อมูลการรักษา กรณีผู้ป่วยในไม่สามารถเบิกกรณี Palliative Care ได้
Corrective 466 รหัสโรค หรือ รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับกรณี Palliative Care ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค/รหัสหัตถการ ต้องมีรหัส Z515 เป็นโรครอง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 467 รหัสโรค หัตถการตรงตามเงื่อนไขการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะแต่ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะให้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 468 เป็นหน่วยบริการสำรองเตียงแต่ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z75REF ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีเป็นหน่วยบริการสำรองเตียงให้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z75REF แก้ไขแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 469 ไม่ใช่หน่วยบริการที่เข้าร่วมกรณี STROKE/STEMI ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีไม่ได้เข้าร่วมในโครงการ STROKE หรือ STEMI ไม่สามารถบันทึกเบิกยา STEMI1 ,STEMI2 หรือ ยา STROKE1 Altephase ได้ ให้บันทึกเบิกตามเงื่อนไข OP/IP ปกติเท่านั้น
Corrective 470 กรณีเบิกค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยนอกในจังหวัด (SPV001) แต่ไม่ได้บันทึกเบิกขอเบิกค่าพาหนะ ให้บันทึกข้อมูลขอเบิกค่าพาหนะให้ครบถ้วน
Corrective 471 กรณีเบิกค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยนอกในจังหวัด (SPV001) แต่เป็นหน่วยบริการที่ไม่มีสิทธิเบิกกรณีนี้
Corrective 472 กรณีเบิกค่าพาหนะรับส่งต่อผู้ป่วยนอกในจังหวัด (SPV001) แต่จังหวัดของหน่วยบริการที่รักษาและหน่วยบริการประจำไม่ใช่จังหวัดเดียวกัน
Corrective 473 เบิกค่าพาหนะรับส่งต่อ ระยะทางเกิน 9,999 กิโลเมตร ตรวจสอบระยะทางที่ต้องการขอเบิก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 474 ยาราคาแพงที่บันทึกเบิกไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ OCPA หรือ ไม่ตรงกับรายการยาที่ลงทะเบียนในระบบ OCPA ตรวจสอบรหัสยา บันทึกมาให้ถูกต้อง กรณีไม่ได้ลงทะเบียน Prio Authorize (OCPA) ไม่สามารถเบิกได้
Corrective 475 รหัสโรคไม่สอดคล้องกับยาราคาแพงที่บันทึกเบิก ตรวจสอบรหัสโรค หรือ รายการยาราคาแพงที่บันทึกเบิก ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 476 รายการค่าห้องที่บันทึกเบิกไม่สอดคล้องกับประเภทผู้ป่วย ตรวจสอบการบันทึกเบิกค่าห้อง กรณีผู้ป่วยนอกบันทึกเบิกได้เฉพาะรหัส 21301 และ 21501 เท่านั้น
Corrective 477 จำนวนวันที่บันทึกเบิกค่าห้อง ไม่สอดคล้องกับจำนวนวันที่นอน รพ. (LOS) ตรวจสอบการบันทึกวันที่จำหน่าย หรือ จำนวนวันที่เบิกค่าห้อง แก้ไขให้ถูกต้อง สอดคล้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 478 กรณีเบิกส่วนต่างค่าฟอกเลิอด (HD3995) ไม่มีรหัสหัตถการที่สอดคล้องกับข้อมูลเบิก ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ บันทึกถูกต้อง สอดคล้องกับรายการที่ขอเบิก
Corrective 479 ให้รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกส่วนต่างค่าคลอดจากสิทธิข้าราชการ/อปท. ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค บันทึกรหัสโรคคลอดให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 480 รายการที่ขอเบิกชดเชยไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนด กรณีรหัสอุปกรณ์ 4506 AICD เบิกได้เฉพาะสถานพยาบาลที่กำหนดเท่านั้น
Corrective 481 ไม่ใช่สถานพยาบาลที่กำหนดให้เบิกชดเชยค่าบริการผ่านระบบโปรแกรม e-Claim 1. ข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิประกันสังคมกรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน หรือข้อมูลผู้ป่วยนอก/ใน ผู้ประกันตนทุพลภาพ ที่รักษาในสถานพยาบาลเอกชน ส่งเบิกในระบบเดิมของประกันสังคม 2. หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเฉพาะ HD ส่งเบิกในโปรแกรม HD และโปรแกรม eclaim โดยให้เบิกได้เฉพาะ Vascular Access เท่านั้น
Corrective 482 ข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุพลภาพ กรณีคลอดบุตร หรือ ฆ่าตัวตาย สิทธิผู้ประกันตนทุพพลภาพ ไม่สามารถส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการในระบบโปรแกรม e-Claim ได้
Corrective 483 กรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินที่ขอเบิกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดให้บันทึกเบิกในระบบโปรแกรม e-Claim หน่วยบริการที่บันทึกข้อมูลเบิกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินต้องไม่ใช่สถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนลงทะเบียน (Main Contractor) หรือ สถานพยาบาลเครือข่าย (Sub contractor)
Corrective 484 บันทึกข้อมูลเบิกการรักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) ให้บันทึกรหัสเบิก SSAE73 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล ช่องบริการอื่นที่ไม่จัดหมวดด้วย แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 486 สิทธิประกันสังคมบันทึกเบิกส่วนต่างกรณี HD จากสิทธิ อปท. /กทม. ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบการบันทึกเบิกส่วนต่างกรณี HD จากสิทธิ อปท ต้องมีรหัสโครงการพิเศษ HD3995 และรหัสเบิก HD3995 ในเมนู บริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวด แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 487 บันทึกข้อมูลเบิกการรักษากรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) ให้บันทึกรหัสเบิก SSAE73 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล ช่องบริการอื่นที่ไม่จัดหมวดด้วย แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 485 จำนวนวันนอนไม่สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิกอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) ตรวจสอบวันที่ admit/discharge กรณีการเบิกอุบัติเหตุฉุกเฉินหลัง 72 ชม.(SSAE73) จำนวนวันนอน(LOS) ต้องไม่น้อยกว่า 3 วัน
Corrective 488 ไม่ใช่สถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน แก้ไชให้ถูกต้อง หรือ ติดต่อสำนักงานประกันสังคมเพื่อดำเนินการสมัครเป็นสถานพยาบาลในระบบ
Corrective 489 ข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ข้อมูลสิทธิผู้ประกันตนทุพพลภาพ ไม่สามารถส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการในระบบโปรแกรม e-Claim ได้
Corrective 490 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการฟอกโลหิต ในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการ และการเบิกกรณีการฟอกโลหิต OP หน้า F4 / IP รหัสเบิก IP007 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษา บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 491 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการล้างไตทางช่องท้อง ในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการ และการเบิกกรณีการล้างไตทางช่องท้อง OP หน้า F4 / IP รหัสเบิก IP008 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษาบันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 492 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีทำหมันไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการให้รหัสหัตถการและรหัสเบิกในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดบริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวด เลือกรหัสเบิกให้สอดคล้องกับเพศ
Corrective 493 บันทึกเบิกกรณีฟอกเลือด (HD) มากกว่า 2 ครั้ง/วัน ตรวจสอบการบันทึก จำนวน ที่บันทึกเบิกในหน้า F4 กรณีการฟอกเลือดบันทึกเบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง/วัน
Corrective 494 HN ไม่ตรงกับ HN ที่ลงทะเบียนยา PA ตรวจสอบ HN ที่บันทึก และ HN ลงทะเบียนยา PA ในหน้าเวบ e-Claim แก้ไขให้ถูกต้อง ตรงกัน แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 495 สถานพยาบาลหลักที่บันทึกไม่ตรงกับสถานพยาบาลหลักตามสิทธิของผู้ประกันตน ตรวจสอบวันที่รับบริการ หรือสถานพยาบาลหลักที่บันทึกแก้ไขให้ตรงกับสถานพยาบาลหลักของผู้ประกันตน ณ วันที่รับบริการ แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 496 ไม่ระบุ วัน เดือน ปี ที่ให้รหัสโรค และทำหัตถการ หรือ วัน เดือน ปี ที่ระบุ ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่ผู้ป่วย admit บันทึก วัน เดือน ปี ที่ให้รหัสโรค และทำหัตถการ ให้ครบถ้วนทุกรหัส และตรวจสอบ วัน เดือน ปี ที่บันทึกต้องอยู่ในช่วงที่ผู้ป่วย admit แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 497 รหัสแพทย์ไม่มี หรือ เลข ว.แพทย์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกเลข ว.แพทย์ บันทึกให้ถูกต้องครบถ้วน แก้ไขหรือบันทึกให้ครบถ้สนแล้วส่งมาใหม่
Corrective 498 บันทึกเบิกค่าห้องผู้ป่วยในฉุกเฉิน แต่ไม่มีข้อมูล อุบัติเหตุ หรือ ฉุกเฉิน ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีเบิกค่าห้องฉุกเฉิน ต้องมีข้อมูลอุบัติเหตุ หรือ ฉุกเฉินในหน้า F4 บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 499 ข้อมูลที่บันทึกเบิกไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ กรณีผู้ป่วยนอก ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคหลัก โรครอง และหัตถการ บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ไม่ต้องส่งเบิกในระบบโปรแกรม e-Claim
Corrective 500 บันทึกเบิกสิทธิประกันสังคมแต่อายุน้อยกว่า 15 ปี ตรวจสอบการบันทึก วัน เดือน ปีเกิด และวันที่รับบริการ ในหน้าข้อมูลทั่วไป แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 501 รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีให้ยาเคมีบำบัด หรือ รังสีรักษา ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ตรวจสอบรหัสโรคกรณีให้ยาเคมีบำบัด หรือรังสีรักษา บันทึกรหัสโรคมะเร็งให้ถูกต้อง/สอดคล้องกับชนิดมะเร็งที่รักษา แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
Corrective 502 รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณี เคมี/รังสี รักษามะเร็ง ให้ตรวจสอบรหัสหัตถการกรณีเคมี/รังสี รักษามะเร็ง และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
Corrective 503 บันทึกเบิกไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดกรณีการรักษามะเร็งตามโปรโตคอล ตรวจสอบการบันทึกเบิกกรณีการรักษามะเร็งตามโปรโตคอล 1. ข้อมูลที่เริ่มให้การรักษาก่อน 1 ม.ค 56 บันทึกเบิกให้ครบตาม Cycle ที่กำหนด ถึง 30 มิ.ย 56 2. ข้อมูลที่เริ่มให้การรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 56 บันทึกเบิกเป็น Visit แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
Corrective 504 รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีมะเร็งเต้านม ให้ตรวจสอบรหัสหัตถการกรณีรักษามะเร็งเต้านม และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
Corrective 505 กรณี HBO chamber เพื่อรักษา Hyperbaric Oxygen Therapy เบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่มีเครื่อง Chamber เท่านั้น เบิกได้เฉพาะหน่วยบริการดังนี้ หน่วยบริการวชิระภูเก็ต,หน่วยบริการอาภากรเกียรติวงศ์, หน่วยบริการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,รพ.ภูมิพลอดุลยเดช,รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า,รพ.ตราด
Corrective 506 รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีรักษา Hyperbaric Oxygen Therapy ตรวจสอบรหัสโรคให้สอดคล้องกับการรักษากรณี Hyperbaric Oxygen Therapyและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
Corrective 507 รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีรักษา Hyperbaric Oxygen Therapy ตรวจสอบรหัสหัตถการให้สอดคล้องกับการรักษากรณี Hyperbaric Oxygen Therapyและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
Corrective 508 การให้ Methadone Maintenance Treatment จะต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินจากกระทรวงสาธารณสุข เบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข
Corrective 509 กรณีขอเบิกสารเมทาโดนจำนวนที่ขอเบิกต้องไม่เกินจำนวนวันของเดือนที่มารับบริการ ตรวจสอบการบันทึกวัน เดือน ปี ที่ผู้ป่วยมารับบริการ โดยจำนวนวันที่ขอเบิกต้องไม่เกินจำนวนวันของเดือนนั้นๆ
Corrective 510 กรณีขอเบิก Hyperbaric Oxygen Therapy ผู้ป่วยนอกจำนวนชั่วโมงที่ขอเบิกไม่สอดคล้องกับประเภทการเข้ารับบริการ ผู้ป่วยในจำนวนชั่วโมงที่ขอเบิกไม่สอดคล้องกับจำนวนวันนอน (LOS) ตรวจสอบจำนวนชั่วโมงที่ขอเบิก และบันทึกให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 511 ข้อมูลรักษาโรคมะเร็งปีงบประมาณ 58 ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธค 57 เป็นต้นไป ตรวจสอบรหัสโรค กรณีการรักษาโรคมะเร็งที่ให้บริการ/จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 57 ให้ส่งข้อมูลเบิกชดเชยได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค 57 เป็นต้นไป
Corrective 512 เบิก OPAE ไม่มีเงื่อนไขการเรียกเก็บ หรือ เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บไม่สอดคล้องกับสิทธิ เบิก OPAE ได้เฉพาะ กรณี ดังนี้ 1. รักษาข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจำ กรณี A/E 2. เลือกเงื่อนไขการเรียกก็บเป็น Normal ได้เฉพาะ กรณีสิทธิว่าง (PUC) หรือ สิทธิย่อยผู้พิการ(ท.74) / ทหารผ่านศึก (66,67,75,80,97,98),ทหารเกณฑ์สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ / ทหารอากาศ รักษาข้ามสังกัด และผู้พิการประกันสังคม (D1) เท่านั้น 3. กรณีส่งต่อจากจังหวัดเดียวกับหน่วยบริการประจำทุกกรณีต้องเป็น OP Refer ยกเว้นกรณีลงทะเบียนโดยมติบอร์ด status 009/เบิกฟันเทียม 4. เบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น N/A/E อย่างใดอย่างหนึ่ง
Corrective 513 ขอเบิกอุบัติเหตุฉุกเฉินแต่ไม่พบสิทธิหรือเป็นการให้บริการภายในจังหวัด หรือเป็นโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยลงทะเบียนกรณีสิทธิประกันสังคม ตรวจสอบ PID บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่ หรือ หากเป็น AE ในจังหวัด หรือ สิทธิประกันสังคมรักษาที่โรงพยาบาลที่ลงทะเบียนไม่ต้องแก้ไข หรือแก้ไขเป็นไม่ใช้สิทธิ
Corrective 514 กรณีเบิกค่าพาหนะรับหรือส่งต่อ ไม่มีรหัสโรงพยาบาลรับหรือส่งต่อ หรือไม่มีสิทธิเบิก ให้ตรวจสอบการว่ามีการบันทึกหน่วยบริการรับหรือส่งต่อหรือชนิดการจำหน่ายหรือตรวจสอบว่าสิทธิของผู้ป่วยตรงตามหลักเกณฑ์การเบิกชดเชยค่ารถ refer หรือไม่
Corrective 329 บันทึกเบิกชุด PPE ร่วมกับค่าบริการเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ บันทึกเบิกชุด PPE หรือ ค่าบริการเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ สามารถเบิกได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้น แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 327 ข้อมูลให้บริการเชิงรุก เลือกเงือนไขการเรียกเก็บไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้า F1 ช่องเงื่อนไขการเรียกเก็บ กรณีให้บริการเชิงรุกเลือกเงื่อนไขเป็น "บริการเชิงรุก" แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 328 เบิกรายการ Lab คัดกรอง covid มากกว่า 1 รหัส ตรวจสอบการบันทึกรหัส Lab คัดกรอง Covid สามารถตรวจและเบิกได้เพียงรหัสเดียวเท่านั้น
Corrective 330 บันทึกรหัสเบิกไม่ถูกต้อง กรณีการตรวจ Covid19 เชิงรุก ตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก กรณีให้บริการเชิงรุกที่เลือกเงื่อนไขเป็น "บริการเชิงรุก" บันทึกรหัสเบิกที่เป็นบริการเชิงรุกเท่านั้นแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 331 บันทึกเบิกเลนส์แก้วตาเทียมแต่ไม่ได้บันทึก Serail Number กรณีเบิกเลนส์แก้วตาเทียม ขอให้บันทึก Serail Number ด้วย แก้ไขแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 332 บันทึกหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกเลนส์แก้วตาเทียม กรณีการเบิกเลนส์แก้วตาเทียมมากกว่า 1 ชิ้น ต้องบันทึก Extension code ในหน้าหัตถการให้สอดคล้องกับจำนวนที่ชอเบิก เช่น ผ่าตัด 2 ข้าง บันทึก 1341+21 หรือ 1341+11, 1341+12 ,1371,1372
Corrective 333 รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีเบิกชดเชยการผ่าตัดต้อกระจก ตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีการผ่าตัดต้อกระจกต้องเป็นโรคหลักที่กำหนด (PDX): H250 หรือ H251 หรือ H252 หรือ H258 หรือ H259
Corrective 334 ไม่ใช่ DRG ในกลุ่ม Cataract ที่กำหนด ตรวจสอบการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ ต้องเป็นกลุ่มโรคและหัตถการที่กำหนด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 335 รหัสหัตถการไม่ถูกต้องกรณีเบิกชดเชยการผ่าตัดต้อกระจก ตรวจสอบการให้รหัสหัตถการ กรณีการผ่าตัดต้อกระจกต้องมีรหัสหัตถการ ที่กำหนด มีรหัสหัตถการ 1319 หรือ 132 หรือ 1341 หรือ 1342 หรือ 1343 หรือ 1351 หรือ 1359 หรือ 1369 หรือ 1371
Corrective 336 บันทึกเบิกกรณีผ่าตัดตาต้อกระจกแต่อายุน้อยกว่า 40 ปี ตรวจสอบการบันทึก วัน เดือน ปีเกิด แก้ไขให้ถูกต้อง หรือ หากอายุน้อยกว่า 40 จริงบันทึกเบิกตามเงื่อนไข OP/IP ปกติ
Corrective 337 ให้รหัสโรคหลัก (Pdx.) ไม่ถูกต้อง รหัสกลุ่ม H54- ให้บันทึกเป็นรหัสโรครอง (Sdx.) เท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 338 ไม่ใช่หน่วยบริการกรณี Conea Transplant ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา บันทึกเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น กรณีไม่ใช่การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแก้ไขการบันทึกรหัสหัตถการแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 339 ให้รหัสโรคที่ระบุระดับสายตา (กลุ่ม H54-) ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคที่ระบุระดับสายตา (กลุ่ม H54-) กรณีให้รหัส 2 ข้าง (binocular) แล้วไม่ต้องมีรหัสข้างเดียว (monocular) อีก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 340 บันทึกเบิกกรณีผ่าตัดต้อกระจก แต่ให้รหัสโรคที่ยังไม่ระบุระดับสายตา ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคที่ระบุระดับสายตา รหัส H549 ยังไม่ระบุระดับสายตา ไม่สามารถผ่าตัดต้อกระจกได้ ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 341 รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีเลือกรหัสเบิก DMISCnT ในหน้าบริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวดต้องเป็นหัตถการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเท่านั้น
Corrective 342 รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีเลือกรหัสเบิก 2011ต้องเป็นหัตถการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาเท่านั้น
Corrective 343 มีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต้อกระจก ไม่ระบุการทำหัตถการ ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีมีภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต้อกระจก บันทึกให้ครบถ้วนแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 344 เบิกค่าบริการกรณีตรวจ Lab covid ที่ไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์สิทธิข้าราชการ/อปท ตรวจสอบการบันทึกค่าตรวจ Lab covid สิทธิข้าราชการ/อปท.เป็นราคาเหมาจ่ายไม่สามารถเบิกค่าบริการตรวจ Lab และค่าเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมได้อีก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 345 เบิกกรณีการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan) ไม่ตรงตามข้อบ่งชี้ที่กำหนด บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan) สามารถเบิกได้กรณี การประเมินระยะของโรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก (NSCLC) และ การประเมินระยะโรคเริ่มต้นและประเมินการตอบสนองระหว่างให้ยาเคมีบำบัดและหลังสิ้นสุดการรักษาสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน (HL) เท่านั้น ตรวจสอบรหัสโรค หากไม่เข้าเกณฑ์ไม่สามารถเบิกการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan) ได้
Corrective 346 ข้อมูลบริการก่อนวันที่กำหนดให้เบิกกรณีการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบวันที่รับบริการ กรณีบริการก่อนวันที่ 7 มิ.ย. 64 ไม่สามารถเบิกการตรวจวินิจฉัยด้วยเพท-ซีที สแกน (PET/CT Scan) ตามข้อบ่งชี้ที่กำหนดได้
Corrective 347 เป็นหน่วยบริการที่ไม่มีศักยภาพในการเบิกรายการVaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT) ตรวจสอบการบันทึกรหัส 070001 หรือ 30115 หรือ 30116 ยกเลิกรหัสนี้แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่เพื่อรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
Corrective 348 ไม่ใช่หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปไม่สามารถเบิกกรณี Home Isolation ได้ หน่วยบริการที่สามารถให้การรักษากรณี Home Isolation ได้ต้องเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น
Corrective 349 ไม่พบข้อมูลการ Authentication ข้อมูลบริการสิทธิ UC ต้องรูดบัตร Smart card หรือบันทึกเลขบัตรเพื่อขอเลข Authentication ทุกครั้งในวันที่ให้บริการ หรือ admit
Corrective 350 เบิกรหัสรายการ Home Isolation หรือ Community Isolation แต่ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อ Covid19 ตรวจสอบรหัสโรค กรณีเบิกรหัส 080001 หรือ COVR05 หรือ COVR06 หรือ 045009 หรือ 045008 ต้องเป็นผู้ป่วย Covid19 positive (U071) เท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid19 ยกเลิกรหัสข้างต้น แล้วส่งเข้ามาใหม่เพื่อรับค่าใช้จ่ายอื่นๆตามเงื่อนไขที่กำหนด
Corrective 351 เบิกค่าชุด/อุปการณ์/กระบวนการป้องกัน รหัส 045008 ไม่มีข้อมูลการดูแลผู้ป่วยกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหากไม่ใช่การดูแลผู้ป่วยกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation (รหัสเบิก COVR05 หรือ COVR06) ไม่สามารถเบิกรหัส 045008 ได้ แก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 352 ข้อมูลเบิกค่าฉีดวัคซีนเป็นบริการก่อนวันที่กำหนดให้เบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ข้อมูลการฉีดวัคซีนก่อนวันที่ .....ก.พ. 64 ไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายจาก สปสช.
Corrective 353 เบิกค่าอุปกรณ์หรืออวัยวะในการบำบัดรักษา/กรณีจ่ายเพิ่มสำหรับคนพิการ ไม่ถูกต้องตามแนวทางที่กำหนด ให้เบิกผ่านสำนักงานสาขาเขตพื้นที่/ช่องทางการเบิกชดเชยตามที่กำหนด
Corrective 354 เบิกค่าอุปกรณ์/กรณีจ่ายเพิ่มสำหรับคนพิการ แต่ไม่พบสิทธิย่อยคนพิการ (ท.74) ให้ตรวจสอบการบันทึกรหัสอุปกรณ์ กรณีเป็นอุปกรณ์ผู้พิการให้เบิกผ่านสาขาเขต หรือ หากไม่ใช่แก้ไขรหัสอุปกรณ์ที่ขอเบิก (ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผู้พิการ) แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 355 รายการ Instument ที่บันทึกเบิกถูกยกเลิกโดยกรมบัญชีกลาง ตรวจสอบอุปกรณ์ที่บันทึกเบิก รหัส 9101,9102 และ 9103 ถูกยกเลิกตามหนังสือ ที่ กค 422.2/ ว118 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2554
Corrective 356 เบิกอุปกรณ์ผู้พิการมากกว่า 1 รายการในวันเดียวกัน ตรวจสอบการบันทึกเบิกอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ เบิกได้ 1 คนต่อรายการในวันเดียวกัน
Corrective 357 หน่วยบริการบันทึกเบิกอุปกรณ์ผู้พิการ ไม่ใช่หน่วยบริการในเขต กทม. การบันทึกเบิกอปุกรณ์ผู้พิการในโปรแกรม e-Claim ต้องเป็นหน่วยบริการในเขต กทม เท่านั้น ส่วนหน่วยบริการเขตอื่นๆ บันทึกเบิกในโปรแกรมเดิม
Corrective 359 เบิกอุปกรณ์ผู้พิการกรณีเป็นผู้ป่วยใน การเบิกอุปกรณ์คนพิการ เบิกได้เฉพาะกรณี OP เท่านั้น
Corrective 360 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH เฉพาะหน่วยบริการในเขต 9 นครราชสีมาเท่านั้น กรณีไม่ใช่หน่วยบริการในเขต 9 นครราชสีมาไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 358 เบิกอุปกรณ์รหัส 8301,8302 แต่ไม่ใช่สิทธิว่างจากกรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกในเขต กทม. ไม่ใช่ผู้มีสิทธิว่างจากกรณีหน่วยบริการถูกยกเลิกในเขต กทม.ไม่สามารถเบิกอุปกรณ์รหัส 8301,8302 ได้
Corrective 361 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH หรือ R9OPFS แต่เป็นการให้บริการในหน่วยบริการประจำของผู้ป่วย รหัสโครงการพิเศษ R9OPCH หรือ R9OPFS บันทึกกรณีให้บริการข้ามเครือข่ายภายในจังหวัดของเขต 9 เท่านั้น กรณีรับบริการในหน่วยบริการประจำของผู้ป่วยไม่สามารถเบิกผ่าน e-Claim ได้
Corrective 362 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH แต่เป็นการให้บริการข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจำ รหัสโครงการพิเศษ R9OPCH บันทึกกรณีให้บริการข้ามเครือข่ายภายในจังหวัดของเขต 9 เท่านั้น กรณีข้ามจังหวัดบันทึกเบิกตามเงื่อนไข OPAE หรือ OP Refer ตามเงื่อนไขปกติ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 363 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS เฉพาะหน่วยบริการในเขต 9 นครราชสีมาเท่านั้น กรณีไม่ใช่หน่วยบริการในเขต 9 นครราชสีมาไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 364 บันทึกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer เป็นการให้บริการในจังหวัด กรณีให้บริการข้ามเครือข่ายภายในจังหวัดของเขต 9 ให้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH ไม่เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ OP Refer เนื่องจากใช้กรณีรับส่งต่อข้ามจังหวัดเท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 365 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS หรือ R9OPCH แต่ตรวจสอบสิทธิเป็นผู้ป่วยที่เปลี่ยนหน่วยบริการทันที ผลการตรวจสอบสิทธิเป็นผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการ แก้ไขข้อมูลการเรียกเก็บโดยไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น C และบันทึกค่ารักษาพยาบาลในหน้า F8 ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 366 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFS แต่เป็นกรณีการส่งต่อข้ามจังหวัด กรณีการส่งต่อข้ามจังหวัด ให้เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer โดยไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPFSและบันทึกค่ารักษาพยาบาลในหน้า F8 ให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 367 บันทึกข้อมูลเบิกไม่ถูกต้อง กรณีการเจ็บป่วยที่เป็นอุบัติเหตุ (รหัสโรค S หรือ T) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกในหน้า F1 กรณีเป็นอุบัติเหตุ (รหัสโรค S หรือ T) เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น A กรณีบริการในจังหวัดบันทึกรหัสโครงการพิเศษ R9OPCH กรณีให้บริการข้ามจังหวัดไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 368 ข้อมูลให้บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เขต 7 บันทึกเบิกไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ข้อมูลให้บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เขต 7 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ R7OPGR บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 369 บันทึกเบิกกรณีให้บริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เขต 7 (R7OPNC) รหัสโรคไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบรหัส ICD10 แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีเป็นโรคที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เบิกตามระบบปกติ
Corrective 370 ข้อมูลการเบิกของหน่วยบริการปฐมภูมิไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายผ่านระบบโปรแกรม e-Claim หน่วยบริการปฐมภูมิเบิกค่าใช้จ่ายตามแนวทางที่เขตหรือจังหวัดกำหนด
Corrective 371 ไม่เข้าเกณฑ์การเบิกอุบัติเหตุฉุกเฉินข้ามจังหวัด การเบิกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินข้ามจังหวัดตาม Model 5 เขต กทม.ต้องเป็นคลินิกที่มีสถานะเป็นปฐมภูมิ หรือศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีสถานะเป็นปฐมภูมิ หรือหน่วยบริการประจำเท่านั้น
Corrective 372 ข้อมูลผู้ป่วยนอกในเขตภาคอีสานไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายในโปรแกรม e-Claim ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีให้บริการในจังหวัด กรณีไม่ใช่รับบริการในหน่วยบริการที่กำหนด หรือไม่มีการเบิกรายการอุปกรณ์/อวัยวะเทียม หรือค่าใช้จ่ายสูง ไม่เข้าเกณฑ์การส่งเบิกในโปรแกรม e-Claim
Corrective 373 บันทึกเบิกค่าดูแลผู้ป่วย Covid19 ที่บ้าน (COVR05) ร่วมกับ ค่าดูแลผู้ป่วย Covid19 ในชุมชน (COVR06) หรือข้อมูลรับบริการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 มีข้อมูลเบิกรหัสเหมาจ่าย COVR14,COVR15,COVR16,COVR17 หรือ COVR22,COVR26 มาพร้อมกัน ตรวจสอบการบันทึกรหัส COVR05 และ COVR06 หรือ COVR14,COVR15,COVR16,COVR17 หรือ COVR22, COVR26สามารถเบิกได้เพียงรหัสเดียวไม่สามารถเบิกร่วมกันได้ แก้ไขใหถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 374 เบิกค่ารถรับจากที่พักแต่ไม่ใช่ผู้ป่วยติดเชื้อ Covid19 ตรวจสอบรหัสโรค กรณีเบิกค่ารถรับจากที่พักต้องเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ Covid19 แล้วเท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 375 เบิกค่าอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วย Covid19 ที่บ้าน หรือชุมชน แต่ไม่มีการให้บริการที่บ้านหรือชุมชน ตรวจสอบการบันทึกรหัส 045009,145009,145016,145017,145018 หากไม่ใช่ผู้ป่วยที่ดูแลที่บ้าน (รหัส COVR05,COVR11) หรือ ชุมชน (รหัส COVR06,COVR12) ไม่สามารถเบิกได้ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 376 เบิกรายการ x-ray ผู้ป่วยนอก ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกกรณีผู้ป่วย Covid19 ตรวจสอบการบันทึกรหัส x-ray (080001) กำหนดให้เบิกได้กรณีผู้ป่วยโควิท (U071) เท่านั้น หากไม่ใช่ตัดรหัสนี้ออก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 377 เบิกค่าออกซิเจนไม่สัมพันธ์กับจำนวนวันที่ดูแลผู้ป่วย HI/CI ตรวจสอบการบันทึกจำนวนออกซิเจน สามารถเบิกได้ไม่เกินจำนวนวันที่ดูแลผู้ป่วยใน HI/CI
Corrective 378 บันทึกรหัสเบิกกรณีโควิด 19 ไม่ตรงตามสิทธิประโยชน์ ตรวจสอบรหัสเบิกที่เกี่ยวข้องกับโควิด 19 กรณีผลการตรวจเป็นบวก ให้บันทึกรหัสเบิกตามสิทธิของผู้ป่วย และตามช่องทางการส่งเบิกที่กำหนด (สกส.หรือ สปสช.) กรณีส่ง สปสช.แก้ไขรหัสเบิกให้ถูกต้องตามสิทธิแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 379 บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายการแพร่กระจายเชื้อสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ร่วมกับการการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ตรวจสอบการบันทึกรหัสการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ไม่สามารถเบิกร่วมกับค่าใช้จ่ายการแพร่กระจายเชื้อสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ได้ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 380 บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายการแพร่กระจายเชื้อสำหรับบุคลากรที่จัดการศพผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 ในผู้ป่วยที่ยังไม่เสียชีวิต ตรวจสอบการบันทึกรหัสโครงการพิเศษ DEADCO หรือรหัสบัตรประชาชน กรณียังไม่เสียชีวิตไม่สามารถเบิกรหัสนี้ได้ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 381 บันทึกรหัสเบิกไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข หรืออัตราจ่ายที่กำหนด หรือเป็นรหัสเบิกที่ถูกยกเลิก ตรวจสอบวันที่รับบริการ รหัสเบิก เลือกรหัสเบิกและอัตราการจ่ายตามเงื่อนไขและช่วงเวลาที่กำหนด
Corrective 382 รหัสโรค หรือรหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับค่าห้องผู้ป่วยโควิด19 (เขียว เหลือง แดง) ตรวจสอบการบันทึกรหัสค่าห้องผู้ป่วยโควิด19 และรหัสโรค แก้ไขให้ถูกต้องตามอาการของผู้ป่วย เขียว เหลือง หรือแดง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 383 รหัสโรค หรือรหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับค่าชุด PPE โควิด19 (เขียว เหลือง แดง แดงเข้ม) ตรวจสอบการบันทึกรหัสค่าชุด PPE ผู้ป่วยโควิด19 และรหัสโรค แก้ไขให้ถูกต้องตามอาการของผู้ป่วย เขียว เหลือง แดง หรือ แดงเข้ม แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 384 บันทึกเบิกรหัส 9302(HI) และ 9303(CI) มาใน VISIT เดียวกัน ตรวจสอบการบันทึกรหัส 9301,9302,9303,9901 ไม่สามารถเบิกร่วมกันได้ แก้ไขเบิกรหัสให้ถูกต้องและส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 385 เบิกชดเชยการเก็บ specimen ทุกรูปแบบซ้ำซ้อนใน 24 ชั่วโมง ใน PID เดียวกัน ตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน + วันที่รักษา ว่าซ้ำกับข้อมูลที่ขอเบิกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ หากยืนยันการเบิกจ่าย อุทธรณ์เป็นเอกสาร
Corrective 388 เบิกชดเชยค่า lab RT-PCR ซ้ำซ้อน ใน PID ที่ได้รับการจ่ายชดเชยค่า RT-PCR ซ้ำซ้อนใน 24 ชั่วโมง ใน PID เดียวกัน ตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน + วันที่รักษา ว่าซ้ำกับข้อมูลที่ขอเบิกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ หากยืนยันการเบิกจ่าย อุทธรณ์เป็นเอกสาร
Corrective 386 เบิกชดเชยการค่า lab ทุกรูปแบบซ้ำซ้อนใน 24 ชั่วโมง ใน PID เดียวกัน ที่มีผลเป็น Negative ตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน + วันที่รักษา ว่าซ้ำกับข้อมูลที่ขอเบิกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ หากยืนยันการเบิกจ่าย อุทธรณ์เป็นเอกสาร
Corrective 387 เบิกชดเชยค่า lab RT-PCR ซ้ำซ้อน ใน PID ที่ได้รับการจ่ายชดเชยค่า RT-PCR ไปแล้ว ในช่วงเวลา 3 วัน ตรวจสอบ เลขประจำตัวประชาชน + วันที่รักษา ว่าซ้ำกับข้อมูลที่ขอเบิกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ หากยืนยันการเบิกจ่าย อุทธรณ์เป็นเอกสาร
Corrective 389 เบิกรหัส COVR22 หรือ 9902 : ค่าบริการดูแลรักษา แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (OP self Isolation) ซ้ำภายใน 90 วัน ในผู้ป่วยรายเดียวกัน รหัส COVR22 หรือ 9902 : ค่าบริการดูแลรักษา แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (OP self Isolation) ไม่สามารถเบิกซ้ำภายใน 90 วัน ในผู้ป่วยรายเดียวกันได้
Corrective 390 เบิกกรณี OP Self Isolation หลัง 48 ชม. (รหัส COVR23 หรือ 55080 ) ไม่มีรหัสการดูแลก่อน 48 ชม (รหัส COVR22 หรือ 9902) หรือ ระยะเวลาที่ดูแลยังไม่ครบ 48 ชม. หรือ ดูแลมากกว่า 168 ชม. ตรวจสอบรหัส COVR23 หรือ 55080 สามารถเบิกได้หลังการดูแลผู้ป่วยครบ 48 ชั่วโมง และในผู้ป่วยรายนั้นต้องเบิกรหัส COVR22 หรือ 55080 มาก่อน และระยะเวลาอยู่ในช่วงที่กำหนดเท่านั้น
Corrective 391 เบิกรหัส COVR24,COVR25 แต่ไม่ใช่ร้านขายยา ตรวจสอบการบันทึกเบิกรหัส COVR24,COVR25 ต้องเป็นร้านขายยาเท่านั้น
Corrective 392 รหัสโรค หรือรหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับค่าห้องผู้ป่วยโควิด19 (เขียว เหลือง แดง) ตรวจสอบการบันทึกรหัสค่าห้องผู้ป่วยโควิด19 (รหัส COVR19,COVR20,COVR21,21421,21424,21425,21423 )และรหัสโรค แก้ไขให้ถูกต้องตามอาการของผู้ป่วย เขียว เหลือง หรือแดง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 393 บันทึกเบิกโควิด 19 กรณี HI, CI, เหมาจ่าย, OP SELF ซ้ำใน 90 วัน ในผู้ป่วยรายเดียวกัน ตรวจสอบการบันทึกเบิกโควิด 19 กรณี HI, CI, เหมาจ่าย, OP SELF ไม่สามารถเบิกซ้ำได้ภายใน 90 วัน หากยืนยันการให้บริการและเบิกจ่ายชดเชย อุทธรณ์เป็นเอกสาร
Corrective 394 เป็นหน่วยบริการรับการส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม ที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิดผ่านระบบ A-MED ไม่สามารถเบิกผ่านระบบ e-Claim ได้ การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด U071,U072 หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านระบบ A-MED เท่านั้น
Corrective 395 บันทึกค่าติดตามการรักษา กรณีเบิกอุปกรณ์รากฟันเทียม ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ค่าติดตามการรักษา ปีที่ 1 และ ค่าติดตามการรักษา ปีที่ 2-5 ไม่สามารถเบิกมาใน visit เดียวกันได้ แก้ไขให้ถูกต้องและส่งเบิกใหม่อีกครั้ง
Corrective 396 บันทึกค่าติดตามการรักษา กรณีเบิกอุปกรณ์รากฟันเทียม แต่ไม่พบข้อมูลการผ่าตัด ตรวจสอบการบันทึกเบิกข้อมูลค่าติดตามการรักษา ต้องมีการส่งเบิกข้อมูลการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมก่อน จึงจะสามารถเบิกค่าติดตามการผ่าตัดได้
Corrective 401 ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพ ที่สามารถให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน ในลักษณะ intermediate care ward หรือ intermediate care bed (IMC) กรณีที่หน่วยบริการให้การรักษาจริงให้ส่งเอกสารอุทธรณ์ มาที่ สปสช. เพื่อยืนยัน
Corrective 402 ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน IMC กรณีกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (fragility hip fracture) ในผู้ป่วย อายุน้อยกว่า 50 ปี หรือวันที่ admit ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด ตรวจสอบอายุของผู้ป่วย การให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน กรณีกระดูกสะโพกหักจากภยันตรายชนิดไม่รุนแรง (fragility hip fracture) ผู้ป่วยต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป และ admit ตั้งแต่ วันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
Corrective 403 ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแบบผู้ป่วยใน IMC ไม่พบการบันทึกค่า Barthel ADL index หรือไม่ใช่ Barthel ADL index ที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกค่า Barthel ADL index ต้องการมีการบันทึกรหัส IMC ที่หมวด 15 และบันทึกค่าให้ถูกต้องตามที่กำหนด
Corrective 404 มีรหัสโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ แต่เบิกอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุว่าเฉพาะคนพิการ ตรวจสอบรหัสอุปกรณ์ที่ขอเบิก ต้องเบิกรายการที่ระบุว่าเฉพาะคนพิการเท่านั้น ทำการแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 405 บันทึกเบิกค่า Lab HCV viral load (HCV RNA-Quantitative) หรือ APRI score/FIB-4score หรือ Fibro Scan หรือ Fibro maker panel เกินจำนวนครั้งที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกรหัส Lab HCV viral load (HCV RNA-Quantitative) หรือ APRI score/FIB-4score หรือ Fibro Scan หรือ Fibro maker panel บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน กรณีเบิกเกินจำนวนที่กำหนดต่อปีงบประมาณไม่สามารถเบิกได้อีก
Corrective 406 รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีเบิก Lab รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง เพื่อสั่งใช้ยาบัญชียา จ2 (SOFVEL) ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค บันทึกให้ถูกต้องตามเงื่อนไขการเบิก Lab รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง เพื่อสั่งใช้ยาบัญชียา จ2 (SOFVEL) แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 407 บันทึกเบิก Lab รักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง เพื่อสั่งใช้ยาบัญชียา จ2 (SOFVEL) ไม่ถูกต้องตามโปรแกรมที่กำหนด ตรวจสอบวันที่รับบริการ ข้อมูลบริการก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เบิกผ่านโปรแกรมระบบบัญชียา จ2
Corrective 408 โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน ไม่ระบุประเภทและชนิดการจำหน่าย ระบุประเภทและชนิดการจำหน่ายเป็นเสียชีวิต ( Dead) หรือ ส่งต่อ (Transfer) แล้วส่งใหม่
Corrective 409 โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน (รหัสโครงการพิเศษ Z39000) ไม่ระบุวันเดือนปีเกิดของผู้ป่วย ระบุวันเดือนปีเกิดผู้ป่วยและต้องเป็นเด็กแรกเกิดมาแล้วมีชีวิตแล้วเสียชีวิตก่อนลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ
Corrective 410 โครงการเด็กแรกเกิดเสียชีวิตก่อนลงทะเบียน (รหัสโครงการพิเศษ Z39000) ไม่ระบุสัญชาติของผู้ป่วย ต้องระบุสัญชาติของผู้ป่วย คือ สัญชาติไทย
Corrective 411 เด็กแรกเกิดสิทธิข้าราชการ/อปท. (รหัสโครงการพิเศษ Z38000) อายุมากกว่า 28 วัน ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล วันเดือน ปี เกิด และรหัสโครงการพิเศษ Z38000 อายุต้องไม่เกิน 28 วัน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใม่อีกครั้ง
Corrective 412 กรณีศูนย์สำรองเตียง (Z75REF) ไม่ระบุหน่วยบริการที่ส่งต่อ (Refer-in) ให้บันทึกข้อมูลหน่วยบริการส่งต่อ (Refer-in) แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 413 ศูนย์สำรองเตียง (Z75REF) เบิกได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยในเท่านั้น ตรวจสอบการบันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z75REF ศูนย์สำรองเตียงเบิกได้กรณีผู้ป่วยในเท่านั้น กรณีรักษาเป็นผู้ป่วยนอกเอารหัสโครงการพิเศษออก แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง ( ยกเว้น รพ.ศรีสวรรค์ 12044 )
Corrective 414 บันทึกเบิก Telemedicine แต่เป็นข้อมูลบริการก่อน 1 ธ.ค. 63 ข้อมูลให้บริการ Telemedicine สามารถเบิกเข้ามาในระบบได้ต้องเป็นข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 เป็นต้นไป
Corrective 415 บันทึกเบิก Telemedicine แต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนด การเบิกกรณีบริการ Telemedicine สามารถเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น
Corrective 416 บันทึกเบิก Telemedicine ไม่ใช่สิทธิ UC หรือผู้พิการประกันสังคม การเบิกกรณีบริการ Telemedicine สามารถเบิกได้เฉพาะสิทธิ UC หรือผู้พิการประกันสังคมเท่านั้น สิทธิประโยชน์อื่นไม่สามารถเบิกได้
Corrective 417 โครงการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน เข้ารับบริการคลอดระบุโรคไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขการให้รหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 418 ไม่มีสิทธิเบิกกรณีฝากครรภ์ กรณีฝากครรภ์ใช้ได้เฉพาะสิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือนเท่านั้น กรณีส่งเสริมป้องกันโรค ฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด วางแผนครอบครัว ส่งใน OPPP Individual Data
Corrective 419 ไม่ระบุเพศผู้ป่วย กรณีฝากครรภ์ ระบุเพศผู้ป่วยต้องเป็นเพศหญิง แล้วส่งใหม่
Corrective 420 รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีฝากครรภ์ ให้แก้ไขการให้รหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 421 รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีหลังคลอด / ตรวจหลังคลอด ให้แก้ไขการให้รหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 424 รหัสโรคไม่ถูกต้อง กรณี Family planing ให้แก้ไขการให้รหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 422 ไม่ระบุเพศผู้ป่วย กรณี Family planing ระบุเพศผู้ป่วยต้องเป็นเพศหญิง แล้วส่งใหม่
Corrective 423 อายุไม่ถูกต้อง กรณี Family planing อายุตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี
Corrective 425 รหัสหัตถการกรณีวางแผนครอบครัวไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการให้ตรงตามประเภทการวางแผนครอบครัว แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 426 ไม่มีสิทธิกรณีวางแผนครอบครัว กรณีวางแผนครอบครัวใช้ได้เฉพาะสิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการเท่านั้น
Corrective 427 เบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น อายุไม่อยู่ในช่วง 8-20 ปี (ปีงบฯ 61)/ เบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น อายุน้อยกว่า 8 ปี (ปีงบฯ 62) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล วัน เดือน ปี เกิด กรณีการคุมกำเนิดในวัยรุ่นอายุต้องอยู่ในช่วงตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ (ปีงบฯ 61)/ กรณีคุมกำเนิดต้องมีอายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป (ปีงบฯ 62)
Corrective 428 เบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น มากกว่า 1 รายการ และมากกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณในสถานพยาบาลเดียวกัน ตรวจสอบการเบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น สามารถเบิกได้ 1 รายการ และ 1 ครั้งต่อปีงบประมาณในสถานพยาบาลเดียวกัน
Corrective 429 เป็นการเบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น ที่รับบริการหรือจำหน่ายก่อน 1 ต.ค 57 ข้อมูลเบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น ที่ส่งเบิกผ่านโปรแกรม e-calim เฉพาะข้อมูลที่รับบริการหรือจำหน่ายตั้งแต่ 1 ต.ค 57 เป็นต้นไป
Corrective 430 หน่วยบริการและสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. เขต กทม. ยกเว้น รพ. สมุทรสาคร ไม่สามารถเบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น, ANC, PAP SMEAR, ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและวางแผนครอบครัว ผ่านโปรแกรม e-claim ได้ หน่วยบริการและสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช. เขต กทม. ยกเว้น รพ. สมุทรสาคร เบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น ANC, PAP SMEAR, ยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และวางแผนครอบครัว ผ่านโปรแกรม BPPDS
Corrective 431 ไม่ใช่หน่วยบริการที่อยู่ในระบบ UC ไม่สามารถเบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่นผ่านโปรแกรม e-claim ได้ หน่วยบริการที่ไม่อยู่ในระบบ UC ไม่สามารถเบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่นผ่านโปรแกรม e-claim ได้
Corrective 432 บันทึกข้อมูลเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเฉพาะด้าน PCI ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการแก้ไขให้ถูกต้องตามการทำหัตถการ PCI แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่ใช่การทำ PCI ไม่สามารถเบิกชดเชยจาก สปสช.ได้
Corrective 433 ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถเบิกกรณีวางแผนครอบครัวได้ ตรวจสอบรหัสหน่วยบริการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่ใช่หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถเบิกกรณีใส่ห่วงอนามัย (FP001) และ ยาฝัง (FP002) ได้
Corrective 434 เบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น ใน 1 รายการ มากกว่า 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ ตรวจสอบการเบิกกรณีคุมกำเนิดในวัยรุ่น สามารถเบิกได้ 1 รายการ และ 1 ครั้งต่อปีงบประมาณเท่านั้น
Corrective 435 เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน จำนวนวันนอนน้อยกว่า 4 วัน ตรวจสอบการบันทึกวันรับบริการและวันจำหน่าย หรือการบันทึก Project code SNAP จำนวนวันนอนต้อง 4 วันขึ้นไปจึงจะสามารถเบิกกรณีนี้ได้
Corrective 436 เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลันแต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนด การบันทึก Project code SNAP กรณีการฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน ในเขต 3,5,12 เบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น
Corrective 437 เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลันรหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด การบันทึก Project code SNAP กรณีการฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน เบิกได้ตามเงื่อนไขโรคและหัตถการที่กำหนดเท่านั้น กรณีให้บริการตรงตามเงื่อนไขแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 438 เลือกเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ ไม่ตรงตามสิทธิที่พึงเบิกได้ ตรวจสอบสิทธิ และเลือกสิทธิประโยชน์ในการเบิกชดเชยค่าบริการให้ตรงตามสิทธิ กรณีเบิกชดเชยไม่ตรงกับสิทธิหลักตรวจสอบรหัสโครงการพิเศษ เลือกให้สอดคล้องกับสิทธิและกรณีที่ขอเบิก หรือ บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
Corrective 439 กรณีที่เบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ที่กำหนด ตรวจสอบการเบิกกรณีดังต่อไปนี้ 1. การเบิกส่วนต่างค่าฟอกเลือด 2. ค่าคลอด ครรภ์ที่ 1-2 3. ค่าทำฟันไม่เกิน 300 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 900 บาท/ปี 4. ค่าคลอดบุตร คนที่ 3 5. ฆ่าตัวตายหรือจงใจให้ผู้อื่นทำร้าย(ฆ่าตัวตายแต่ไม่ตาย) 6. การทำแท้งผิดกฏหมาย 7. การเบิก Vescular acess ซ้ำภายใน 2 ปี เบิกได้เฉพาะสิทธิหลักประกันสังคมเท่านั้น สิทธิรองเป็นข้าราชการ/อปท.
Corrective 440 ใช้สิทธิ UC แต่ประเภทบัตรไม่ใช่บัตรประชาชน ให้เลือกประเภทบัตรเป็น " บัตรประชาชน" แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 441 เลือก Project code SNAP การฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน ข้อมูลการรับบริการไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด การบันทึก Project code SNAP กรณีการฟื้นฟูสมรรถภาพกึ่งเฉียบพลัน เบิกได้เฉพาะข้อมูลจำหน่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 25 กันยายน 2562 กรณีให้บริการตรงตามเงื่อนไขแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 442 กรณีโรคเฉพาะที่ขอเบิกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอุบัติเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ กรณีสลายนิ่ว และเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ไม่ควรเบิกเป็นเป็น AE ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกกรณี สลายนิ่วและเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ไม่เข้าเกณฑ์ AE ให้บันทึกเบิกตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่บันทึกเป็นกรณี AE) แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใม่อีกครั้ง
Corrective 443 เบิกยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STROKE ไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ ตรวจสอบราคากลางกรณีเบิกยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STROKE ของแต่ละปีงบประมาณ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 444 เบิกยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STROKE / STEMI แต่รหัส ICD-10 / ICD-9-CM ไม่สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิก แก้ไขรหัส ICD-10 / ICD-9-CM ให้ถูกต้องตามที่กำหนด แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 445 เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC แต่เป็นการให้บริการก่อน 1 ม.ค. 53 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC เฉพาะข้อมูลการให้บริการตั้งแต่ 1 ม.ค. 53 เป็นต้นไป
Corrective 446 เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISHD แต่ไม่มีรหัสรายการ Vascular access เลือกรหัสรายการ Vascular access (HD0001-HD0005) ที่ต้องการขอเบิก รหัสใดรหัสหนึ่ง แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 447 รหัส ICD10, ICD9 ไม่สอดคล้องกับการขอเบิกกรณี Vascular access ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตรวจสอบการให้รหัสโรค (ICD10) หรือรหัสหัตถการ (ICD9) แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 448 เลือกรหัสรายการ Vascular access (HD0001 - HD0005) แต่ไม่ได้เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISHD หรือเป็นการเข้ารับบริการก่อนวันที่ 1 ม.ค. 53 กรณีต้องการเบิก Vascular access ( Shunt) ให้เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISHD / ตรวจสอบวันเข้ารับบริการตั้งแต่ 1 ม.ค. 53 หากไม่ต้องการขอเบิกไม่ต้องเลือกรหัสโครงการ DMISHD แต่ให้บันทึกข้อมูลให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่ต้องการขอเบิกแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 449 เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISHD แต่ผู้ป่วยไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ DMIS กรณี CAPD ตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชน (PID) หรือวันที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง หรือให้บันทึกขอเบิกในระบบปกติโดยไม่ต้องเลือกรหัสโครงการพิเศษ DMISHD
Corrective 450 ข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการไม่ตรงตามเงื่อนไขกรณีเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา การเบิกชดเชยค่าบริการกรณีเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตาเริ่มกับข้อมูลให้บริการ (OP)/จำหน่าย (IP) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ข้อมูลก่อนหน้านี้ให้เบิกตามเงื่อนไข OP/IP ปกติ (ไม่ต้องเลือกรหัสโครงการพิเศษ DMIDML)
Corrective 451 เลือกรหัสโครงการพิเศษ DMIDML แต่รหัส ICD-10 / ICD-9-CM ไม่สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิก แก้ไขรหัส ICD-10 / ICD-9-CM ให้ถูกต้องตามที่กำหนด แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Verify V217 มีการเบิกค่าใช้จ่ายผิดปกติในโรงพยาบาลระดับเดียวกัน 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V215 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ยังไม่ได้กำหนดราคากลาง สูงผิดปกติ (CA anywhere) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V216 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายรวม สูงผิดปกติ ในกลุ่มโรคเดียวกัน (CA anywhere) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V218 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติในกลุ่มโรคเดียวกัน 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V219 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติในกลุ่มโรคเดียวกัน 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V220 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติในกลุ่มโรคเดียวกัน 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V221 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V222 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติในกลุ่มโรคเดียวกัน 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V223 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติในกลุ่มโรคเดียวกัน 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V224 มีจำนวนการเข้ารับบริการมากผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V225 มีจำนวนการเข้ารับบริการมากผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V226 มีการเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ของกองทุนผู้ป่วยนอก 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V227 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V228 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V229 มีการเบิกค่าใช้จ่ายผิดปกติในโรงพยาบาลระดับเดียวกัน 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V231 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V232 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V230 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V233 มีจำนวนการเข้ารับบริการมากผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V234 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V235 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของโรงพยาบาลกรณีของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V236 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีจำนวนการเข้ารับบริการมากผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V237 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีจำนวนการเข้ารับบริการมากผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V238 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายรวม สูงผิดปกติ สำหรับหน่วยบริการในระดับเดียวกัน 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V239 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V240 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V241 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V242 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ี่ยังไม่ได้กำหนดราคากลาง สูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V243 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายรวม สูงผิดปกติ ในกลุ่มโรคเดียวกัน 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V244 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V247 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายรวม สูงผิดปกติ ในกลุ่มโรคเดียวกัน 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V245 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ยังไม่ได้กำหนดราคากลาง สูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V246 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V248 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ี่ยังไม่ได้กำหนดราคากลาง สูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V249 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V250 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V251 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ยังไม่ได้กำหนดราคากลาง สูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V252 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V253 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V254 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการที่ยังไม่ได้กำหนดราคากลาง สูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V255 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V256 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Corrective 101 ไม่มีชื่อ-สกุลผู้ป่วย ใส่ข้อมูลให้ครบ แล้วส่งใหม่
Corrective 102 ข้อมูลวันเกิดผู้ป่วยใช้ไม่ได้ หรือไม่มี ใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 103 ข้อมูลเพศผู้ป่วยใช้ไม่ได้ หรือไม่มี ใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 104 เลขบัตรประชาชนของผู้ป่วย ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี ใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 105 HN ไม่มี หรือใช้ไม่ได้ ใส่ข้อมูลให้ครบ แล้วส่งใหม่
Corrective 106 AN ไม่มี หรือใช้ไม่ได้ ใส่ข้อมูลให้ครบ แล้วส่งใหม่
Corrective 107 วันที่รับไว้หรือวันที่จำหน่ายใช้ไม่ได้ หรือไม่มี ตรวจสอบวันที่รับไว้ หรือ จำหน่ายบันทึกให้ครบถ้วน ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 108 ไม่มีวันที่จำหน่าย ใส่ข้อมูลให้ครบ แล้วส่งใหม่
Corrective 109 เวลาที่รับไว้ในร.พ.ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี ใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 110 เวลาที่จำหน่ายออกจากร.พ.ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี ใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 111 ประเภทการจำหน่าย ใช้ไม่ได้/ไม่มี ใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 112 สถานภาพเมื่อจำหน่าย ใช้ไม่ได้/ไม่มี ใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 113 ประเภทการจำหน่าย และสถานภาพเมื่อจำหน่าย ไม่สอดคล้องกัน ใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 114 น้ำหนักตัวแรกรับ ใช้ไม่ได้ หรือไม่มี (กลุ่มเด็กแรกเกิด) ใส่ข้อมูลให้ครบ/แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 115 ไม่ระบุการใช้สิทธิ หรือ ไม่ต้องการเบิกชดเชยค่าบริการ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ให้ระบุการใช้สิทธิเพื่อเบิกชดเชยค่าบริการ แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 118 จากเลขบัตรประชาชน บันทึกเพศไม่ตรงกับเพศที่ตรวจสอบได้ใน สนบท. ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หรือ เพศ บันทึกให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 116 เลขบัตรประชาชนของผู้ป่วย ผิดรูปแบบ เลขบัตรประชาชนต้องเป็นเลขจริงจากบัตรของ ผป. ถ้าไม่มีให้ว่างไว้ ถ้าผิดรูปแบบ เช่นไม่ครบ 13 หลัก ให้แก้แล้วส่งใหม่
Corrective 117 รูปแบบ (Format) การบันทึกข้อมูลการเงินไม่ถูกต้อง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 119 จากเลขบัตรประชาชน บันทึกวัน เดือน ปีเกิด ไม่ตรงกับวัน เดือน ปี เกิดที่ตรวจสอบได้ใน สนบท. ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด บันทึกให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 120 วันที่รับไว้ ก่อนวันเกิด แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 121 วัน/เวลาที่รับไว้ในร.พ. หลังวันที่จำหน่าย แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 122 เป็นข้อมูลสิทธิข้าราชการของหน่วยบริการที่กำหนดให้ส่งในโปรแกรมของ สกส. บันทึกข้อมูลและส่งผ่านโปรแกรมของ สกส.
Corrective 123 วันที่จำหน่าย หลังวันที่ได้รับข้อมูล แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 124 วันที่รับบริการ หลังวันส่งข้อมูลไปที่ สปสช. แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 125 ผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการ/อปท./กทม. ไม่มีเลขอนุมัติ หรือ บันทึกเลขอนุมัติไม่ถูกต้อง หรือ ไม่มีเลขที่หนังสือส่งตัวจากหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการ/อปท. บันทึกเลขอนุมัติ/เลขที่หนังสือส่งตัวจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 126 ระยะเวลาที่อยู่ในหน่วยบริการสั้นเกินไป ตรวจสอบ วัน/เวลา ที่ Admit/Discharge แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 127 ข้อมูลผู้ป่วยนอกสิทธิข้าราชการ/อปท.ไม่มีในฐานเบิกจ่ายตรงของหน่วยบริการหรือไม่มีเลขอนุมัติ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ผู้ป่วยนอกกรณีสิทธิข้าราชการ/อปท.กรณีไม่ได้ลงทะเบียนเบิกจ่ายตรงหรือไม่มีเลขอนุมัติไม่สามารถบันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ได้
Corrective 128 เป็นข้อมูลสิทธิข้าราชการ/อปท.ที่รับบริการหรือจำหน่ายก่อน 1 ต.ค 56 สิทธิกรุงเทพมหานคร ข้อมูลรับบริการหรือจำหน่ายก่อน 1 ตุลาคม 2565 ข้อมูลสิทธิข้าราชการ/อปท.ที่รับบริการหรือจำหน่ายก่อน 1 ต.ค 56 ให้ส่งเบิกในระบบเดิม
Corrective 129 เป็นข้อมูลจำหน่ายก่อน 1 เม.ย 2556 ตรวจสอบข้อมูลที่จำหน่ายก่อน 1 เม.ย 56 ม่ส่งเบิกชดเชยค่าบริการผ่านระบบโปรแกรม e-Claim
Corrective 130 เป็นผู้ป่วยในเกิน 180 วัน แต่ไม่บ่งบอกการยืนยันความจำเป็น เตือนในกรณีวันลา เก็บส่งข้อมูลอีกครั้ง โดยตอบให้แน่นอนว่ายืนยันหรือไม่ยืนยันความจำเป็นในการรักษาเกิน 180 วัน
Corrective 131 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณี ผู้ป่วยในรักษาข้ามเขต ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหน้า F4 การเบิกชดเชยกรณีการรรักษาผู้ป่วยในข้ามเขต ต้องเป็นกรณี A/E หรือ รับ Refer เท่านั้น
Corrective 132 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณีกองทุนโรคเฉพาะ ผู้ป่วยในรักษาข้ามเขต ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหน้า F4 กรณีผ่าตัดต้อกระจก/สลายนิ่ว/เลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ผู้ป่วยในรักษาข้ามเขตต้องเป็นกรณีรับ refer เท่านั้น
Corrective 133 บันทึกข้อมูลกรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิไม่ครบถ้วน ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีมีหนังสือรับรองสิทธิ บันทึกเลขที่นังสือ รหัสและชื่อหน่วยงานต้นสังกัดให้ครบถ้วน
Corrective 134 ไม่มีเลขที่บัตร ชื่อ-สกุล ของผู้มีสิทธิหลัก กรณีเป็นผู้อาศัยสิทธิ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีเป็นผู้อาศัยสิทธิ บันทึกเลขที่บัตร ปชช และชื่อ-สกุลของผู้มีสิทธิให้ครบถ้วน
Corrective 135 ไม่ระบุประเภทสิทธิ หรือความสัมพันธ์ กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิ บันทึกประเภทสิทธิและความสัมพันธ์ให้ครบถ้วน
Corrective 136 ข้อมูลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม/ทุพพลภาพ รับบริการก่อน 1 ม.ค 57 ข้อมูลผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม/ทุพพลภาพที่รับบริการก่อน ก่อน 1 ม.ค 57 ให้ส่งเบิกในระบบเดิมประกันสังคม
Corrective 137 รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วยกรณีใช้สิทธิตัวเอง ตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน ทั้งในช่องเลขบัตรผู้ป่วย และเลขบัตรประชาชน (ผู้มีสิทธิ) ในหน้า F1แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 138 รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วย กรณีใช้ร่วมของบิดาหรือมารดา ตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน ทั้งในช่องเลขบัตรผู้ป่วย และเลขบัตรประชาชน (ผู้มีสิทธิ) กรณีใช้สิทธิร่วมของบิดา-มารดา แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 139 รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วย กรณีใช้สิทธิร่วมของบุตร ตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน ทั้งในช่องเลขบัตรผู้ป่วย และเลขบัตรประชาชน (ผู้มีสิทธิ) กรณีใช้สิทธิร่วมของบุตร แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 140 AN ซ้ำกับรายที่เคยส่งข้อมูลและตรวจผ่านแล้ว ตรวจสอบ AN แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ หรือ หากเป็นข้อมูลซ้ำซ้อนจริงไม่ต้องแก้ไขเป็นการแจ้งเพื่อทราบ
Corrective 141 รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิไม่สัมพันธ์กับรหัสของผู้ป่วย กรณีใช้สิทธิร่วมของคู่สมรส ตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน ทั้งในช่องเลขบัตรผู้ป่วย และเลขบัตรประชาชน (ผู้มีสิทธิ) กรณีใช้สิทธิร่วมของคู่สมรส แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 142 HN ตรงกับรายที่เคยส่งแล้ว แต่เลขบัตรปชช.13 หลักไม่ตรงกัน ตรวจสอบ HN และเลขบัตรประชาชนของผู้ป่วยให้ถูกต้อง ตรงกัน -ถ้าข้อมูลใหม่ผิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งใหม่ -ถ้าข้อมูลเดิมผิดแก้ไข EPAC หากยังไม่ตัดยอดออก STM หรือ e-Appeal หากตัดยอดออก STM แล้ว เมื่อข้อมูลนี้ผ่าน A แล้ว จึงส่งข้อมูลที่ติด C นี้เข้ามาอีกครั้ง
Corrective 143 เพศผู้ป่วยที่บันทึกเบิกไม่ตรงกับ สนบท. ตรวจสอบเพศผู้ป่วยให้ถูกต้อง ตรงกับ สนบท.
Corrective 144 หน่วยบริการได้ขอยกเลิกข้อมูลดังกล่าวแล้ว แจ้งเพื่อทราบ
Corrective 145 รหัสบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิหลักไม่ถูกต้องไม่มีใน สนบท. กรณีใช้หนังสือรับรองสิทธิตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิหลัก แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 146 ผลตรวจสอบสถานพยาบาลหลักไม่ตรงสถานพยาบาลในฐานสำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลสถานพยาบาลหลักของผู้ประกันตน บันทึกให้ถูกต้อง ตามสิทธิ ณ วันที่รับบริการ แล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 147 รหัส รพ.รักษาไม่ตรงกับรหัส รพ.หลักกรณีเลือกสถานะ รพ.รักษาเป็น maincontractor หรือรหัส รพ.ที่รักษาและรหัส รพ.หลักเป็นรหัสเดียวกัน แต่สถานะรพ.รักษาไม่ใช่ maincontractor กรณีเลือกสถานะ รพ.ที่รักษาเป็น main contractor รหัส รพ.รักษาต้องตรงกับรหัส รพ.หลัก หรือกรณี รพ.ที่รักษาและ รพ.หลักเป็นรหัสเดียวกัน สถานะรพ.รักษาต้องเป็น maincontractor เท่านั้น
Corrective 148 ไม่ระบุสถานพยาบาลหลักของผู้ประกันตน ระบุสถานพยาบาลหลักของผู้ประกันตน
Corrective 149 สิทธิประกันสังคม ไม่ระบุ maincontractor สิทธิประกันสังคม ระบุ maincontractor
Corrective 150 ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในช่วงเวลาเดียวกันในหน่วยบริการมากกว่า 1 แห่ง (ช่วงเวลาทับซ้อน) โปรดดำเนินการตามที่แจ้งใน http://eclaim.nhso.go.th
Corrective 151 ช่วงการเข้ารับบริการของผู้ป่วยรายเดียวกัน ในหน่วยบริการเดียวกัน มีวัน/เวลาทับซ้อนกันของผู้ป่วยในกับผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยในกับผู้ป่วยนอก ตรวจสอบการบันทึกช่วงวัน/เวลา การเข้ารับบริการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ สิทธิ UC -ระยะเวลาการเป็นผู้ป่วยนอกกับผู้ป่วยใน ต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 4 ชม. -หากระยะเวลาระหว่างผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยในห่างกันน้อยกว่า 4 ชม. รวมค่าใช้จ่ายบันทึกเบิกมาเป็นกรณีผู้ป่วยในเท่านั้น สิทธิข้าราชการ/อปท กรณีรับบริการผู้ป่วยนอกและในภายใน 24 ชม.บันทึกเบิกเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น ตรวจตาม ว112 ในสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 8 โดยตรวจสอบรหัส ICD9
Corrective 152 ส่งข้อมูลเบิกกรณีผู้ป่วยนอกซ้ำซ้อน ในโรคเดียวกัน ตรวจสอบวันที่/เวลาการรับบริการ กรณีรับบริการในวันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง รวมค่าใช้จ่ายบันทึกเบิกเป็น visit เดียว
Corrective 153 เด็กแรกเกิด นน.น้อยกว่า 0.5 กก. หรือ มากกว่า 6 กก. ตรวจสอบการบันทึก นน.เด็กแรกเกิด หรือ วัน เดือน ปี เกิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 156 รหัสสถานพยาบาลที่รักษาไม่มีในฐานข้อมูลหน่วยบริการ ตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน แก้ไขการตั้งค่าหน่วยบริการให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 154 สิทธิประกันสังคม ที่ส่งข้อมูลก่อนวันที่ สำนักงานประกันสังคม มีประกาศให้ส่งข้อมูลให้ สปสช. ให้ดำเนินการส่งข้อมูลมาภายในวันที่ สำนักงานประกันสังคม มีประกาศให้ส่งข้อมูลให้ สปสช.
Corrective 155 ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายตรงของ สปสช. ตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน หรือสิทธิประโยชน์ แก้ไชให้ถูกต้อง สิทธิ สปสช.บันทึกเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น
Corrective 157 หน่วยบริการประจำของผู้ป่วยไม่อยู่ในจังหวัดที่เกิดอุทกภัย ตรวจสอบหน่วยบริการประจำของผู้ช่วย กรณีไม่ใช่อยู่ในจังหวัดที่เกิดอุทกภัย บันทึกเบิกตามเงื่อนไข OP/IP ปกติ (ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษ X38000 อุทกภัยน้ำท่วม)
Corrective 158 สิทธิเจ้าหน้าที่ สปสช.อายุน้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หรือ วัน เดือน ปี เกิด บันทึกให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 159 รหัสโรงพยาบาลที่รับส่งต่อ ไม่มีในฐานทะเบียนหน่วยบริการ ตรวจสอบรหัสโรงพยาบาลที่รับ หรือส่งต่อ จะต้องเป็นรหัส 5 หลัก แก้ไขมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 160 ไม่มีรหัสประเภทการบริการ (svctype) เฉพาะผู้ป่วยใน ตรวจสอบประเภทบริการ/รักษา เลือก เป็น IPD หรือ Ambulatory Care ตามเงื่อนไขที่ต้องการเบิกชดเชย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 161 รหัสประเภทการบริการ (svctype) ใช้ไม่ได้ หรือไม่มีใน lookup กรณีผู้ป่วยใน ตรวจสอบประเภทบริการ/รักษา ต้องเป็น 1= IPD หรือ 2= Ambulatory Care แก้ไข แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 162 พบว่า Serial Number ที่บันทึกถูกใช้ในระบบแล้ว ตรวจสอบหมาย serial number แก้ไขและบันทึกเลขอุปกรณ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 163 ไม่บันทึก Serail NO. ของอุปกรณ์เลนส์แก้วตาเทียมที่ใช้ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในหน้าอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษากรณีใช้เลนส์แก้วตาเทียม บันทึก Serail NO. แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 164 บันทึกรหัสอุปกรณ์ ไม่ตรงตามรายการอุปกรณ์ที่ประกาศในปีงบประมาณ ตรวจสอบรหัสอุปกรณ์ที่ขอเบิกบันทึกให้ถูกต้องตามเงื่อนไขและราคาของแต่ละช่วงเวลาที่กำหนดหรือปีงบประมาณ แก้ไขแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 165 เกิดจากมีการขอเบิกกรณี Instrument และ OPAE แต่ค่าบริการในส่วนของ Instrument เท่ากับค่าบริการรวม ตรวจสอบค่าบริการที่เรียกเก็บ แก้ไขให้ถูกต้อง ตามการให้บริการ แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 166 กรณีผู้ป่วยนอกไม่มีการบันทึกข้อมูลเบิกชดเชย ทั้งในส่วนของ OPAE , HC, Inst. หรืออื่นๆ ตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกชดเชย ว่าเป็นกรณี OPAE ,HC,Inst. หรือ อื่นๆ บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 167 เกิดจากบันทึกเบิกอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษาไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด 1. ตรวจสอบการให้รหัสโรค รหัสหัตถการ ให้ตรงตามเงื่อนไข/ข้อบ่งชี้ของอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษา นั้นๆ 2. ตรวจสอบราคา อวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษาบันทึกเบิกตามราคาที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณ
Corrective 168 เบิกค่าพาหนะไม่ตรงกับสิทธิประโยชน์ ตรวจสอบ PID / สิทธิของผู้ป่วย แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่มีสิทธิเบิก ไม่ต้องแก้ไข หรือหากแก้ไขเลือกไม่ใช้สิทธิ
Corrective 169 เกิดจากมีการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพาหนะส่งต่อแต่ไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลระยะทาง ตรวจสอบการบันทึกระยะทาง บันทึกระยะทางให้ถูกต้อง ครบถ้วน และต้องมีรหัสเบิก S1801 มาก่อน S1802 เสมอ
Corrective 170 ยอดรวมค่ารักษาพยาบาล มีค่าน้อยกว่ายอดเรียกเก็บ ให้ตรวจสอบการบันทึกหรือการนำเข้าข้อมูลครบถ้วนหรือไม่ กรณี OP Refer ตรวจสอบการบันทึกรหัสยา / รหัสหัตถการจากหน้าค่าใช้จ่ายสูงมาบันทึกในหน้าค่ารักษาพยาบาลให้ครบถ้วน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 171 เกิดจากมีการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารถส่งต่อ ๏ กรณีผู้ป่วยนอกไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการส่งต่อ ๏ กรณีผู้ป่วยในไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการรับหรือส่งต่อ ทำการบันทึกรพ.ที่รับหรือส่งต่อและสาเหตุที่ส่งต่อ
Corrective 172 เกิดจากมีการบันทึกรหัสเบิก IP002-IP006 ในหน้าผู้ป่วยนอก เมนูค่ารักษาพยาบาล ช่องรายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษา ซึ่งรหัสนี้จะเบิกได้เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น กรณีผู้ป่วยนอกให้เบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูงเท่านั้น
Corrective 173 เกิดจากมีการให้รหัสอุปกรณ์ที่ขอเบิกแต่ไม่ได้ทำการบันทึกจำนวนชิ้นหรือจำนวนเงินที่ขอเบิกต่อชิ้น ทำการแก้ไข/บันทึก จำนวนชิ้น/ จำนวนเงินต่อชิ้นของรายการอุปกรณ์ที่ขอเบิก
Corrective 174 เกิดจากมีการให้รหัสโครงการพิเศษ Z34007 ซึ่งเป็นกรณีคลอดบุตรผู้ป่วยต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น ตรวจสอบการบันทึกเพศ หรือ รหัสโครงการพิเศษ แก้ไขการบันทึกเบิกให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
Corrective 175 บันทึกจำนวนชิ้นของอุปกรณ์มากกว่าที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกจำนวนชิ้นที่ขอเบิกของอวัยวะเทียมและอุปกรณ์บำบัดรักษา แก้ไขให้ถูกต้อง ส่งเข้ามาใหม่
Corrective 176 กรณีผู้ป่วยนอกเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ (A/E/N) แต่ไม่มียอดค่ารักษาพยาบาล ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาล หากต้องการเบิกกรณี OPAE ให้บันทึกยอดที่ต้องการเรียกเก็บ (เบิกได้) ในหน้าค่ารักษาพยาบาล แต่หากต้องการเบิกเฉพาะกรณี HC/Inst/MO/HD/ยาละลายลิ่มเลือด ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ
Corrective 177 เกิดจากไม่ได้ทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการที่รักษา ทำการบันทึกข้อมูลหน่วยบริการ (เมนูตั้งค่าระบบ -->ผู้ใช้งานระบบ >>>ตั้งค่าหน่วยบริการ ) และต้องบันทึกข้อมูลใหม่ทั้งราย
Corrective 178 บันทึกค่ารักษาพยาบาลเกินกว่าที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอกยอดการเรียกเก็บไม่เกิน xxx,xxx บาท กรณีผู้ป่วยใน ยอดการเรียกเก็บไม่เกิน x,xxx,xxx บาท
Corrective 179 เกิดจากบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อนกันกับข้อมูลที่เคยส่งขอเบิก หรือ มีข้อมูลผู้ป่วยใน admit วันเดียวกันมากกว่า 1 ครั้ง ในหน่วยบริการเดียวกัน 1. ตรวจสอบ รหัส HN,AN หรือ เลขประจำตัวประชาชน + วันที่รักษา +เวลาที่เข้ารับรักษา ว่าซ้ำกับข้อมูลที่ขอเบิกมาก่อนหน้านี้หรือไม่ 2. มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก ซ้ำซ้อนหรือไม่ กรณีเป็นข้อมูลซ้ำซ้อน ไม่ต้องแก้ไขเข้ามา หรือ หากต้องการแก้ไข ขยับวันที่รับริการไม่ให้ทับซ้อนกันและ เลือกเป็น ไม่ใช้สิทธิ
Corrective 180 ไม่ใช่หน่วยบริการในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจสอบรหัสหน่วยบริการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 181 ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง หรือ อปท. ตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน แก้ไชให้ถูกต้อง หรือสิทธิข้าราชการ ติดต่อกรมบัญชีกลาง หรือสิทธิ อปท.ติดต่อ สปสช.เพื่อดำเนินการสมัครเป็นหน่วยบริการเบิกจ่ายตรง
Corrective 182 รหัสหน่วยบริการที่บันทึกเบิกไม่สอดคล้องกับการให้บริการตามสิทธิของผู้ป่วย หน่วยบริการสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/ทหารอากาศ ตรวจสอบการตั้งค่าหน่วยบริการ หรือ สิทธิของผู้ป่วย ตั้งค่าหน่วยบริการที่บันทึกเบิกให้สอดคล้องกับการให้บริการผู้ป่วย เช่น หน่วยบริการสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ/อากาศ ให้บริการพลเรือนต้องตั้งค่าหน่วยบริการตามรหัส 5 หลัก เป็นต้น
Corrective 183 ไม่ใช่หน่วยบริการในฐานเบิกจ่ายค่าบริการของสิทธิ อปท. ตรวจสอบการตั้งค่าการใช้งาน แก้ไชให้ถูกต้อง หรือ ติดต่อ สปสช.เพื่อดำเนินการสมัครเป็นหน่วยบริการเบิกจ่ายตรงของสิทธิ อปท.
Corrective 184 ชื่อ file ที่ส่งไม่ตรงกับสิทธิประโยชน์ที่บันทึกเบิก หรือ ชื่อหน่วยบริการในไฟล์กับหน่วยบริการที่ส่งไม่ตรงกัน หรือ ในไฟล์เดียวกันมี รพ.ที่รักษามากกว่า 1 แห่ง ตรวจสอบชื่อ file ที่ส่งออกกับสิทธิประโยชน์ที่เบิก หรือ รพ.ที่รักษาต้องเป็น 1 หน่วยต่อ 1 ไฟล์ แก้ไขให้ตรงกันแล้วส่งเข้ามาใม่อีกครั้ง
Corrective 185 ข้อมูลนำเข้าค่าห้องค่าอาหารไม่มีในรายการที่กำหนด ตรวจสอบรหัสเบิกค่าห้องค่าอาหาร แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 186 ข้อมูลนำเข้ารายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษาไม่มีในรายการที่กำหนด ตรวจสอบรหัสรายการอวัยวะเทียม/อุปกรณ์บำบัดรักษา แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 189 ข้อมูลนำเข้าในเมนูบริการอื่นๆที่ยังไม่จัดหมวด ไม่มีในรายการที่กำหนด ตรวจสอบรหัสเบิกที่กำหนดให้บันทึกในเมนูบริการอืนๆที่ยังไม่จัดหมวด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 187 ข้อมูลนำเข้ารหัสยามีไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด (24 หลัก) ตรวจสอบรหัสยา แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 188 ข้อมูลนำเข้าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ไม่มีในรายการที่กำหนด ตรวจสอบรหัสเบิกเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 190 ข้อมูลนำเข้าในเมนูการตรวจวินิจฉัย หมวด 7,8,9 ไม่มีในรายการที่กำหนด ตรวจสอบรหัสเบิกที่กำหนดให้บันทึกในเมนูการตรวจวินิจฉัย หมวด 7,8,9 แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 191 ข้อมูลนำเข้าในเมนูหัตถการและค่าบริการ หมวด 11,12 หน้าค่ารักษาพยาบาล ไม่มีในรายการที่กำหนด ตรวจสอบรหัสเบิกที่กำหนดให้บันทึกในเมนูหัตถการและค่าบริการ หมวด 11,12 หน้าค่ารักษาพยาบาล แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 192 ข้อมูลนำเข้ารหัสยาไม่มีในฐานของ e-Claim ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสยา หากรหัสยาที่นำเข้าครบถ้วนถูกต้อง ส่งรายละเอียดข้อมูลยามาที่ eclaim@live.com เพื่อตรวจสอบต่อไป
Corrective 193 บันทึกเบิกค่าห้องไม่ถูกต้องตามราคาที่ประกาศ ตรวจสอบการบันทึกเบิกค่าห้อง เบิกให้สอดคล้องกับอัตราที่กำนดโดยดูจากวันที่จำหน่าย
Corrective 194 เบิกข้อเข่าเทียมแต่ไม่ระบุรหัสโครงการพิเศษ หรือ กรณีบันทึกโครงการพิเศษ GPOM17 ไม่บันทึกรหัสข้อเข่า ตรวจสอบการบันทึกรหัสโครงการพิเศษและรหัสข้อเข่า กรณีบริการซื้อข้อเข่าเอง (KNEE17) หรือเบิกจากองค์การเภสัช (GPOM17) ต้องบันทึกทั้งรหัสข้อเข่าและรหัสโครงการพิเศษให้ครบถ้วน
Corrective 195 บันทึกเบิกค่ายาไม่เท่ากับราคาใน Drug catalog ตรวจสอบการบันทึกรหัสยา หรือ ราคาที่ขอเบิก บันทึกให้ถูกต้องตรงกัน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 196 บันทึกเบิกกรณีการให้ยาเคมีบำบัดไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกรหัสโครงการพิเศษ Z51158 บันทึกได้เฉพาะหน่วยบริการที่ให้ยาเคมีบำบัดระดับ 1 และ 2
Corrective 197 บันทึกเบิกยาละลายลิ่มเลือดกรณี STROKE หรือ STEMI มากกว่า 1 รายการ ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค หรือรายการยา กรณีให้ยาละลายลิ่มเลือด STROKE หรือ STEMI บันทึกเบิกยาได้รายการเดียวเท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 198 ไฟล์ .ecd เป็นไฟล์ที่ส่งออกจากโปรแกรม E-Claim ก่อนเวอร์ชั่น 2.0 Update โปรแกรม E-Claim ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
Corrective 199 บันทึกเบิกกรณี STROKE หรือ STEMI ไม่ถูกต้อง ยกเลิกการบันทึกเบิกใน>>บริการอื่นๆที่ยังไม่จัดหมวด ให้บันทึกเบิกเป็นรายการยา ตรวจสอบการเบิก STROKE หรือ STEMI ยกเลิกการบันทึกเบิกใน >>บริการอื่นๆที่ยังไม่จัดหมวด ให้บันทึกเบิกเป็นรายการยา
Corrective 201 ไม่มี รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก บันทึกรหัสโรคหลัก แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 202 มีรหัสการวินิจฉัยโรคหลักมากกว่า 1 รหัส ลดรหัสการวินิจฉัยโรคหลักให้เหลือ 1 รหัส แล้วส่งใหม่
Corrective 203 รหัสการวินิจฉัยโรคไม่สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิก หรือเป็นรหัสที่ถูกยกเลิก ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค 1. บันทึกให้สอดคล้องกับกรณีที่ขอเบิก หรือ ตามเงื่อนไขที่กำหนด / กรณีรหัสแพทย์แผนไทยบันทึกเป็นโรครอง (Sdx.) เท่านั้น 2. หากเป็นรหัสที่ถูกยกเลิก ตรวจสอบรหัสใหม่ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 204 รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก ไม่สอดคล้องกับเพศ ตรวจสอบการบันทึกเพศ และรหัสการวินิจฉัยโรค แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักการให้รหัสโรค แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 205 รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก ( Pdx.) ไม่สอดคล้องกับอายุ ตรวจสอบการบันทึก ว/ด/ป เกิด และรหัสการวินิจฉัยโรคแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 206 รหัสการวินิจฉัยโรคหลักไม่เหมาะกับการเป็นผู้ป่วยใน ได้แก่ Pdx.= Z13.- , Z76.3 ,รหัส V,W,X,Y ตรวจสอบการบันทึกรหัสการวินิจฉัยโรคหลัก แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 207 รหัสการวินิจฉัยโรคกรณีทารกแรกเกิด ไม่สอดคล้องกับน้ำหนัก ตรวจสอบรหัสการวินิจฉับโรคกรณีทารกแรกเกิด ให้สัมพันธ์กับน้ำหนัก แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 208 รหัสการวินิจฉัยโรคหลักไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ให้บันทึกเบิกผ่านระบบโปรแกรม e-Claim ตรวจสอบการให้รหัสโรคหลัก กรณีอยู่ในกลุ่มโรคยกเว้น 14 โรค/การทำฟัน/การ Follow up หรือ การฝากครรภ์ ไม่ต้องบันทึกเบิกผ่านระบบโปรแกรม e-Claim
Corrective 209 รหัสการวินิจฉัยในการคลอดผิดหลัก ICD ตรวจสอบรหัสการวินิฉัยและหัตถการเกี่ยวกับการคลอด แก้ไข แล้วส่งใหม่
Corrective 210 จัดกลุ่ม DRG ไม่ได้ ( DRG กลุ่ม 26509) ตรวจสอบการวินิจฉัยโรคหลัก, อายุ, เพศ, น้ำหนัก, จำนวนวันนอน, ชนิดการจำหน่าย ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 211 รหัสการวินิจฉัยโรคหลักใช้ไม่ได้ (DRG กลุ่ม 26519) ตรวจสอบการให้รหัสการวินิจฉัยโรคหลักให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้รหัสแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 212 รหัสการวินิจฉัยโรคและรหัสหัตถการการคลอดใช้ไม่ได้หรือไม่มี (DRG กลุ่ม 26529) ตรวจสอบการให้รหัสการวินิจฉัยโรคหลัก, การวินิจฉัยโรครอง และรหัสหัตถการให้สอดคล้อง หรือเรียงลำดับการให้รหัสโรคให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้รหัสแล้วส่งเข้าใหม่
Corrective 213 รหัสประเภทโรครองไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการให้รหัสประเภทโรครอง โดยที่รหัสประเภทโรครองต้องไม่ใช่ 1 ( Subclass<>1 ) แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 214 ให้รหัสกลุ่มที่รับไว้ดูแลหลังคลอด ร่วมกับรหัสคลอดปกติ หรือ ให้รหัสกลุ่มที่รับไว้ดูแลหลังคลอดร่วมกับรหัสหัตถการรักษา ตรวจสอบรหัสโรค กรณีคลอดปกติ ต้องไม่มีรหัสกลุ่มที่รับไว้ดูแลหลังคลอด หรือ กรณีรับไว้ดูแลหลังคลอด ต้องไม่มีรหัสหัตถการรักษา
Corrective 215 ให้รหัสโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคหัวใจ ร่วมกับรหัสโรค Congestive heart failure ตรวจสอบการให้รหัสโรค รหัสโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคหัวใจ(I110) ไม่สามารถให้ร่วมกับรหัสโรค Congestive heart failure (I50-,I54-I519) ได้
Corrective 216 ให้รหัสโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคไต ร่วมกับรหัสโรคไตวาย ตรวจสอบการให้รหัสโรค รหัสโรคความดันโลหิตสูงทำให้เกิดโรคไต (I120) ไม่สามารถให้ร่วมกับรหัสโรคไตวายได้ (N17-,N18-,N19-) ได้
Corrective 217 รหัสโรคหรือรหัตถการไม่สัมพันธ์กับวิธีการคุมกำเนิด ตรวจสอบการให้รหัสโรคหรือรหัตถการ บันทึกให้สัมพันธ์กับวิธีการคุมกำเนิด
Corrective 230 เป็นกรณีอุบัติเหตุ แต่ไม่มีรหัสการวินิจฉัยที่เป็นการบาดเจ็บ หรือมีแต่ใช้ไม่ได้ ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 231 เป็นกรณีอุบัติเหตุ แต่ไม่มีรหัส ICD ของสาเหตุ (V,W,X,Y) หรือมีแต่ใช้ไม่ได้ บันทึกรหัสการวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุการบาดเจ็บ (V,W,X,Y) แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 232 รหัสวินิจฉัยหลักเป็นการบาดเจ็บ แต่ไม่มีรหัส ICD ของสาเหตุ (V,W,X,Y) หรือมีแต่ใช้ไม่ได้ บันทึกรหัสการวินิจฉัยโรคที่เป็นสาเหตุการบาดเจ็บ(V,W,X,Y) แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 233 ไม่มีรหัส ICD ของสาเหตุภายนอก (External cause) กรณีใช้ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถ ตรวจสอบการบันทึก ICD ของสาเหตุภายนอก (External cause) กรณีใช้ พรบ.ผู้ประสบภัยจากรถต้องมีรหัส V เสมอ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 234 รหัสการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้องกรณีการทดสอบการตั้งครรภ์ (PRT) ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 235 รหัสการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้อง กรณีการตรวจหลังคลอด (PNC) ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 236 รหัสการวินิจฉัยโรค หัตถการไม่ถูกต้อง กรณีบริการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก (CA Oral Screening) ตรวจสอบการให้รหัสโรค หัตถการบันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 237 รหัสการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้อง กรณีบริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต (SCR) ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 238 รหัสการวินิจฉัยโรคไม่ถูกต้อง กรณีบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงและญาติสายตรงที่มีประวัติครอบครัวตรวจพบยืนกลายพันธุ์ ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 756 กรณีส่งเสริมป้องกันโรค (F6) อายุไม่อยู่ในช่วงที่กำหนด ตรวจสอบเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณีส่งเสริมป้องกันโรคตามแนวทางที่ สปสช.กำหนด ในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ แก้ไขเข้ามาใหม่ หรือ ยกเลิกการเบิกจ่ายกรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
Corrective 754 ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (Stateless) ส่งเบิกไฟล์ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ส่งตั้งแต่วันที่ 1 กค. 2565 แก้ไขเลือกสิทธิประโยชน์เป็น STP ส่งเบิกมาในไฟล์ STP เท่านั้นไม่สามารถส่งเบิกในไฟล์ UCS ได้
Corrective 755 ไม่ใช่หน่วยบริการที่สามารถเบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรค (F6) ในระบบ e-Claim บันทึกเบิกในโปรแกรมให้ถูกต้อง ตรวจสอบประเภทหน่วยบริการที่สามารถเบิกผ่านระบบ e-Claim ได้ตามประกาศ
Corrective 757 บันทึกเบิกบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 แต่ไม่พบการลงทะเบียน one page ตรวจสอบการลงทะเบียนผู้ป่วย ต้องมีการลงทะเบียนผู้ป่วยหรือญาติก่อน ที่ https://eclaim.nhso.go.th เมนู ลงทะเบียนบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2
Corrective 758 บันทึกเบิกบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 แต่ไม่บันทึกผลการตรวจแลป ตรวจสอบการบันทึกเบิกบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 ต้องบันทึกผลการตรวจแลปเสมอ แก้ไขให้ถูกต้องและส่งเบิกใหม่อีกครั้ง
Corrective 759 บันทึกเบิกบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 กรณีญาติสายตรง แต่ไม่พบข้อมูลการตรวจแลปของผู้ป่วยมะเร็ง หรือผลการตรวจของผู้ป่วยมะเร็งไม่ผิดปกติ ตรวจสอบการบันทึกเบิกบริการตรวจยีน BRCA1/BRCA2 กรณีญาติสายตรง ต้องส่งเบิกข้อมูลการตรวจแลปของผู้ป่วยมะเร็งก่อน และผู้ป่วยมะเร็งจะต้องมีผลการตรวจแลปผิดปกติเท่านั้น จึงจะสามารถเบิกกรณีญาติสายตรงได้
Corrective 760 ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพกรณีบริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมสำหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก กรณีที่หน่วยบริการให้การรักษาจริงให้ส่งเอกสารอุทธรณ์ มาที่ สปสช. เพื่อยืนยัน
Corrective 761 รหัสโรคไม่ถูกต้อง กรณีเบิกชดเชยบริการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน (HOMEWARD) ตรวจสอบรหัสโรค กรณีเบิกชดเชยบริการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน (HOMEWARD) ต้องเป็นกลุ่มโรคที่กำหนดเท่านั้น
Corrective 762 บันทึกหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีเบิกชดเชยบริการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน (HOMEWARD) ตรวจสอบการบันทึก หัตถการ HOMEWARD ต้องบันทึกวันที่ทำหัตถการเสมอ แก้ไขให้ถูกต้องและส่งเบิกในระบบใหม่อีกครั้ง
Corrective 763 ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพ กรณีเบิกชดเชยบริการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน (HOMEWARD) ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนด ไม่สามารถเบิกชดเชย กรณีเบิกชดเชยบริการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน (HOMEWARD) ได้
Corrective 764 การให้บริการข้ามเขต กรณีเบิกชดเชยบริการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน (HOMEWARD) ไม่สามารถเบิกได้ กรณีเบิกชดเชยบริการดูแลแบบผู้ป่วยในที่บ้าน (HOMEWARD) ต้องเป็นการบริการในเขตเท่านั้น การให้บริการข้ามเขต ไม่สามารถเบิกได้
Corrective 765 ไม่ได้เป็นหน่วยบริการที่ให้คำปรึกษา วินิจฉัยและกำกับติดตามกรณีกลุ่มยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงู การเบิกชดเชยกรณีหน่วยบริการที่ให้คำปรึกษา วินิจฉัยและกำกับติดตามกรณีกลุ่มยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงู เบิกได้เฉพาะ รพ.รามาธิบดี (13781) และ รพ.ศิริราช (13814)
Corrective 800 รหัสโรครองใช้ไม่ได้ (ผิดหลักการให้ ICD10) ตรวจสอบการให้รหัสการวินิจฉัยโรคหลักให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การให้รหัสแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 801 รหัสโรคไม่สอดคล้องกับเพศ(โรคที่เป็นเฉพาะเพศ เช่น มะเร็งรังไข่) ตรวจสอบรหัสโรคหรือเพศผู้ป่วย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 802 รหัสโรครอง ( Sdx.) ไม่สอดคล้องกับอายุ ตรวจสอบการวินิจฉัยและวันเดือน ปี เกิด หรืออายุ ให้สอดคล้องกับการวินิจฉัย
Corrective 803 รหัสการวินิจฉัยอื่นซ้ำกับโรคหลัก ตรวจสอบรหัสการวินิจฉัยโรคหลักและโรครอง แก้ไขไม่ให้มีรหัสซ้ำซ้อน แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 804 รหัสหัตถการใช้ไม่ได้ ( ผิดหลักการให้ ICD9 ) ตรวจสอบการให้รหัสหัตถการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 806 รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับเพศ ตรวจสอบหัสหัตถการหรือเพศผู้ป่วย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 807 รหัสหัตถการ 9672 ต้องมีระยะเวลาการ admit ไม่น้อยกว่า 96 ชม. ตรวจสอบวันที่/เวลา การเข้ารับบริการ-จำหน่าย ต้องไม่น้อยกว่า 96 ชม. แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 808 รหัสโรค Anaemia in neoplasms ไม่มีหัตถการให้เลือด ตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีให้รหัส D630 ต้องมีหัตถการให้เลือด หากไม่มีการให้เลือด ให้เลือกประเภทโรครองเป็น Other
Corrective 809 ให้รหัสโรคเกร็ดเลือดต่ำ ร่วมกับรหัสโรค Dengue hemorrhagic fever ไม่มีรหัสหัตถการให้เกร็ดเลือด ตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีให้รหัส Pdx = A91หากไม่มีรหัสหัตถการให้เกร็ดเลือด 99.05 ไม่สามารถให้รหัสโรครอง Sdx = D69.- ได้
Corrective 810 ให้รหัสประเภทโรคเบาหวานไม่สอดคล้องกับอายุ ตรวจสอบการให้รหัสโรคเบาหวานกรณีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ไม่สามารถให้รหัส Pdx or Sdx = E10.-ได้ แก้ไขรหัสโรคเบาหวานให้เหมาะสมกับอายุแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 811 ให้รหัส Hyperglycemia ร่วมกับรหัสโรคเบาหวาน ตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีโรคเบาหวาน ไม่สามารถให้ร่วมกับรหัส Hyperglycemia (R739) ได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 812 ให้รหัสโรคไตวายเฉียบพลันร่วมกับรหัสโรคไตวายเรื้อรัง ตรวจสอบการให้รหัสโรค โรคไตวายเฉียบพลัน N17-ไม่สามารถให้ร่วมกับโรคไตวายเรื้อรัง N185 ได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 813 ให้รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับกรณีการคลอดปกติ ตรวจสอบการให้รหัสโรคหรือรหัสหัตถการ กรณีการคลอดปกติ (O80.0) ไม่สามารถให้ร่วมกับหัตถการ 86.22 ได้ แก้ไขรหัสโรค หรือรหัสหัตถการให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 814 ให้รหัสโรคไม่สัมพันธ์กับกรณีผู้บริจาคไต ตรวจสอบการให้รหัสโรคให้สัมพันธ์กับกรณีผู้บริจาคไต (Z524)
Corrective 815 ผู้ป่วยฟอกเลือดล้างไต มีการเรียกเก็บค่าบริการพยาบาลซ้ำซ้อนกับระบบ HD ตรวจสอบการเบิกกรณีผู้ป่วยฟอกเลือดล้างไต HD ให้เบิกค่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับ HD ในโปรแกรมที่กำหนด (HD/DMISHD) เท่านั้น
Corrective 816 บันทึกรหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีการเบิกวัคซีนพิษสุนัขบ้า ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค (ICD10) กรณีการเบิกวัคซีนพิษสุนัขบ้า แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 817 บันทึกเบิกกรณี CRRT (Continuous Renal Replacement Theraphy) รหัสโรค รหัสหัตถการไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีเบิกรหัส CRRT1, CRRT2 หรือ 71642, 71643 ต้องเป็นผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่อยู่ในภาวะวิกฤติเท่านั้น หากไม่ใช่ไม่สามารถเบิก 2 รหัสนี้ได้ ตรวจสอบรหัสโรค และรหัสหัตถการ แก้ไขมาให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 818 บันทึกเบิกกรณี CRRT (Continuous Renal Replacement Theraphy) มากกว่าจำนวนที่กำหนด กรณีเบิกรหัส CRRT1 หรือ 71642 เบิกได้ 1 วันต่อการเข้ารับบริการ แก้ไขมาให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 819 ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพ กรณีบริการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) สำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่อยู่ในภาวะวิกฤต กรณีที่หน่วยบริการให้การรักษาจริงให้ส่งเอกสารอุทธรณ์ มาที่ สปสช. เพื่อยืนยัน
Corrective 820 บันทึกเบิกกรณี CRRT (Continuous Renal Replacement Theraphy) รหัส CRRT1 และ CRRT2 รวมกันเกินจำนวนวันนอน (LOS) ตรวจสอบการบันทึกรหัส CRRT1 และ CRRT2 รวมกัน จำนวนที่เบิกต้องไม่เกินวันนอน (LOS) แก้ไขมาให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 831 HN ตรงกับรายที่เคยส่งแล้ว แต่วันเดือนปีเกิดไม่ตรงกัน ตรวจสอบ HN หรือวันเดือนปีเกิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 832 เป็นสิทธิที่ไม่สามารถบันทึกเบิกผ่านระบบโปรแกรม (e-claim) ของ สปสช. ได้ เบิกตามเงื่อนไขที่กำหนด ตามสิทธิของผู้ป่วย
Corrective 833 มีสิทธิเบิกส่วนต่าง แต่ไม่บันทึกรหัสโครงการพิเศษ กรณีมีสิทธิเบิกส่วนต่าง ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษให้ถูกต้องตามประเภทที่ขอเบิก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 834 กรณีเบิกส่วนต่างค่าทำฟันของสิทธิประกันสังคมจากสิทธิข้าราชการ ไม่สามารถเบิกในระบบเบิกจ่ายตรงได้ การเบิกส่วนต่างค่าทำฟันของสิทธิประกันสังคม จากสิทธิข้าราชการให้สำรองจ่ายแล้วเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
Corrective 841 สถานะหน่วยบริการที่ไม่สามารถเบิกค่าดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูงในสถานกักกันโรค (High Risk closed contract) ได้ การเบิกค่าดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูงในสถานกักกันโรค (High Risk closed contract) รหัสโครงการพิเศษ HOSPIQ ต้องเป็นหน่วยรับส่งต่อทั่วไป และรับส่งต่อเฉพาะด้านโควิท ของ สปสช.เท่นนั้น
Corrective 835 ผู้มีสิทธิถูกระงับสิทธิเบิกจ่ายตรงโดยกรมบัญชีกลาง /กทม. ไม่สามารถส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายได้ ไม่สามารถส่งเบิกได้ ผู้มีสิทธิต้องสำรองจ่ายและนำใบเสร็จเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด กรณีต้องการแก้ไขข้อมูลที่ติด C เลือกเป็นไม่ใช้สิทธิแล้วส่งเข้าระบบอีกครั้ง
Corrective 840 การตรวจคัดกรอง Covid19 เชิงรุกไม่ระบุเลขที่หนังสือที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้า F1 กรณีการตรวจคัดกรอง Covid19 เชิงรุก กรุณาบันทึกเลขที่หนังสือที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในช่องเลขที่ใบ "เลขที่ใบรับส่งต่อ" และบันทึกรับจาก สสจ.ที่อนุมัติ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 842 เบิกค่าดูแลผู้สัมผัสใกล้ชิดเสียงสูงในสถานกักกันโรค (High Risk closed contract) HOSIQ แต่เป็นผู้ป่วย Covid19 ตรวจสอบรหัสโรค กรณีมีการติดเชื้อ Covid10 (U071) ให้บันทึกเป็นกรณีการรักษาโดยไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ HOSPIQ และไม่เบิกค่าห้องรหัส COVR04 แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 850 กรณีอุบัติเหตุ แต่ไม่มีวันที่และเวลาเกิดอุบัติเหตุ บันทึกวันที่และเวลาที่เกิดอุบัติเหตุให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 851 วันที่เกิดอุบัติเหตุก่อน admit 28 วันขึ้นไป หรือหลังวัน Admit ตรวจสอบและบันทึกวันที่และเวลาที่เกิดอุบัติเหตุให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 852 กรณีผู้ป่วยนอกเบิกค่ารักษาพยาบาลในรหัส 58001 และ 58020 ภายในวันเดียวกัน ตรวจสอบการบันทึกเบิก รหัส 58001 และ 58020 ในวันเดียวกันสามารถเบิกได้เพียงรหัสเดียว แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 853 กรณีผู้ป่วยนอกเบิกค่ารักษาพยาบาลในรหัส 58101,58102,58130,58131 และ 58201 ภายในวันเดียวกัน ตรวจสอบการบันทึกเบิก รหัส 58101,58102,58130,58131 และ 58201 ในวันเดียวกันสามารถเบิกได้เพียงรหัสเดียว แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 854 รหัสเบิก 6207 และ 2011 เบิกได้เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น ตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก 6207 และ 2011 เบิกได้เฉพาะผู้ป่วยในเท่านั้น
Corrective 855 เบิกรหัส 6207 ร่วมกับรหัส 6206 ตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก 6207 และ 6206 ไม่สามารถเบิกพร้อมกันใน visit เดียวกันได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 856 เบิกรหัส 6207 ร่วมกับการบันทึกรหัส project code KTLGOD ตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก 6207 ค่าเตรียมและผ่าตัดนำไตออกจากจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต ไม่สามารถเบิกร่วมกับ project code KTLGOD ซึ่งใช้กรณีผู้บริจาคมีชีวิตได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 857 เบิกรหัส 6206 หรือ 6207 ร่วมกับรหัส 5601 ตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิก 6206 หรือ 6207 ไม่สามารถเบิกร่วมกับรหัส 5601 ใน visit เดียวกันได้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 858 ข้อมูลการปลูกถ่ายอวัยวะ รับบริการก่อน 1 ตุลาคม 2559 ตรวจสอบวันรับบริการ กรณีการปลูกถ่ายอวัยวะก่อน 1 ตุลาคม 2559 ไม่สามารถบันทึกเบิกได้ (อุทธรณ์เป็นเอกสารเป็นรายๆ)
Corrective 888 กรณีขออุทรณ์ไม่พบข้อมูลอ้างอิงในฐานของ สปสช. ให้ติดต่อ สปสช. ส่วนกลาง
Corrective 889 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถอุทธรณ์ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการปิด Global Budget ของ สปสช. ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการอุทธรณ์ต้องเป็นข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจาก สปสช. เป็นกรณี Appeal nhso แล้ว ดาวน์โหลดผ่านเมนู Appeal ส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 890 ผู้ป่วยสิทธิว่าง (PUC) ไม่สามารถบันทึกเบิกได้ ข้อมูลการรักษาผู้ป่วยสิทธิว่าง (PUC) ของ รพ.กรุงเทพ หาดใหญ่ ไม่สามารถบันทึกเบิกผ่านระบบ e-Claim ได้
Corrective 891 ข้อมูลการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจปีงบประมาณ 2558 เบิกในระบบ OP/IP ปกติ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ ข้อมูลรับบริการ/จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค 57 ให้บันทึกเบิกเป็นกรณี OP/IP ปกติ โดยไม่ต้องบันทึกเบิกในหน้า F4
Corrective 892 การอุทธรณ์ (Appeal) ข้อมูล OP Refer กรณีเปลี่ยนเงื่อนไขการเรียกเก็บ ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด การอุทธรณ์ (Appeal) ข้อมูล OP Refer กรณีเปลี่ยนเงื่อนไขการเรียกเก็บ แก้ไขข้อมูล OP Refer ก่อน โดยขยับวันที่รับบริการไม่ให้ตรงกับข้อมูลที่จะส่งเบิกใหม่ และเลือกไม่ใช้สิทธิ เมื่อข้อมูล OP Refer ที่ Appeal ผ่านแล้วจึงบันทึกข้อมูลที่ต้องการเบิกเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 893 กรณีอุทธรณ์ (Apeal) หน่วยบริการที่รักษาไม่ตรงกับข้อมูลเดิม ตรวจสอบการตั้งค่าหน่วยบริการ กรณีการอุทธรณ์ (Appeal) หน่วยบริการที่รักษาต้องเป็นหน่วยบริการเดิมกับข้อมูลตั้งต้น
Corrective 894 โครงสร้างข้อมูลอุทธรณ์ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลการอุทธรณ์ ต้องเป็นไฟล์ appeal เท่านั้น ดำเนินการแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 895 ไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน หากเป็นผู้มีสัญชาติไทยแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากไม่ใช่ผู้มีสัญชาติไทย ไม่สามารถเบิกได้
Corrective 896 ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ STP ไม่สามารถเบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ ส่งข้อมูลเบิกผ่านระบบของกระทรวงสาธารณสุข
Corrective 897 เลือกสิทธิประโยชน์ที่ขอเบิกไม่ถูกต้อง กรณีสิทธิอื่นที่ขอกรณีส่งเสริมป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิอื่นที่ขอเบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เลือกสิทธิประโยชน์ เป็น UC แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 898 สิทธิหลักประกันสังคม ไม่สามารถเบิกจากสิทธิร่วมได้ เป็นผู้มีสิทธิหลักประกันสังคม ไม่สามารถเบิกจากสิทธิร่วมอื่นได้
Corrective 899 สิทธิหลักประกันสังคม เบิกส่วนต่างจากสิทธิร่วมไม่ตรงตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนด ผู้มีสิทธิประกันสังคม จะเบิกส่วนต่างจากสิทธิข้าราชการ หรือ อปท.ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
Corrective 900 เป็นผู้มีสิทธิข้าราชการร่วมกับสิทธิ อปท ไม่สามารถเบิกจากสิทธิ อปท. /กทม. ได้ กรณีมีสิทธิร่วมข้าราชการและ อปท. ต้องใช้สิทธิเบิกจากสิทธิข้าราชการกรมบัญชีกลางเท่านั้น
Corrective 901 เลือกสิทธิประโยชน์ที่ขอเบิกไม่ถูกต้อง กรณีสิทธิอื่นที่ขอการคัดกรอง Covid19 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรณีสิทธิอื่นที่ขอเบิกการคัดกรอง Covid19 ให้เลือกสิทธิประโยชน์เป็น UCS
Corrective 902 เลขบัตรประชาชนที่บันทึกเบิก มีสถานะเสียชีวิตแล้ว ตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน แก้ไขมาให้ถูกต้อง กรณีเสียชีวิตหลังรับบริการส่งเวชระเบียนยืนยันการให้บริการมาที่ สปสช.
Corrective 911 เป็นข้อมูลผู้ป่วยนอกที่ไม่เข้าเกณฑ์เบิกจ่ายที่ส่วนกลาง หรือกรณีขอเบิก OPHC / อุปกรณ์อวัยวะเทียม มีจำนวนเงินรวม แต่ไม่ระบุรายการที่ขอเบิก หากเป็นการให้บริการภายในจังหวัด ไม่ต้องส่งข้อมูลเข้ามาเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์การเบิกจ่ายที่ส่วนกลาง ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ๏ หากเป็นการเบิกกรณี OPHC ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บให้ระบุกรณีที่ขอเบิกเช่น Cryptococcal meningitis หรือ CA breast มาให้ครบถ้วนและถูกต้อง ๏ หากเป็นการขอเบิกอุปกรณ์/อวัยวะเทียม ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ แต่ให้ระบุรายการที่ขอเบิกมาให้ครบถ้วนและถูกต้อง ๏ หากเป็นกรณีสิทธิว่าง ให้ระบุเงื่อนไขการเรียกเก็บว่าเป็น Normal, Accident หรือ Emergency แล้วแต่กรณี ๏ หากเป็นกรณี STROKE / STEMI ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ บันทึกรัหสโรค รหัสหัตถการให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ๏ หากเป็นกรณีส่งเสริมป้องกันโรค บันทึกข้อมูลหน้าส่งเสริมป้องกันโรคให้ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ ยกเว้นกรณีสิทธิว่างเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บตามจริง ๏ หากเป็นการขอเบิกกรณีคุมกำเนิดกึ่งถาวรในวัยรุ่น ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ แต่ให้ระบุรายการที่ขอเบิกมาให้ครบถ้วนและถูกต้อง ๏ หากสถานะเป็นลงทะเบียนตามมติบอร์ด status card 009 และ รพ.ที่รักษา = รพ.หลัก เบิกกรณี OPAE ได้
Corrective 914 บันทึกเบิกในหมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การบันทึกเบิกในหมวด 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ต้องจัดทำรายการ Lab catalog และบันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim ด้วยรายการ Lab ที่มีรหัส TMLT ที่ผ่านการตรวจสอบจากเวบ Lab catalog แล้วเท่านั้น
Corrective 912 ถูกระงับการจ่ายโดยกรมบัญชีกลาง ติดต่อกรมบัญชีกลาง สปสช.จะแก้ไขข้อมูลตามที่กรมบัญชีกลางแจ้ง
Corrective 913 ถูกระงับการจ่าย จากการ Audit แก้ไขข้อมูลตามผลการ audit เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 921 ไม่ใช่หน่วยบริการที่ให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนไต กรณีที่หน่วยบริการให้การรักษาจริงให้ส่งเอกสารอุทธรณ์ มาที่ สปสช. เพื่อยืนยัน
Corrective 931 เบิกกรณี ER คุณภาพ ไม่บันทึกเงื่อนไขการเรียกเก็บ การเบิกกรณี ER คุณภาพ ต้องบันทึกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น N/A/E/OPrefer แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง แล้วส่งใหม่
Corrective 932 เบิกกรณี ER คุณภาพ เวลาเข้ารับบริการเป็นในเวลาราชการ การเบิกกรณี ER คุณภาพ เบิกได้เฉพาะนอกเวลาราชการ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการประจำปี หรือวันหยุดพิเศษอื่น ๆ ที่กำหนดเพิ่มเติมให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจำปี
Corrective 933 ไม่ใช่หน่วยบริการที่เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการ ER คุณภาพ ปีงบประมาณ 2563 เบิกได้เฉพาะหน่วยบริการนำร่อง เท่านั้น หน่วยบริการอื่นๆ จะได้รับการจ่ายชดเชยตามระบบปกติ
Corrective 934 เบิกกรณี ER คุณภาพ ไม่ใช่สิทธิ UC การเบิกกรณี ER คุณภาพ เบิกได้เฉพาะสิทธิ UC เท่านั้น สิทธอื่น ไม่สามารถเบิกได้ การแก้ไขให้เลือกเป็นไม่ใช้สิทธิ UUC=2 เพื่อไม่ให้มีข้อมูลติด C ค้างในระบบ
Corrective 935 เบิกกรณี ER คุณภาพ ไม่ใช่ประเภทผู้ป่วยนอก การเบิกกรณี ER คุณภาพ จ่ายชดเชยเพิ่มเติมเฉพาะกรณีผู้ป่วยนอกเท่านั้น
Corrective 936 เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น "ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที" แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการได้สิทธิทันที ตรวจสอบการเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บในหน้า F1 กรณีไม่ใช่ผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการ สามารถเบิกได้เป็นกรณี AE หรือ OP Refer ตามเงื่อนไขที่กำหนดเดิม แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 939 เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น "ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที" ไม่บันทึกรายการ Free Schedule (FS) หรือรายการ FS ที่บันทึกไม่อยู่ในรายการที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกค่ารักษาพยาบาลหน้า F8 กรณีผู้ป่วยย้ายหน่วยบริการ (เงือนไขการเรียกเก็บ = "ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที" ) ต้องบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายเป็นรายการ Free Schedule (FS) แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 940 เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บไม่ถูกต้อง กรณีผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการได้สิทธิทันที ผลการตรวจสอบสิทธิเป็นกรณีผู้ป่วยเปลี่ยนหน่วยบริการได้สิทธิทันที แก้ไขเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น "ย้ายหน่วยเกิดสิทธิทันที" และบันทึกค่ารักษาพยาบาลหน้า F8 เป็นรายการ Free Schedule (FS) แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 996 สิทธิอื่น เบิกรายการ PP รอดำเนินการ หน่วยบริการยังไม่ต้องดำเนินการใด ๆ รอประกาศจาก สปสช. อีกครั้ง
Corrective 997 สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน, Instrument, Stereotactic Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมันชาย/หมันหญิง ที่ส่งข้อมูลล่าช้าเกินระยะเวลา ที่ สปส.กำหนด ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่สิทธิ ประกันสังคมกำหนด เบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน, Instrument, Stereotactic Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมันชาย/หมันหญิง ที่ส่งข้อมูลล่าช้าเกินระยะเวลา คือ ส่งข้อมูลได้ภายใน 2 ปี นับจากวันที่รับบริการ(OP),หรือนับจากวัน D/C ยกเว้นมะเร็งโปรโตคอล
Corrective 998 ส่งข้อมูลเกินกำหนด ตรวจสอบข้อมูลที่ส่ง ต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละสิทธิ ข้อมูลในแต่ละปีงบประมาณ สามารถส่งได้ถึง 30 ก.ย ของปีงบประมาณถัดไปเท่านั้น
Corrective 999 ไม่พบข้อมูลในฐานการตรวจสอบสิทธิของ สปสช. / สนบท. 1. ตรวจสอบความถูกต้องของ PID 2. ตรวจสอบสิทธิผ่านหน้าเวบ สปสช. หากพบข้อมูลในฐานของ สปสช. แล้ว ให้ส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective AP1 เป็นข้อมูลเดิมกรณีขอ EAppeal, ซึ่งข้อมูลนี้จะไม่ถูกออก Statement แต่จะนำข้อมูลใหม่ไปออกแทน เป็นการแจ้งเพื่อทราบ
Corrective EA1 เป็นข้อมูลเดิมกรณีขอ EAppeal, ซึ่งข้อมูลนี้จะไม่ถูกออก Statement แต่จะนำข้อมูลใหม่ไปออกแทน เป็นการแจ้งเพื่อทราบ
Corrective 516 เบิกกรณีเหตุสมควรหน่วยบริการต้นสังกัดต้องเป็นผู้เบิกเท่านั้น ให้ตรวจสอบการเบิกกรณีเหตุสมควรหน่วยบริการต้นสังกัดต้องเป็นผู้เบิกเท่านั้น
Corrective 517 กรณีที่ขอเบิกไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอุบัติเหตุฉุกเฉิน การขอเบิกกรณีนิ่ว หรือ ตาต้อกระจกไม่เข้าเกณฑ์ AE ให้บันทึกเบิกตามเงื่อนไขที่กำหนด (ไม่บันทึกเป็นกรณี AE)
Corrective 515 ไม่ระบุวัตถุประสงค์ในการรับ-ส่งต่อ ให้บันทึกวัตถุประสงค์ในการรับ-ส่งต่อ แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 518 กรณีการรับส่งต่อ เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บไม่ถูกต้อง กรณีรับส่งต่อจาก รพ.สงขลา (10745) หรือ รพ.หาดใหญ่ (10682) เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer ข้ามจังหวัด
Corrective 519 ประเภทการจำหน่ายเป็น transfer ไม่ระบุสถานพยาบาลที่ส่งต่อ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการรับส่งต่อ กรณีมีการส่งต่อ ต้องระบุสถานพยาบาลที่ส่งต่อ บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 520 เป็นข้อมูลที่เข้าเกณฑ์กรณีการรับส่งต่อผู้ป่วยนอก ( OP Refer ) ให้บันทึกเบิกค่าใช้จ่ายเป็นกรณี OP Refer แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 521 รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีรักษาผู้ป่วยเอดส์ที่มีโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา (Cryptococcal meningitis) - สิทธิ UC ต้องป็นผู้ป่วย HIV - สิทธิ SSS ไม่ได้ระบุว่าจะต้องป็นผู้ป่วย HIV ตรวจสอบรหัสโรคกรณีการรักษาผู้ป่วยเอดส์ที่มีโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา (Cryptococcal meningitis) แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่ - สิทธิ UC ต้องป็นผู้ป่วย HIV - สิทธิ SSS ไม่ได้ระบุว่าจะต้องป็นผู้ป่วย HIV
Corrective 522 รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีล้างไต/ฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ให้ตรวจสอบรหัสโรคกรณีกรณีล้างไต/ฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
Corrective 523 รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีล้างไต/ฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ให้ตรวจสอบรหัสหัตถการกรณีกรณีล้างไต/ฟอกเลือด ผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
Corrective 524 รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกเคมีบำบัด กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล หรือมะเร็งทั่วไป ตรวจสอบรหัสโรคให้สอดคล้องกับการเบิก กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล หรือมะเร็งทั่วไป แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
Corrective 525 รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกเคมีบำบัด กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล ตรวจสอบรหัสหัตถการให้สอดคล้องกับเบิก กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่
Corrective 526 สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีมะเร็ง ที่เข้ารับบริการก่อน 1 ก.ย 56 ตรวจสอบวันที่รับบริการ ข้อมูลรับบริการก่อน 1 ก.ย 56 ให้ส่งเบิกตามระบบเดิมของสิทธิประกันสังคม
Corrective 527 รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกรังสีรักษา กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล ตรวจสอบการให้รหัสโรค แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 528 รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกรังสี กรณีรักษามะเร็งตามโปรโตคอล ตรวจสอบการให้รหัสหัตถการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 529 รายการที่ขอเบิกรังสีรักษา กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล เป็นการให้บริการก่อน 1 ม.ค. 53 ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง หากเป็นการเข้ารับบริการก่อน 1 ม.ค 53 ให้เบิกเป็นกรณีการรักษาโรคมะเร็งทั่วไป
Corrective 530 มีการขอเบิกร่วมกันทั้งกรณีโรคมะเร็งทั่วไป และโรคมะเร็งตามโปรโตคอล ตรวจสอบการขอเบิกเป็นกรณีโรคมะเร็งทั่วไปหรือมะเร็งในกลุ่มที่กำหนดโปรโตคอล บันทึกเบิกให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 531 ขอเบิกกรณีมะเร็งทั่วไป แต่ให้รหัสโรคเป็นมะเร็งตามโปรโตคอลที่กำหนดให้รักษาและเบิกเป็นโปรโตคอลเท่านั้น ให้ตรวจสอบการให้รหัสโรค หรือตรวจสอบว่าเป็นการขอเบิกกรณีโรคมะเร็งทั่วไปหรือมะเร็งตามโปรโตคอล แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 532 เบิกกรณีมะเร็งตามโปรโตคอล แต่บันทึกรหัสการเบิกจ่ายมากกว่า 1 กลุ่มโรค ตรวจสอบรหัสรายการที่ขอเบิกมะเร็งตามโปรโตคอล สามารถเบิกได้ 1 กลุ่มโรคต่อการรักษาในแต่ละครั้ง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 533 รายการที่ขอเบิกเคมีบำบัด กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล เป็นการให้บริการก่อน 1 ม.ค. 53 ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการให้ถูกต้อง หากเป็นการเข้ารับบริการก่อน 1 ม.ค 53 ให้เบิกเป็นกรณีการรักษาโรคมะเร็งทั่วไป
Corrective 534 รายการที่ขอเบิกเคมีบำบัด หรือ รังสีรักษา กรณีมะเร็งตามโปรโตคอล เป็นการให้บริการตั้งแต่ 1 มิ.ย 53 เป็นต้นไป ตรวจสอบรายการที่ต้องการเบิกหากเป็นการเข้ารับบริการตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย 53 เป็นต้นไป กรณีเคมีบำบัดให้เลือกรหัสเบิกที่ระบุ a,b หรือ หากเป็นกรณีรังสีรักษาให้บันทึกรหัสเบิกให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 535 รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกยา จ.2 (ATG,IVIG) การใช้ยา จ.2 (ATG,IVIG) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการให้รหัสโรค บันทึกให้ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
Corrective 536 เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้เบิกเป็นกรณีมะเร็งทั่วไป (ข้อมูลปีงบฯ 61 เป็นข้อมูลบริการ ถึง 31 มี.ค.61) ตรวจสอบวันเดือนปีเกิด และ การบันทึกเบิกในหน้ามะเร็งกรณีอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้บันทึกเบิกเป็นมะเร็งทั่วไป
Corrective 537 เบิกชดเชยเกินจำนวน cycle /เม็ด ที่กำหนดในการรักษาตามโปรโตคอล ตรวจสอบวันที่รับบริการ / การบันทึกจำนวนเม็ดยา ต้องไม่เกินจำนวนวันในรอบปีหรือวันที่รับบริการไม่เกินที่กำหนดในแต่ละ cycle
Corrective 538 รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการหัวใจผู้ป่วยนอก ให้ตรวจสอบรหัสหัตถการกรณีวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการหัวใจผู้ป่วยนอก และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 539 รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณีวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการหัวใจผู้ป่วยนอก ให้ตรวจสอบรหัสโรคกรณีวินิจฉัยราคาแพง Endoscope retrograde cholangio pancreatography (ERCP) แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 540 รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกกรณี CMV Retinitis ในผู้ติดเชื้อ HIV ให้ตรวจสอบรหัสโรคกรณีCMV Retinitis ในผู้ติดเชื้อ HIV และแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 541 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ไม่ระบุหน่วยบริการหลัก บันทึกรหัสหน่วยบริการหลักให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 542 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ไม่ระบุเลขที่ใบส่งต่อของต้นสังกัด บันทึกเลขที่ใบส่งต่อของต้นสังกัดให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 543 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ไม่ระบุหน่วยบริการที่ส่งต่อ บันทึกหน่วยบริการที่ส่งต่อ แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 544 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ในจังหวัด ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนด กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ในจังหวัด บันทึกได้เฉพาะ รพ.สงขลานครินทร์เท่านั้น
Corrective 545 กรณีที่ขอเบิก ไม่เข้าเกณฑ์กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ให้ตรวจสอบการบันทึก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 546 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) แต่เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 547 รหัสหน่วยบริการหลักเป็นรหัสเดียวกับหน่วยบริการที่ให้การรักษา ตรวจสอบการบันทึก แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 548 จากการตรวจสอบสิทธิของ สปสช. ไม่เข้าเกณฑ์การเบิกกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ตรวจสอบการขอเบิก ให้ไปตามเงื่อนไขที่กำหนด หรือบันทึกขอเบิกในโปรแกรม eclaim ปกติ
Corrective 549 กรณีที่ขอเบิก หรือ รายการยาที่ขอเบิก เข้าเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสูง ผู้ป่วยนอก กรณีเข้าเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสูงผู้ป่วยนอก ให้บันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือหน้ามะเร็ง ( F5 ) และบันทึกรหัสยา,รหัสรังสีรักษา หรือ รหัสกรมบัญชีกลางในหน้า F8 ให้ถูกต้องครบถ้วน และจำนวนที่ขอเบิกในหน้า F4,F5 และ F8 ต้องเท่ากันเสมอ
Corrective 550 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ไม่ระบุการใช้สิทธิ UC ตรวจสอบการบันทึก กรณีที่ต้องการเบิกชดเชยค่าบริการ การใช้สิทธิ เลือก ใช้สิทธิ UC
Corrective 551 รหัสหัตถการไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายนิ่ว แก้ไขรหัสหัตถการให้ตรงตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายนิ่วให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 553 บันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขการเบิกชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีการสลายนิ่ว บันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISRC แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 554 บันทึกข้อมูลรหัสโรค รหัสหัตถการ รหัสกรมบัญชีกลาง หรือ รหัสยา 24 หลัก ไม่ถูกต้อง / ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการ -บันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการ รหัสกรมบัญชีกลาง หรือ รหัสยา 24 หลัก บันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง -กรณีที่มีการบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายสูงในหน้า F4,F5 บันทึกรหัสกรมบัญชีกลาง หรือ รหัสยาในหน้า F8 ให้ครบถ้วน -กรณีพบว่ารหัสยา 24 หลักของหน่วยบริการไม่มี/ไม่ตรงกับฐาน e-Claim ติดต่อแจ้ง จนท. เพื่อตรวจสอบ
Corrective 552 รหัสโรคไม่สอดคล้องตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายนิ่ว แก้ไขรหัสโรคให้ตรงตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยกรณีการสลายนิ่วให้ถูกต้อง แล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 555 ค่าใช้จ่ายรวม กับค่าใช้จ่ายราย Item มียอดไม่เท่ากัน เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการนำเข้าข้อมูล ขอให้กดปุ่ม "รายการ" ในแต่ละ Item หน้าค่ารักษาพยาบาล แล้วกดบันทึกอีกครั้ง
Corrective 556 บันทึกเบิกจำนวนยามะเร็งและจำนวนเงินไม่ถูกต้องสอดคล้องกัน ตรวจสอบจำนวนเม็ดยาและจำนวนเงินที่ขอเบิกบันทึกให้ครบถ้วนถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 557 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMLP54 แต่ไม่บันทึก Protocol ที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการรักษา Acute leukemia ต้องบันทึกเบิกตามโปรโตคอลที่กำหนด บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 558 บันทึกเบิกมะเร็งตามโปรโตคอลไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด บันทึกเบิกให้ครบถ้วนตามโปรโตคอลที่กำหนด 1. ข้อมูลที่บันทึกเบิกเป็น cycle เดิมบันทึกเบิกให้ครบ cycle ก่อนจึงจะเริ่มตามโปรโตคอลใหม่ได้ 2. ข้อมูลที่เริ่มการรักษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 56 ให้บันทึกเบิกเป็น Visit แก้ไขการบันทึกเบิกแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 559 ข้อมูลเบิกกรณี HD จำนวนที่ขอเบิกไม่สอดคล้องกับจำนวนวันนอน (LOS) ตรวจสอบการบันทึกจำนวนที่ขอเบิกกรณี HD หรือวันที่ admit /discharge แก้ไข/บันทึกให้ถูกต้อง สอดคล้องกับจำนวนวันนอน (LOS) แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 560 รหัสโรคไม่สอดคล้องกับการเบิกอุปกรณ์เพดานเทียม ตรวจสอบรหัสโรค กรณีเบิกเพดานเทียมบันทึกรหัสโรคให้สอดคล้องกับข้อบ่งชี้ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 561 ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการ Cleft lip Cleft palate การบันทึกเบิกชดเชยค่าบริการกรณี Cleft palate ได้เฉพาะหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนให้บริการกับ สปสช.เท่านั้น
Corrective 562 ยาที่บันทึกเบิกไม่พบใน Drug Catalog ของหน่วยบริการ นำเข้า Drug Catalog ของหน่วยบริการ ที่หน้าเวบdrug.nhso.go.th/DrugCode เมื่อข้อมูลยาผ่านการตรวจสอบแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 563 ข้อมูลการเบิกกรณีรักษาโรคมะเร็งไม่พบในระบบ CaPR Registry ตรวจสอบรหัสโรค กรณีการรักษามะเร็งต้องดำเนินการลงทะเบียนผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Payment Register : CaPR) หน้าเวบ e-Claim ก่อน แล้วจึงส่งข้อมูลเบิกในโปรแกรม e-Claim กรณีผู้ป่วยรายเก่า ติดต่อ 0 2141 4200
Corrective 564 ประเภทยาในบัญชียาหลัก (ED) หรือยานอกบัญชียาหลัก(NED) ที่บันทึกส่งไม่ตรงกับ Drug Catalog ที่ส่ง สปสช. เฉพาะสิทธิ UC หรือรูปแบบประเภทยาไม่ตรงตามที่ สปสช.กำหนด(ทุกสิทธิ) ตรวจสอบประเภทยา ในบัญชียาหลัก (ED) หรือยานอกบัญชียาหลัก(NED) ใน file Drug Catalog ที่ส่ง สปสช. คอลัมน์ ISED APROVED แก้ไขให้ถูกต้องตรงกันแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง หรือตรวจสอบรูปแบบประเภทยาให้ถูกต้องตรงตามที่ สปสช.กำหนด
Corrective 565 บันทึกเบิกยา NED ผู้ป่วยนอกหรือ บันทึกเบิกยา NED Add on ผู้ป่วยใน ไม่ระบุเหตุผลการใช้ยา EA-EF เฉพาะสิทธิ OFC และ LGO ยกเว้น ยา PA ที่มีการลงทะเบียนขอให้ยา PA ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลยา กรณีใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) ของผู้ป่วยนอก หรือ กรณีใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ (NED) Add on ผู้ป่วยใน ระบุเหตุผล EA-EF บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง ยกเว้น ยา PA ที่มีการลงทะเบียนขอให้ยา PA
Corrective 566 ให้รหัสโรครองไม่ถูกต้อง กรณีการให้ยาเคมีบำบัด หรือรังสีรักษา หรือไม่ได้บันทึกยาในกลุ่มมะเร็ง หรือรหัสรังสีรักษา ตรวจสอบรหัสโรครอง กรณีการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดต้องมีรหัสโรค Z511 รังสีรักษา Z510 หรือตรวจสอบการบันทึกยามะเร็งกรณีเป็นการให้ยาเคมีบำบัด ตรวจสอบการบันทึกรหัสรังสีรักษา (RTX) กรณีรักษาด้วยรังสี บันทึกให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 567 บันทึกรหัสรังสีรักษาไม่สอดคล้องกับชนิดของโรคมะเร็ง ตรวจสอบรหัสโรค หรือ รหัสรังสีรักษา กรณีรักษาโรคมะเร็งทั่วไปเลือกรหัสรังสีรักษาที่กำหนด RTX216 เท่านั้น(ไม่ใช่รหัสเบิกของมะเร็งโปรโตคอล)
Corrective 568 เบิกมะเร็งโปรโตคอลไม่ถูกต้อง คือต้องเป็นราย visit ตามระเบียบประกันสังคม เบิกมะเร็งโปรโตคอลต้องเป็นราย visit ตามระเบียบประกันสังคม
Corrective 569 กรณีสิทธิข้าราชการ/อปท. หน่วยบริการเอกชนไม่สามารถเบิกกับ สปสช.ได้ สิทธิข้าราชการ/อปท. หน่วยบริการเอกชนไม่สามารถเบิกกับ สปสช.ได้
Corrective 570 Workingcode/Hospdrugcode เป็นค่าว่าง ให้ตรวจสอบ Workingcode/Hospdrugcode หากพบเป็นค่าว่างให้แก้ไขและส่งมาใหม่อีกครั้ง
Corrective 571 สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีเมทาโดน การเบิกเมทาโดน ให้ส่งระบบเดิมของประกันสังคม
Corrective 572 สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน, Instrument, Stereotactic Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมันชาย/หมันหญิง,มะเร็งอื่นนอกเหนือจากมะเร็ง 10 ชนิด ที่เข้ารับบริการก่อน 1 ม.ค.58 ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการ การเบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน, Instrument, Stereotactic Radiosurgery, Cryptococcal meningitis, กรณีหมันชาย/หมันหญิง,มะเร็งอื่นนอกเหนือจากมะเร็ง 10 ชนิด OP ที่วันที่เข้ารับบริการ และ IP วันที่ Admit ตั้งแต่ 1ม.ค.58 เป็นต้นไป
Corrective 573 วันที่รับบริการเป็นวันที่ก่อนวันที่ประกาศใช้รายการยา (ฟิลด์ Dateeffective ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.) ตรวจสอบวันที่รับบริการต้องเป็นวันเดียวกันหรือหลังวันที่ประกาศใช้รายการยา (ฟิลด์ Dateeffective ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.)
Corrective 574 ข้อมูลประเภทยาและเวชภัณฑ์ (ฟิลด์ PRODUCTCAT ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.) ไม่ใช่ 1-5 ข้อมูลประเภทยาและเวชภัณฑ์ (ฟิลด์ PRODUCTCAT ในไฟล์ Drugcatalog ของ รพ.) ต้องมีค่า 1-5 เท่านั้น
Corrective 575 ไม่ใช่หน่วยบริการที่สามารถให้บริการอุปกรณ์รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการตัดเท้า การเบิกรองเท้าเบาหวาน รหัส 8612, 8813, 8814 ต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินรับรองเท่านั้น กรณีขอการรับรองให้ประสานไปที่ สปสช.เขต เพื่อตรวจประเมินรับรอง โดยเริ่มกับข้อมูลให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 59 เป็นต้นไป
Corrective 576 รหัสอุปกรณ์รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่บันทึกเบิก ไม่อยู่ในรายการอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองของหน่วยบริการ ตรวจสอบอุปกรณ์รองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่บันทึกเบิกต้องเป็นรหัสที่หน่วยบริการผ่านการประเมินรับรองเท่านั้น กรณีขอการรับรองให้ประสานไปที่ สปสช.เขต เพื่อตรวจประเมินรับรอง โดยเริ่มกับข้อมูลให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค 59 เป็นต้นไป
Corrective 577 บันทึกรหัสรังสีรักษาทั้งกรณีมะเร็งโปรโตคอลและมะเร็งทั่วไป ตรวจสอบรหัสโรค หรือ รหัสรังสีรักษา บันทึกเบิกให้สอดคล้องกับการรักษาของโรคมะเร็งในครั้งนั้น กรณีรักษาโรคมะเร็งทั่วไปเลือกรหัสรังสีรักษาที่กำหนด RTX216 เท่านั้น (ไม่ใช่รหัสเบิกของมะเร็งโปรโตคอล)
Corrective 578 บันทึกรหัสเบิกการจัดส่งยาทางไปรษณีย์แต่ไม่มีรายการยาหรือการเบิกค่าเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ตรวจสอบกรณีการบันทึกรหัสเบิกการส่งยาทางไปรษณีย์ (DRUGP) ต้องมีการบันทึกข้อมูลยา หรือค่าใช้จ่ายเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา (หมวด 5) ให้ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่มีการจัดส่งยาหรือเวชภัณฑ์ไม่ต้องส่งข้อมูลเข้ามาในระบบ
Corrective 579 บนทันทึกเบิกกรณีให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่บ้าน (Home Chemotherapy ) ไม่พบรหัสยามะเร็ง ตรวจสอบการบันทึกค่ายา กรณีให้บริการผู้ป่วยมะเร็งที่บ้านต้องบันทึกรายการยาให้ครบถ้วนทุกราย โดยไม่บันทึกเป็นยอดรวม แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 582 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณี CMV Retinitis ในผู้ติดเช้า HIV แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกเบิกยา glanciclovir หรือ รหัสหัตถการในหน้า F8 ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรายการยา glanciclovir หรือรหัสหัตถการในหน้า F8 ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 580 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีล้างไต/ฟอกเลือดในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8 ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8 ให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่
Corrective 581 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีรักษาโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื่อรา (Cryptococcal meningitis) แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกเบิกยา Cryto ในหน้า F8 ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรายการยารักษาโรค Cryptococcal meningitis ในหน้า F8 ให้ถูกต้องและส่งเข้ามาใหม่
Corrective 583 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีการให้สารเมทาโดน แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกเบิกยาเมทาโดน ในหน้า F8 ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรายการยาเมทาโดนในหน้า F8 ให้ถูกต้องและส่งเข้ามาใหม่
Corrective 584 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีรักษา Hyperbaric Oxygen Therapy แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) หรือ ไม่มีการบันทึกรหัสหัตถการในหน้า F8 ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรหัสหัตถการในหน้า F8 ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 585 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) เบิกมะเร็งทั่วไปรังสีรักษา แต่ไม่มีการให้รหัสโรครองรังสีรักษา หรือการบันทึกเบิกรหัสรังสีรักษาในหน้า F5 หรือรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8 ตรวจสอบและบันทึกรหัสโรครอง Z510 และรหัสรังสีรักษา RTX216 ในหน้า F5 และรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8
Corrective 586 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) มีการเบิกกรณีมะเร็งโปรโตคอลรักษาโดยยาเคมีบำบัด แต่ไม่มีการบันทึกเบิกยามะเร็งและรหัสหัตถการในหน้า F8 ตรวจสอบและบันทึกยารายการมะร็งและรหัสหัตถการ ในหน้า F8 กรณีมะเร็งโปรโตคอลรักษาโดยยาเคมีบำบัด ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 587 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) เบิกมะเร็งโปรโตคอลรังสีรักษา แต่ไม่มีการให้รหัสโรครองรังสีรักษา หรือการบันทึกเบิกรหัสรังสีรักษาในหน้า F5 หรือรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8 ตรวจสอบและบันทึกรหัสโรครอง Z510 และรหัสรังสีรักษาในหน้า F5 และรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้องในหน้า F8
Corrective 588 กรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer)ข้อมูลรับบริการก่อนปีงบประมาณ 2558 มีการเบิกกรณีการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ แต่ไม่มีการบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง (F4) หรือ ไม่มีการบันทึกรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางตามที่กำหนด ในหน้า F8 ข้อมูลการรับบริการก่อนปีงบประมาณ 2558 กรณีเบิกการตรวจวินิจฉัยราคาแพงและหัตถการโรคหัวใจ ให้ตรวจสอบและบันทึกเบิกในหน้าค่าใช้จ่ายสูง ( F4 ) และบันทึกรหัสรายการอัตราค่าบริการสาธารณสุขของกรมบัญชีกลางตามที่กำหนดในหน้า F8 โดยจำนวนเงินที่ขอเบิกในหน้า F4 และ F8 ต้องเท่ากันเสมอ แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 589 เบิกกรณี OP Refer แต่สถานะสิทธิการรักษาเป็นลงทะเบียนตามมติบอร์ด ไม่มีการยอมรับการลงทะเบียน ตรวจสอบสถานะสิทธิการรักษาเป็นลงทะเบียนตามมติบอร์ด ไม่มีการยอมรับการลงทะเบียน ไม่สามารถเบิกกรณี OP Refer ได้
Corrective 590 บันทึกเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการในการฝากครรภ์ มากกว่า 1 ครั้งต่อการตั้งครรภ์ หรือมีการเบิกรหัส 30012 หรือ 30013 ใน visit เดียวกัน ตรวจสอบการบันทึกเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการในการฝากครรภ์รหัส 30012 หรือ 30013 เบิกได้ 1 ครั้งต่อการตั้งครรภ์ เท่านั้น หรือมีการเบิกรหัส 30012 หรือ 30013 ใน visit เดียวกัน แก้ไขให้ถูกต้องและส่งเบิกใหม่อีกครั้ง
Corrective 591 กรณีที่ลงทะเบียนมะเร็งใน CaPR แต่บันทึกเบิกรหัส RTX ไม่สัมพันธ์กับประเภทของมะเร็งที่ลงทะเบียนไว้ ตรวจสอบการเบิกรหัสรังสีรักษาให้ตรงกับประเภทของมะเร็งที่ลงทะเบียนใน CaPR
Corrective 592 บันทึกเบิกกรณี Vascular Access แต่ไม่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ป่วย HD ตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีบันทึกเลขบัตรประชาชนถูกต้องแล้ว ให้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ป่วย HD ก่อนส่งข้อมูลเบิก (เบิกได้ตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ)
Corrective 593 วันที่ทำหัตถการ Vascular Access ก่อนวันที่ลงทะเบียนผู้ป่วย HD ตรวจสอบวันที่บันทึกข้อมูลเบิกกรณี Vascular Access วันที่รับบริการต้องเป็นวันที่ลงทะเบียน หรือหลังวันที่ลงทะเบียน HD
Corrective 594 เบิกรหัสรายการ Vascular access (HD0001 - HD0005)รหัสรายการเดียวกันมากกว่าจำนวนครั้งที่กำหนดในปีงบประมาณ ตรวจสอบการบันทึกจำนวนครั้งในการขอเบิกรหัสรายการ Vascular Access ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 595 หน่วยบริการบันทึกขอเบิกรหัสรายการ Vascular access ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนในระบบ DMIS_HD ตรวจสอบการบันทึกขอเบิกรหัสรายการ Vascular access ให้ถูกต้องตรงกับที่หน่วยบริการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ DMIS_HD แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ หน่วยบริการเอกชนต้องลงทะเบียนในระบบ DMIS_HD ก่อนให้บริการ
Corrective 596 กรณีที่เบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการสำรองเตียง ( Z75REF) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก บันทึกเบิกได้ตามเงื่อนไขที่ลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการสำรองเตียงเท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 597 หน่วยบริการรับส่งต่อบันทึกเบิกได้เฉพาะสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพเท่านั้น ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย กรณีเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อสามารถบันทึกเบิกในระบบโปรแกรม e-Claim ได้เฉพาะสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เท่านั้น
Corrective 598 กรณีที่บันทึกเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขของหน่วยบริการรับส่งต่อ ตรวจสอบการบันทึกเงื่อนไขการเรียกเก็บ (F1 กรณี OP) หรืออาการแรกรับ (F4 กรณี IP) ต้องเป็นการรับส่งต่อหรือ AE เท่านั้น แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 599 การเบิกกรณี Palliatve Care สามารถบันทึกเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการต้นสังกัดเท่านั้น การจ่ายชดเชยกรณี Palliatve Care สามารถเบิกได้เฉพาะหน่วยบริการต้นสังกัดเท่านั้น หากไม่ใช่ไม่สามารถเบิกกรณีนี้ได้
Corrective 600 กรณีฝากครรภ์ครั้งแรกบันทึกผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ไม่ครบถ้วน ต้องบันทึกข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ให้ครบถ้วน
Corrective 601 กรณีฝากครรภ์ครั้งแรกไม่บันทึก ว/ด/ป ครั้งสุดท้ายของการมีประจำเดือนในช่อง LMP ต้องบันทึกข้อมูล ว/ด/ป ครั้งสุดท้ายของการมีประจำเดือนในช่อง LMP ให้ถูกต้องครบถ้วน
Corrective 602 กรณีฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ วันที่เข้ารับบริการก่อนวันสุดท้ายของการมีประจำเดือน ให้ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการ เทียบกับวันสุดท้ายของการมีประจำเดือนต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
Corrective 603 กรณีฝากครรภ์ครั้งแรก พบว่าอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ ( เทียบจากวันเข้ารับบริการกับวันสุดท้ายของการมีประจำเดือน) กรณีฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามเงื่อนไข
Corrective 604 ไม่บันทึกข้อมูล ว/ด/ป ที่คลอดบุตร ให้บันทึก ว/ด/ป ที่คลอดบุตรให้ถูกต้องครบถ้วน
Corrective 605 กรณีตรวจหลังคลอด พบว่าวันเข้ารับบริการตรวจหลังคลอดก่อนวันคลอดบุตร ให้ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการ ต้องไม่ก่อนวันคลอดบุตร
Corrective 606 กรณีตรวจหลังคลอด พบว่าวันเข้าบริการตรวจหลังคลอด หลังวันคลอดบุตรมากกว่า 12 สัปดาห์ ( เทียบจากวันคลอดบุตร) ให้ตรวจสอบวันที่เข้ารับบริการ และวันคลอดบุตรต้องไม่เกิน 12 สัปดาห์ตามเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการ
Corrective 608 กรณีส่งเสริมป้องกันโรค รายการที่ขอเบิกเป็นการให้บริการไม่สอดคล้องกับปีงบประมาณ ให้ตรวจสอบรายการที่ขอเบิก หรือวันที่เข้ารับบริการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่ หรือ กรณีข้อมูลให้บริการตั้งแต่ปีงบ 55 ถึงปัจจุบันให้ส่งผ่าน OPPP Individual Data
Corrective 609 เบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรค แต่เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเข้ามา กรณีส่งเสริมป้องกันโรค ไม่ต้องเลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 607 กรณีส่งเสริมป้องกันโรคเลือกรายการที่ขอเบิกไม่สอดคล้องกับสิทธิ เลือกรายการที่ขอเบิกให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 610 รหัสโรค / รหัสหัตถการแพทย์แผนไทย บันทึกในหน้าผู้ป่วยในเท่านั้น ตรวจสอบรหัสโรค/รหัสหัตถการที่ให้ กรณีรหัสโรค/รหัสหัตถการที่กำหนดในแพทย์แผนไทย บันทึกเบิกเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น
Corrective 611 เบิกกรณี Palliative Care บันทึกรหัสโรครอง(Sdx) ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคโรครอง (Sdx) กรณีดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care) Z515 ต้องเป็นโรคร่วม (Comorbility) เท่านั้น แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 612 บันทึกรหัสโรคหลักและรหัสหัตถการไม่ถูกต้องกรณีเบิก Methadone กรณีเบิก Methadone ตามสิทธิประโยชน์ที่ สปสช.กำหนด ได้เฉพาะโรค Pdx = F11.2 ICD9=9425 เท่านั้น ตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ หากไม่ตรงตามนี้ไม่สามารถเบิกกรณีนี้ได้
Corrective 613 เบิกกรณี Palliative Care ร่วมกับค่าใช้จ่ายสูง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยระยะท้ายไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสูง (HC)ได้
Corrective 614 เบิกกรณี Palliative Care บันทึกวันที่เยี่ยมบ้านก่อนเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบวันที่เริ่มเยี่ยมบ้าน ดังนี้ 1. ข้อมูลปี 60 เยี่ยมก่อนวันที่ 1 ก.ค 59 ไม่สามารถบันทึกเบิกกรณีนี้ได้ 2. ข้อมูลปี 61 เยี่ยมก่อนวันที่ 1 เม.ย 60 ไม่สามารถบันทึกเบิกกรณีนี้ได้
Corrective 615 เบิกกรณี Palliative Care ในผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้ว ตรวจสอบสิทธิ กรณีเสียชีวิตแล้วไม่สามารถบันทึกเบิกได้ หรือ ตรวจสอบวันที่ให้บริการแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 616 รหัสโรคไม่สอดคล้องกับประเภทการยุติการตั้งครรภ์ ตรวจสอบรหัสเบิกกรณียุติการตั้งครรภ์และรหัสโรค แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 617 รหัสหัตถการไม่สอดคล้องกับประเภทการยุติการตั้งครรภ์ ตรวจสอบรหัสเบิกกรณียุติการตั้งครรภ์และรหัสหัตถการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามมาใหม่อีกครั้ง
Corrective 618 บันทึกรหัสเบิกยุติการตั้งครรภ์ อายุน้อยกว่า 8 ปี ตรวจสอบวัน เดือน ปี เกิด แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีอายุไม่ถึง 8 ปี ไม่สามารถเบิกในรหัสยุติการตั้งครรภ์ได้
Corrective 619 เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ บันทึกรหัสเบิกยุติการตั้งครรภ์ หรือบันทึกรหัสบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร หน่วยบริการปฐมภูมิไม่สามารถเบิก กรณียุติการตั้งครรภ์รหัส AB001,AB002,AB003 หรือบันทึกรหัสบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร (FP001,FP002)ได้
Corrective 620 ข้อมูลรับบริการ/จำหน่าย ก่อน วันที่ 1 ตุลาคม 2560 บันทึกเบิกกรณียุติการตั้งครรภ์ ตรวจสอบวันรับบริการ หรือ วันจำหน่าย แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง หากรับบริการ/จำหน่ายก่อน 1 ตุลาคม 2560 ไม่สามารถเบิกการยุติการตั้งครรภ์ได้
Corrective 621 การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี ข้อมูลเพศหรืออายุ ไม่สอดคล้องกับรหัสเบิกจ่าย (สิทธิ อปท./สิทธิ สปสช.) ตรวจสอบข้อมูลเพศหรืออายุ ให้สอดคล้องกับรหัสเบิกจ่าย
Corrective 622 การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ใช่สิทธิเจ้าตัว (สิทธิ อปท./สิทธิ สปสช.) เบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิ อปท.เบิกได้เฉพาะสิทธิเจ้าตัว
Corrective 623 การเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี ครบตามอัตราที่กำหนดแล้ว (สิทธิ อปท./สิทธิ สปสช.) ตรวจสอบการเบิกค่าตรวจสุขภาพประจำปี เบิกได้ไม่เกินอัตราที่กำหนด
Corrective 624 บันทึกเบิกกรณี One Day Surgery กลุ่มโรค Vasscular Access ไม่ถูกต้อง กรณี One Day Surgery กลุ่มโรค Vasscular Access ตรวจสอบจากรหัสโรคและหัตถการ ไม่ต้องบันทึกรหัสเบิก HD0001 - HD0004 แก้ไขให้ถูกต้องและส่งเบิกใหม่อีกครั้ง
Corrective 625 รหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ตรงตามกลุ่ม One Day Surgery ที่กำหนด ตรวจสอบรหัสหัตถการ (ICD9) แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีไม่ใช่กลุ่ม One Day Surgery ที่กำหนด บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ
Corrective 626 ไม่ใช่หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน One Day Surgery บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ
Corrective 627 บันทึกเป็นกรณี One Day Surgery จำนวนวันนอนน้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือมากกว่า 24 ชั่วโมง ตรวจสอบการบันทึก วันเวลา admit หรือ discharge แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีวันนอนน้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือมากกว่า 24 ชั่วโมง บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ
Corrective 628 บันทึกเป็นกรณี One Day Surgery แต่ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค รหัสหัตถการ แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีมีภาวะแทรกซ้อน บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ
Corrective 629 บันทึกเป็นกรณี One Day Surgery ประเภทการจำหน่ายไม่ใช่ 1 Improve ตรวจสอบการบันทึกประเภทการจำหน่ายแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีประเภทการจำหน่ายไม่ใช่ 1 Improve บันทึกเบิกในหน้าผู้ป่วยนอก หรือ ผู้ป่วยใน (IPD) ปกติ
Corrective 630 ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ (อายุต่ำกว่า 35 ปี) บริการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ตรวจสอบอายุของผู้รับบริการเฉพาะประชาชนไทย สิทธิ์ UC ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป
Corrective 631 ไม่ใช่ข้อมูลที่ให้บันทึกเบิกในโปรแกรม e-Claim สำหรับหน่วยบริการเขต กทม./รัฐสังกัด สป.สธ. หน่วยบริการในเขต 13 ให้บันทึกเบิกในโปรแกรม BPPDS /KTB
Corrective 632 เคยได้รับการวินิจฉัยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง /ความเสียงโรคหัวใจ ตรวจสอบการบันทึกเบิกบริการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงและปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง /ความเสียงโรคหัวใจ มาก่อน
Corrective 633 บันทึกเบิกกรณี.ฝากครรภ์เกินจำนวนครั้งที่กำหนด การรับบริการและเบิกกรณีฝากครรภ์ไม่เกิน 5 ครั้ง/คน/ปีงบประมาณ
Corrective 634 กรณีการฝากครรภ์บันทึกเบิกการตรวจอัลตราซาวด์มากกว่า 1 ครั้ง/การตั้งครรภ์ หรือบันทึกรหัส ICD9 ไม่ครบถ้วน ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการการทำอัลตราซาวด์ กรณีการฝากครรภ์เบิกได้ 1 ครั้ง/การตั้งครรภ์ ตัดรหัสหัตถการที่เกี่ยวข้องออกเพื่อรับค่าใช้จ่ายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 635 บันทึกเบิกกรณีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟันแต่ไม่ใช่หญิงตั้งครรภ์ การเบิกกรณีบริการตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน เบิกได้ในหญิงตั้งครรภ์เท่านั้น ตรวจสอบรหัสหัตถการ แก้ไขหรือตัดออกเพื่อรับค่าบริการกรณีอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 636 บันทึกเบิกกรณีในการขัดและทำความสะอาดฟันไม่พบหัตถการที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการบันทึก หรือแก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 637 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีฝากครรภ์หรือกรณีคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกเพศเบิกกรณีฝากครรภ์/คัดกรองมะเร็งปากมดลูกต้องเป็นเพศหญิงเท่านั้น แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 638 กรณีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 60 ปี ตรวจสอบวัน เดือน ปี เกิด แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีอายุไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละปีงบประมาณไม่สามารถเบิกกรณีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ได้
Corrective 639 รหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีตรวจคัดกรอง/ยืนยันมะเร็งปากมดลูก แก้ไขการบันทึกรหัสโรค/รหัสหัตถการให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 640 เบิกกรณีตรวจคัดกรอง/ยืนยันมะเร็งปากมดลูกมากกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด ตรวจสอบข้อมูลเบิกกรณี.ณีกรณีตรวจคัดกรอง/ยืนยันมะเร็งปากมดลูก สามารถเบิกได้ 1 ครั้ง/คน/ 5 ปีงบประมาณเท่านั้น
Corrective 643 บันทึกเบิกกรณีการตรวจทางพยาธิวิทยา Liquid based cytology แต่ไม่พบการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค/รหัสหัตถการ กรณีมีการเบิกการตรวจทางพยาธิวิทยา Liquid based cytology ต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ด้วย แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่ได้ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ไม่สามารถเบิกการตรวจทางพยาธิวิทยา Liquid based cytology ได้
Corrective 641 กรณีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear) ไม่บันทึกผลการตรวจเซลล์วิทยา บันทึกผลการตรวจเซลล์วิทยา แล้วส่งขอรับค่าบริการใหม่อีกครั้ง แล้วส่งขอรับค่าบริการใหม่อีกครั้ง
Corrective 642 บันทึกข้อมูลตรวจคัดกรองมะเร็งไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกเบิกกรณีตรวจคัดกรองมะเร็ง แก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 644 อายุไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดกรณีการเบิกทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน ตรวจสอบการบันทึก วัน เดือน ปีเกิดของผู้ป่วย แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีอายุน้อยกว่า 4 ปี หรือ มากกว่า 12 ปี ไม่สามารถเบิกทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียนได้
Corrective 645 หน่วยบริการบันทึกเบิกผ่านโปรแกรมตามที่กำหนดไม่ถูก กรณีบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 - 12 ปี ตรวจสอบข้อมูลเบิกกรณีบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 - 12 ปี บันทึกส่งเบิกในโปรแกรมตามที่กำหนด (ไม่ต้องแก้ไขข้อมูลที่ติด C นี้)
Corrective 646 อายุไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีการเบิกบริการเคลือบหลุมร่องฟัน (ฟันถาวร) ตรวจสอบการบันทึกวัน เดือน ปีเกิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีอายุน้อยกว่า 6 ปี หรือมากกว่า 12 ปีไม่สามารถการเบิกเคลือบหลุมร่องฟัน (ฟันถาวร) ได้
Corrective 647 อายุไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีเบิกบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ สำหรับเด็ก น้อยกว่า 4 ปี และมากกว่า 12 ปีเบิกบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ สำหรับเด็ก ตรวจสอบการบันทึกวัน เดือน ปีเกิด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้งอายุ กรณีอายุน้อยกว่า 4 ปี หรือมากกว่า 12 ปีเบิกบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ สำหรับเด็กไม่ได้
Corrective 648 บันทึกเบิกกรณีเคลือบหลุมร่องฟัน(ฟันถาวร)ไม่ได้ระบุรหัสซี่ฟันตามที่กำหนด บันทึกรหัสซี่ที่กำหนด แก้ไขแล้วเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 649 การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุ 0-1 ปี เบิกมากกว่า 6 ครั้ง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีอายุ 0-1 ปี เบิกได้ไม่เกิน 6 ครั้ง
Corrective 650 การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุ 2 ปี เบิกมากกว่า 2 ครั้ง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีอายุ 2 ปี เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
Corrective 651 การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุ 3 ปี เบิกมากกว่า 2 ครั้ง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีอายุ 3 ปี เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
Corrective 652 การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุ 4 ปี เบิกมากกว่า 2 ครั้ง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีอายุ 4 ปี เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
Corrective 653 การตรวจยืนยันภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (TSH) ผิดปกติ อายุเกิน 4 ปี ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณีมากกว่าอายุ 4 ปี เบิกได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
Corrective 654 รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีเบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH test (Dual –Color in situ hybridization ) สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab ตรวจสอบรหัส ICD10 แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 655 มีการเบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) และ DISH (Dual –Color in situ hybridization ) สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab ในครั้งเดียวกัน มีการเบิกทั้ง FISH (fluorescence in situ hybridization ) และ DISH (Dual –Color in situ hybridization ) ไม่สามารถเบิกได้พร้อมกัน ตรวจสอบรายการและบันทึกเพียงรายการเดียว
Corrective 656 เบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) หรือ (DISH test ) สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab ในช่วงวันรับบริการตั้งแต่ 15 เมย.ถึง 30กย.62 ไม่สามารถเบิกได้ การเบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) หรือ (DISH test ) ช่วงวันรับบริการตั้งแต่ 15 เมย.ถึง 30 กย.62 ได้รับการจ่ายชดเชยจากระบบ จ.2 แล้ว ไม่สามารถเบิกได้อีก
Corrective 657 รหัสโรคไม่ถูกต้องกรณีเบิกการตรวจยีน mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรณีการสั่งใช้ยา Imatinib ตรวจสอบรหัส ICD10 แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 658 มีการเบิกการตรวจยีน mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib ซ้ำซ้อน เบิกการตรวจยีน mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว (จ่าย 1 ครั้ง /ปีปฎิทิน ตามวันที่บริการ)
Corrective 659 มีการเบิกการตรวจยีน mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib) ในช่วงวันรับบริการตั้งแต่ 1 มค.ถึง 30 กย.62 ไม่สามารถเบิกได้ การเบิกการตรวจยีน mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib) ช่วงวันรับบริการตั้งแต่ 1 มค.ถึง 30 กย .62 ได้รับการจ่ายชดเชยจากระบบ จ.2 แล้ว ไม่สามารถเบิกได้อีก
Corrective 660 กรณีตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CA Colon) ปี 2562 สิทธิ UC 1. เป็นข้อมูลกรณีตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ (CA Colon) ปี 2562 ที่มีวันรับบริการตั้งแต่วันที่ 1 มค.61 - 25 กย. 62 2. มีหน่วยบริการเข้าร่วมโครงการ (ตามไฟล์แนบ)
Corrective 661 กรณีผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ กรณี มีภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด (Rejection) กรณีที่ heart transplantมี rejection แยกเป็น 2 กรณี 1. ในกรณีที่ทำผ่าตัด heart transplant แล้วมีการ rejection หรือ failure ใน admission เดียวกันกับการผ่าตัด DRG V5 2. ในกรณีที่มา admit ใหม่เพื่อรักษา heart rejection หรือ failure DRG V5
Corrective 662 ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนด กรณีการเบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH (Dual –Color in situ hybridization ) สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab การเบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH (Dual –Color in situ hybridization ) สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab จะต้องเป็นหน่วยบริการตามที่กำหนดเท่านั้น
Corrective 663 บันทึกรหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีบริการฝากครรภ์ และการตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการกรณีบริการฝากครรภ์ และการตรวจอัลตราซาวด์ แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 664 ระบุผลตรวจไม่ถูกต้อง กรณีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ตรวจสอบการบันทึกผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกวิธี HPV DNA Test กรณี ไม่เท่ากับ HPV Type Non 16/18 ไม่สามารถเบิกกรณีนี้ได้ ส่งตรวจทางพยาธิวิทยา Liquid based cytology โดยระบุผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ไม่เท่ากับ HPV Type Non 16/18
Corrective 665 หน่วยบริการไม่อยู่ในกลุ่มที่กำหนด กรณีเบิก HPV DNA Test และ LIQUID TEST การเบิก HPV DNA และ LIQUID TEST ต้องเป็นหน่วยบริการที่ที่มีศักยภาพในการตรวจ เท่านั้น
Corrective 666 รหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีเบิกบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 - 12 ปี ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีการเบิกบริการเคลือบฟลูออไรด์เฉพาะที่ แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 667 รหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีเบิกบริการทันตกรรมป้องกันในเด็กวัยเรียน อายุ 4 - 12 ปี ตรวจสอบการบันทึกรหัสหัตถการ กรณีการเบิกบริการเคลือบหลุมร่องฟัน(ฟันถาวร) แก้ไขให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 670 เบิกกรณี paliative care ไม่บันทึกวันที่เยี่ยมบ้าน หรือเบิกกรณี ANC ไม่มีวันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลหน้า F6 บันทึกวันที่เยี่ยมบ้าน หรือ วันที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย ตามเงื่อนไขที่ขอเบิกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 668 ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนด กรณีการเบิกการตรวจยีน mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib การเบิกการตรวจยีน mutation สำหรับค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการกรณีการสั่งใช้ยา Imatinib จะต้องเป็นหน่วยบริการตามที่กำหนดเท่านั้น
Corrective 669 เบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH (Dual –Color in situ hybridization ) สำหรับการตรวจยืนยัน in situ hybridization เพื่อประกอบการสั่งใช้ยา trastuzumab มากกว่า 2 ข้าง/คน/ชีวิต การเบิก FISH (fluorescence in situ hybridization ) หรือ DISH (Dual –Color in situ hybridization ) เบิกได้ 2 ข้าง/คน/ชีวิต เท่านั้น
Corrective 671 กรมวิทยาศาสตร์เบิก HPV DNA Test ไม่ระบุหน่วยบริการที่ส่งต่อ การเบิก HPV DNA Test ของกรมวิทยาศตร์ต้องระบุหน่วยบริการที่รับส่งต่อมา บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 672 บันทึกข้อมูลให้บริการกรณีส่งเสริมป้องกันโรค ก่อนวันที่กำหนดให้เบิกจ่าย ตรวจสอบเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณีส่งเสริมป้องกันโรคตามแนวทางที่ สปสช.กำหนด ในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายฯ ประจำปีงบประมาณ แก้ไขเข้ามาใหม่ หรือ ยกเลิกการเบิกจ่ายกรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด
Corrective 673 วันที่ส่งตรวจ Liquid base cytology ก่อนวันที่ตรวจคัดกรอง HPV DNA ตรวจสอบวันที่บันทึกข้อมูลเบิกกรณี Liquid base cytology ต้องตรวจหลังการตรวจคัดกรอง HPV DNA แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งมาใหม่ กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ไม่สามารถเบิกได้
Corrective 674 หน่วยบริการที่ตรวจ HPV DNA Test เป็นหน่วยบริการเดียวกับหน่วยบริการที่ส่งต่อ (Hrefer in) ตรวจสอบการบันทึกหน่วยบริการที่ส่งต่อ (Hrefer in) ต้องไม่ใช่หน่วยบริการที่ตรวจ HPV DNA Test แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 675 ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพการให้บริการฝ?งเข็ม หรือบริการฝังเข็มร่วมกับกระตุ้นไฟฟ?า กรณีไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพไม่สามารถเบิกได้ หากประสงค์เข้าร่วมบริการติดต่อ สปสช.เขตตามพื้นที่ของหน่วยบริการ
Corrective 676 รหัสโรค หรือ รหัสหัตถการไม่ถูกต้อง กรณีบริการฝังเข็ม ตรวจสอบรหัสโรค หรือรหัสหัตถการ บันทึกให้ถูกต้องตามการให้บริการและเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 677 เบิกบริการฝังเข็ม ไม่ได้บันทึกค่า Barthel ADL Index ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีเบิกบริการฝังเข็มต้องบันทึกค่า Barthel ADL Index เข้ามาด้วย บันทึกให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 678 เบิก on top ค่าบริการฝังเข็มของ แต่ให้บริการไม่ครบ 20 ครั้งในหน่วยบริการเดียวกัน การเบิก on top ค่าบริการฝังเข็มของผู้ป่วยแต่ละราย สามารถเบิกได้เมื่อให้บริการครบ 20 ครั้งในหน่วยบริการเดียวกัน หากให้บริการไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไม่สามารถเบิกได้
Corrective 679 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER แต่ไม่ใช่ผู้ป่วยมะเร็ง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีบันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER และมีการเบิกยาเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา ต้องเป็นการรักษาโรคมะเร็งเท่านั้น แก้ไขรหัสโรคให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 680 บันทึกเบิกกรณีการรักษาโรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม แต่เป็นข้อมูลบริการก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64 กรณีการรักษาโรคมะเร็งก่อนวันที่ 1 ม.ค. 64 ให้บันทึกเบิกตามเงื่อนไขเดิม โดยไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 681 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER หรือ R9OPFS แต่ไม่มีรายการ Free Schudule ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีเบิกการรักษาโรคมะเร็งรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม หรือบริการในเขต 9 นครราชสีมา (รหัสโครงการพิเศษ CANCER หรือ R9OPFS) ต้องบันทึกเบิกค่าใช้จ่ายตามรายการ Free Schedule แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 682 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER แต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการรักษาโรคมะเร็ง กรณีการรักษาโรคมะเร็งและบันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER จะต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านการประเมินศักยภาพตามที่ สปสช.กำหนดเท่านั้น หากไม่ใช่การรักษาโรคมะเร็งไม่ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 683 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ CANCER, R9OPFS , R9OPCH, WALKIN และเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น OP Refer กรณีเบิกการรักษา OP Anywhere ไม่ต้องบันทึกเงื่อนไขการเรียกเป็น OP Refer (เลือกเงื่อนไขการเรียกเก็บเป็น A E หรือ N ) แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 684 เบิกยา Opioid แต่เป็นบริการข้ามจังหวัดกับหน่วยบริการประจำของผู้ป่วย การเบิกยา Opioid เบิกได้เฉพาะกรณีให้บริการภายใน CUP หรือในจังหวัดเดียวกับหน่วยบริการประจำเท่านั้น กรณีข้ามจังหวัดไม่สามารถเบิกได้ แก้ไขให้ถูกต้องโดยเอารายการยา Opioid ออก บันทึกเบิกตามเงื่อนไขที่ให้บริการแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 685 ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพจัดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกหน่วยบริการ ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพจัดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกหน่วยบริการ ไม่สามารถเบิกค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจได้ เอารหัสเบิก SpecC ในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดค่าบริการอื่นๆ ที่ยังไม่จัดหมวดออก แล้วส่งเบิกตามเงื่อนไขอื่นๆ ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 686 เบิกค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจ แต่ไม่ใช่ผู้ป่วย NCDs ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค กรณีเบิกค่าบริการเก็บสิ่งส่งตรวจจะต้องเป็นผู้ป่วย NCDs เท่านั้น แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 687 ไม่ใช่หน่วยบริการขึ้นทะเบียนหน่วยร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ่ไม่ใช่หน่วยบริการขึ้นทะเบียนหน่วยร่วมให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่สามารถเบิกค่าฉีดยา พ่นยา ค่าทำแผล ใส่สายกระเพาะปัสสาวะ หรือ สายสวนปัสสาวะได้ หากต้องการเบิกค่าจ่ายอื่นๆ ตัดรายการ....ออก ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 688 เบิกค่าบริการเยี่ยมบ้านมากกว่า 1 ครั้งต่อวันในผู้ป่วยรายเดียวกัน การเบิกค่าบริการเยี่ยมบ้านเบิกได้ 1 ครั้ง/คน/วันเท่านั้น หากต้องการเบิกค่าจ่ายอื่นๆ ตัดรายการเยี่ยมบ้านออก ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 689 เบิกค่าบริการเยี่ยมบ้าน แต่ไม่ใช่หน่วยบริการเดิมที่ออกเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยรายนี้ การเบิกค่าบริการเยี่ยมบ้าน จะต้องเป็นการออกเยี่ยมของหน่วยบริการเดิมเท่านั้น หน่วยบริการอื่นไม่สามารถเบิกซ้ำซ้อนกับหน่วยบริการเดิมได้ หากต้องการเบิกค่าจ่ายอื่นๆ ตัดรายการเยี่ยมบ้านออก ส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 690 มีการเบิกบริการการเยี่ยมบ้านมากกว่า 10 รายต่อวัน ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก แก้ไขมาให้ถูกต้อง กรณีเยี่ยมมากกว่า 10 รายต่อวันจริง ให้อุทธรณ์มาเป็นรายกรณี
Corrective 691 มีการเบิกบริการการเยี่ยมบ้านต่างประเภทการเยี่ยมในรายเดียวกัน ตรวจสอบประเภทกลุ่มที่เยี่ยมบ้าน แก้ไขมาใหถูกต้องตามกลุ่มของผู้ป่วย แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง (ไม่สามารถเบิกต่างกลุ่มในผู้ป่วยรายเดียวกันได้)
Corrective 692 เบิกยา opioids แต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพฯ ตามที่ สปสช.กำหนด ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล กรณีเบิกยา opioids ต้องเป็นหน่วยบริการที่มีศักยภาพฯ ตามที่ สปสช.กำหนด กรณีไม่อยู่ในรายชื่อไม่สามารถเบิกได้ หากต้องการเบิกกรณีอื่นๆให้เอารายการยาออกแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 693 หน่วยบริการ HD บันทึกเบิกกรณีการทำเส้น (Vascular access) ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด หน่วยบริการ HD บันทึกเบิกกรณีการทำเส้น (Vascular access) ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ DMISHD ด้วยทุกครั้ง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 694 บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายกรณีบริการของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด การบันทึกเบิกกรณีบริการของคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ NurseC ด้วยทุกครั้ง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 695 เบิกรายการ T1DM , GDM และ PDM มาใน visit เดียวกัน รหัสรายการขอเบิกกรณี T1DM , GDM และ PDM ไม่สามารถเบิกรวมในรายการเดียวกันได้ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 701 สิทธิประกันสังคมเบิกกรณี รักษาโรคสมองด้วยวิธี STEREOTATIC RADIOSURGERY แต่รหัสโรคและรหัสหัตถการ ไม่สัมพันธ์ และไม่บันทึก SRTSSS ในบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้จัดหมวด
Corrective 702 สิทธิประกันสังคม เบิกกรณีทำหมัน แต่ รพ.ที่รักษา ไม่ใช่ สถานพยาบาลที่ตามบัตรรับรองสิทธิฯ (Main Contractor) หรือ สถานพยาบาลเครือข่าย (Sub contractor) 2. ในกรณีที่มา admit ใหม่เพื่อรักษา heart rejection หรือ failure DRG V5
Corrective 696 อายุไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดกรณีบริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ ตรวจสอบการบันทึก วัน เดือน ปีเกิดของผู้ป่วย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีอายุน้อยกว่า 3 ปี หรือ มากกว่า 12 ปี ไม่สามารถเบิกกรณีบริการแว่นตาสำหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติได้
Corrective 703 สิทธิประกันสังคม บันทึกข้อมูลเบิกกรณีมะเร็งไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีเบิกมะเร็งโปรโตคอล ตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิกหน้า F5 ให้ถูกต้อง ครบถ้วน กรณีเบิกมะเร็งอื่นนอกเหนือจากมะเร็ง 10 ชนิด ตรวจสอบการบันทึกเบิกจำนวนเงิน หน้า F5 (กรณีผู้ป่วยนอก) หรือ หน้า F4 (กรณีผู้ป่วยใน) บันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
Corrective 704 กรณีสิทธิประกันสังคม ส่งเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ส่งเบิกผ่านโปรแกรมของ สปสช. ตรวจสอบข้อมูลการเบิกต้องตรงตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้ส่งเบิกผ่านโปรแกรม E-Claim หรือแก้ไขข้อมูลที่ขอเบิกให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด
Corrective 705 กรณีสิทธิประกันสังคม เบิกรายการอุปกรณ์ที่มีมากกว่า 1 ระดับ เบิกระดับอื่น แต่ไม่เบิกระดับแรก ตรวจสอบการบันทึกเบิกรายการอุปกรณ์ให้ถูกต้อง กรณีรายการอุปกรณ์ที่มีมากกว่า 1 ระดับ ต้องเบิกระดับแรกด้วยจึงจะสามารถเบิกระดับอื่นได้
Corrective 706 มะเร็งโปรโตคอลแต่บันทึกเบิกเป็นกรณีมะเร็งทั่วไป ตรวจสอบการให้รหัสโรค เบิกกรณีมะเร็งทั่วไป ต้องเป็นมะเร็งที่ไม่กำหนดโปรโตคอลเท่านั้น แก้ไขรหัสโรค หรือการเบิกให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 707 เบิกยา rt-PA รหัสโรค หรือ รหัสหัตถการ ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค หรือรหัสหัตถการกรณีเบิกยา rt-PA ในผู้ป่วย Stroke หรือ STEMI แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 708 เบิกยา Streptokinase หรือ TNK-tPA รหัสโรค หรือ รหัสหัตถการ ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค หรือรหัสหัตถการกรณีเบิกยา Streptokinase หรือ TNK-tPA ในผู้ป่วย STEMI แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 709 บันทึกเบิกยาละลายลิ่มเลือดมากกว่า 1 รายการ ตรวจสอบการบันทึกเบิกยา Streptokinase หรือ rt-PA หรือ TNK-tPA ในผู้ป่วย Stroke/STEMI สามารถเบิกได้ 1 รายการเท่านั้น แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 710 บันทึกเบิกยาละลายลิ่มเลือด (Stroke/STEMI) ที่ให้บริการก่อน 15 ก.ค 59 ตรวจสอบวันรับบริการ แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ ส่งเบิกในโปรแกรม e-Claim ได้เฉพาะข้อมูลรับบริการตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค 59 เป็นต้นไปเท่านั้น
Corrective 711 สถานพยาบาลที่รักษาไม่ตรงกับสถานพยาบาลในฐานสำนักงานประกันสังคม กรณี สสจ.หรือ สสอ.ไม่สามารถบันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ได้
Corrective 712 บันทึกรหัสเบิกการตรวจร่างการ แต่รหัส ICD10 ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกรหัสเบิกกรณีตรวจสุขภาพในบริการอื่นที่ไม่จัดหมวด แก้ไขรหัสโรคหลัก (Pdx) .ให้ถูกต้อง แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 713 บันทึกข้อมูลเบิกกรณีการตรวจร่างกายไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบกรณีเบิกการตรวจร่างกาย ต้องบันทึกรหัสโครงการพิเศษ SSSCHU และรหัสเบิก CUD001-CUD005 ในหน้าค่ารักษาพยาบาล หมวดบริการอื่นที่ยังไม่จัดหมวด แก้ไขให้ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง
Corrective 714 บันทึกเบิกกรณีตรวจร่างกายไม่ตรงตามช่วงอายุที่กำหนด ตรวจสอบสิทธิประโยชน์กรณีตรวจร่างกายสามารถเบิกได้ตามรายการและช่วงอายุที่กำหนดเท่านั้น
Corrective 715 จำนวนครั้งในการเบิกกรณีตรวจร่างกายมากกว่าสิทธิประโยชน์ที่กำหนด ตรวจสอบรายการตรวจร่างกายที่บันทึกเบิก สามารถเบิกได้ตามจำนวนครั้งที่กำหนดต่อปีตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนดเท่านั้น
Corrective 716 สถานพยาบาลที่บันทึกเบิกกรณีการตรวจร่างกายไม่ใช่สถานพยาบาลหลัก( Main Contractor) การตรวจร่างกายบันทึกเบิกได้เฉพาะสถานพยาบาลหลัก (Main Contractor) เท่านั้น
Corrective 717 บันทึกเบิกสิทธิทุพพลภาพ ไม่ใช่สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลเอกชน ไม่สามารถบันทึกเบิกกรณีทุพพลภาพผ่านระบบโปรแกรม e-Claim
Corrective 718 ข้อมูลสิทธิทุพพลภาพ ที่ให้บริการ/จำหน่ายก่อน 1 ม.ค 61 ตรวจสอบวันที่รับบริการ/จำหน่าย แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีให้บริการ/จำหน่ายก่อน 1 ม.ค 61 ส่งเบิกตามระบบเดิม
Corrective 719 ข้อมูลการเบิกของ รพ.จุฬาภรณ์ บันทึกข้อมูลเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคและรหัสหัตถการ แก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง กรณีทำหัตถการไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ให้บันทึกผ่านโปรแกรมของ สปสช. ขอให้ส่งเบิกในระบบเดิม
Corrective 720 เบิกกรณีการรักษามะเร็งนอกโปรโตคอล แต่เป็นข้อมูลรับบริการก่อนวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ข้อมูลที่รักษาก่อนวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ไม่สามารถเบิกกรณีการรักษามะเร็งนอกโปรโตคอลได้
Corrective 721 หน่วยบริการ หรือสถานพยาบาลขอยกเลิกข้อมูล  แจ้งเพื่อทราบ
Corrective 722 กรณีรักษานอกโปรโตคอล ไม่สามารถบันทึกรหัสยาในโปรโตคอลได้ ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกกรณีการรักษาโรคมะเร็งที่กำหนดโปรโตคอล หากรักษานอกโปรโตคอลให้บันทึกเป็นรหัส Non Protocol แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 723 บันทึกเบิกกรณีรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกกรณีการรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล ข้อมูลรักษาตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 62 ให้บันทึกตามเงื่อนไขโปรโตคอล 20 ชนิด Update โปรแกรม e-Claim Version 2.10 เป็นต้นไป แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Corrective 724 บันทึกเบิกกรณีรักษาโรคมะเร็งนอกโปรโตคอล (Non Protocol) รหัสโรคไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรค กรณีเบิก Non Protocol รหัสโรคต้องเป็นมะเร็งในกลุ่มโปรโตคอล แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าใหม่อีกครั้ง
Corrective 725 สถานพยาบาลที่บันทึกเบิกไม่ตรงกับสถานพยาบาลที่รักษากรณีการตรวจคัดกรองโควิท 19 กรณีการตรวจคัดกรองโควิทต่างด้าว สิทธิประกันสังคม สถานพยาบาลที่ตรวจต้องเป็นสถานพยาบาลที่บันทึกเบิกเท่านั้น
Corrective 726 ไม่ใช่สถานพยาบาลที่กำหนดให้เบิกกรณี Home Isolation หรือ community Isolation ผ่านโปรแกรม e-Claim ของ สปสช. กรณี Home Isolation หรือ community Isolation บันทึกเบิกผ่านโปรแกรม e-claim เฉพาะศูนย์บริการสาธารณสุข คลินิคชุมชนอบอุ่น และ รพสต.เท่านั้น สถานพยาบาลอื่นเบิกผ่านโปรแกรม สกส.
Corrective 727 ข้อมูลบริการ HI / CI ของ รพสต. สิทธิประกันสังคม ไม่สามารถเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ได้ ข้อมูลบริการ HI /CI ของ รพสต. ให้ รพ.แม่ข่าย เบิกกับสำนักงานประกันสังคม
Corrective 750 บันทึกประเภทการให้บริการ (OPTYPE) ไม่สอดคล้องกับรูปแบบเครือข่ายของหน่วยบริการ (Model) ตรวจสอบการบันทึกประเภทการให้บริการ (OPTYPE) ต้องสอดคล้องกับรูปแบบเครือข่ายของหน่วยบริการ (Model) เช่น OPTYPE=9 จะต้องเป็นหน่วยบริการ Model 5 เท่านั้น
Corrective 751 บันทึกรายการแพทย์แผนไทย แต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านแพทย์แผนไทย หรือเบิกรายการแพทย์แผนไทย ร่วมกับบริการอื่นๆ ตรวจสอบศักภาพหน่วยบริการ หากไม่ใช่หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านแพทย์แผนไทย หรือเบิกรายการแพทย์แผนไทย ร่วมกับบริการอื่นๆ ไม่สามารถเบิกได้
Corrective 752 เป็นหน่วยบริการที่ไม่สามารถเบิกกรณีสิทธิผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (Stateless) ได้ กรณีไม่ใช่หน่วยบริการตามที่กองเศรษฐกิจฯ กำหนดให้เบิกกรณีผู้มีปัญหาและสิทธิ (Stateless :STP) ไม่สามารถเบิกผ่านโปรแกรม eclaim ได้
Corrective 753 ข้อมูลรับบริการไม่อยู่ในช่วงที่สามารถเบิกผ่านระบบของ สปสช. ได้ ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (Stateless :STP) ข้อมูล OP รับบริการก่อน 1 มกราคม 2565 หรือข้อมูล IP จำหน่ายก่อน 1 มกราคม 2565 ส่งข้อมูลเบิกผ่านระบบของกระทรวงสาธารณสุข สิทธิกรุงเทพมหานคร ข้อมูล OP รับบริการก่อน 1 ตุลาคม 2565 หรือข้อมูล IP จำหน่ายก่อน 1 ตุลาคม 2565 ส่งข้อมูลเบิกผ่านระบบของ สกส.
Deny A03 รหัสโรคอยู่ในกลุ่ม follow up
Deny A06 หน่วยบริการที่รักษาเป็นที่เดียว กับหน่วยบริการประจำ
Deny A01 หน่วยบริการที่รักษา และหน่วยบริการประจำ อยู่กองทุนจังหวัดเดียวกัน
Deny A10 ใช้รหัส External cause เป็น Pdx
Deny A11 ไม่ระบุประเภทการขอเบิกเป็น AE
Deny A12 เบิก AE แต่อยู่ จังหวัด เดียวกัน
Deny A13 ส่งต่อมาจากจังหวัดเดียวกับหน่วยบริการหลัก
Deny A14 อยู่ในกลุ่มอาการโรคไม่ฉุกเฉิน อยู่ในกลุ่มโรคการมาตรวจฟัน
Deny A51 เบิก FP001,FP002 ข้ามจังหวัด
Deny A52 ไม่พบการ Autentication ในระบบ ประสานงานเพื่อขออุทธรณ์ไปที่ สปสช.เขต
Deny B01 ไม่เข้าเงื่อนไขการจ่ายกรณี OPBKK ตรวจสอบการบันทึกเบิก แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง 1. การเบิกหมวด 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน QTY > 1,000 ชิ้น 2. มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ OP และวันต่อมามีการเรียกเก็บแบบ IP ใน HCODE เดียวกัน 3.จำนวนเงินจ่ายชดเชยของ visit นั้น มากกว่า 2 เท่าของจำนวนเงินเรียกเก็บ 4. เบิก OPพิการ ยอดเรียกเก็บมากกว่า 50,000 บาท
Deny B02 มีการเบิกยาจำนวนมากผิดปกติ ตรวจสอบจำนวนยาที่ขอเบิก แก้ไขให้ถูกต้องและส่งเบิกใหม่อีกครั้ง
Deny B03 รายการยาน้ำ บันทึกจำนวนที่เบิกและระบุหน่วยนับไม่ถูกต้อง รายการยาน้ำ ขอให้ตรวจสอบจำนวนที่เบิกและระบุหน่วยนับเป็นขวดหรือ Bottle แก้ไขให้ถูกต้องและส่งเบิกใหม่อีกครั้ง
Deny C01 การเบิกค่าพาหนะทีไม่เข้าเงื่อนไขการจ่าย
Deny C04 เบิกค่ารถรับส่งต่อกรณีมากกว่า 50 กม.แต่บันทึกรหัสรายการขอเบิกไม่ครบถ้วน และ ไม่มีการรับส่งต่อ
Deny C05 กรณีเบิกค่าใช้จ่ายค่าพาหนะกรณีอากาศยานปีกหมุน (เฮลิคอปเตอร์)สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตรวจพบว่า ข้อมูลชื่อรพ.ปลายทาง ไม่ถูกต้อง หรือ ข้อมูลชนิดเครื่องยนต์ และระยะเวลาที่ใช้บิน ไม่สอดคล้องกับ ข้อมูลจาก สพฉ. ตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และส่งเบิกใหม่อีกครั้ง
Deny C09 เบิกค่าพาหนะไม่สัมพันธ์กับระยะทาง
Deny D32 การรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ระบุ Class ไม่ได้
Deny D33 Stroke ไม่เข้าเกณฑ์ STROKE (รหัสโรค รหัสหัตถการที่บันทึกมาไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ่ายชดเชย)
Deny D36 เป็นการเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด ตรวจสอบการลงทะเบียนในโครงการ ฮีโมฟีเลีย
Deny D37 การรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ การรักษาครั้งนี้ เกินจำนวนครั้งต่อปีงบประมาณ ที่มีการกำหนดไว้
Deny D38 การผ่าตัดข้อเข่าในผู้ป่วยอายุน้อยกว่า 55 ปี ต้องมีการ Pre-autorize เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Deny D39 ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการผ่าตัดข้อเข่า กรณีต้องการอุทธรณ์ติดต่อที่ สปสช.เขตเพื่อพิจารณาศักยภาพหน่วยบริการและการเบิกจ่ายในกรณีนี้
Deny D44 Leukemia & Lymphoma ไม่มี Projectcode
Deny D45 Leukemia & Lymphoma ไม่ได้ลงทะเบียน
Deny D46 Leukemia & Lymphoma อายุน้อยกว่า 15 ปี
Deny D47 Leukemia & Lymphoma เป็น IP แต่เบิก protocol ของ OP
Deny D48 Leukemia & Lymphoma ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ LL ที่ขอเบิก
Deny D49 Leukemia & Lymphoma ไม่มี protocol
Deny D50 Leukemia & Lymphoma เปลี่ยน protocol
Deny D51 Leukemia & Lymphoma เบิกเกิน 4 ครั้ง
Deny D52 การรักษาโรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ การรักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว(Class3) ต้องไม่เป็นกรณี Emergency
Deny D53 เบิกกรณีเลเซอร์จากเบาหวานขึ้นจอประสาทตา มากกว่า 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ
Deny D55 เป็นการเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด มีโครงการพิเศษ DMISHD
Deny D56 เป็นการเข้ารับบริการด้วยอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินข้ามจังหวัด แต่รหัส Pdx (ICD10) อยู่ในกลุ่ม Senile Cataract
Deny D57 เบิก ค่าlab Erotinib. ไม่ตรงตามเงื่อนไขของโรคที่กำหนด การเบิก ค่าlab Erotinib. ในผู้ป่วยมะเร็ง non-small-cell lung carcinoma (NSCLC) ระยะลุกลามถึงแพร่กระจายเท่านั้น ตรวจสอบและแก้ไขมาให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง กรณีไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่สามารถเบิกได้
Deny D58 เบิก ค่าlab Erotinib ไม่ใช่หน่วยบริการที่กำหนด การเบิก ค่าlab Erotinib เฉพาะหน่วยบริการที่กำหนดเท่านั้น กรณีไม่ใช่ไม่สามารถเบิกได้
Deny D62 STEMI รหัสโรคและรหัสหัตถการ ไม่สอดคล้องกับการเบิกจ่าย
Deny D63 STEMI ห้ามใช้ยา streptokinase ซ้ำอีกในผู้ป่วยที่เคยได้รับยา Streptokinase มาก่อน และเลือกใช้ยา Alteplase ในกรณีที่ผู้ป่วยแพ้ Streptokinase ภายใน 1 ปี
Deny D64 รหัสหัตถการ (ICD9) ไม่สัมพันธ์กับจำนวนครั้งในการผ่าตัด
Deny D65 การเบิกยา Streptokinase และ rt-PA ใน Admission เดียวกัน
Deny D66 เบิก CATARCT เข้ามาแต่ไม่รหัส โรครอง(SDX): H54.4 หรือ H54.5 หรือ H54.6
Deny D67 กรณีผ่าตัดตาต้อกระจก (Cataract) ผู้ป่วยที่มีระดับสายตา (VA) ดีกว่าหรือเท่ากับ 20/200 จะได้รับการจ่ายชดเชยทุก 6 เดือน
Deny D68 ไม่ใช่หน่วยบริการที่มีศักยภาพในการผ่าตัดตาต้อกระจก (Cataract) กรณีต้องการอุทธรณ์ส่งเอกสารเพื่ออุทธรณ์การเบิกจ่ายมาไปที่ สปสช.เขตที่สังกัดอยู่
Deny D69 กรณีผ่าตัดตาต้อกระจก (Cataract) ที่อายุน้อยกว่า 40 ปี ไม่เข้าเณฑ์การจ่ายชดเชยจาก สปสช. กรณียืนยันโรคและการผ่าตัด ส่งเอกสารอุทธรณ์ที่สำนักสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการ สปสช.
Deny D70 เบิกกรณี Palliative Care ร่วมกับค่าใช้จ่ายสูง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลกรณีการเยี่ยมบ้านในผู้ป่วยระยะท้ายไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายสูง (HC)ได้
Deny D71 ไม่เข้าเกณฑ์การเบิกภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด Senile Cataract
Deny D72 กรณีผ่าตัดตาต้อกระจก (Cataract) ให้รหัสโรคไม่ถูกต้อง ตรวจสอบอายุ และรหัสโรค บันทึกรหัสโรคให้สอดคล้องกับอายุตามหลักการให้รหัสโรค
Deny D73 เบิกกรณี T1DM หรือ GDM หรือ PDM รหัส ICD10 ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกรหัส ICD10 กรณีเบิกตามเงื่อนไขเบาหวานชนิดที่ 1 (T1DM) หรือกรณีหญิงตั้งครรภ์ที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน (GDM) หรือหญิงที่เป็นเบาหวานก่อนตั้งครรภ์ (Pregestational DM) แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Deny D74 เบิกกรณี T1DM,GDM,PDM ไม่พบรายชื่อผู้ป่วยในฐานทะเบียน สปสช. ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วย จากสมาคมเบาหวานฯ ดำเนินการลงทะเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Deny D75 เบิกกรณี T1DM ไม่พบ มี Authen code
Deny D76 เบิกกรณี T1DM,GDM,PDM ไม่ใช่หน่วยบริการขึ้นทะเบียน กรณี T1DM ต้องเป็นหน่วยบริการที่สมาคมเบาหวานฯรับรอง/กรณี GDM,PDM จะต้องเป็นหน่วยบริการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด
Deny D77 เบิกกรณี GDM, PDM ไม่บันทึกข้อมูล LMP บันทึกข้อมูล LMP ให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Deny D78 เบิกกรณี GDM, PDM ไม่ใช่เพศหญิง หรือ อายุไม่อยู่ในช่วงอายุ 12-45 ปี ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเพศ หรือ อายุของผู้ป่วย แก้ไขให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดส่งหนังสืออุทธรณ์มาที่ สปสช.เพื่อพิจารณาต่อไป
Deny F01 กรณีเด็กแรกเกิด (IP NB) ให้รหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ถูกต้องตามหลักการให้รหัส มี PDX/Sdx =กลุ่มจิตเวช
Deny F02 สิทธิประกันสังตม เบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก หากเบิกกรณีอื่นๆ ร่วมกับส่งเสริมป้องกันโรค แก้ไขการบันทึกสถานพยาบาลหลักและประเภทสถานพยาบาลหลักให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่ หรือกรณีที่เบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขส่งเสริมป้องกันโรค ให้ส่งเบิกตามเงื่อนไขปกติ
Deny F03 สิทธิข้าราชการ/อปท.เบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก หากเบิกกรณีอื่นๆ ร่วมกับส่งเสริมป้องกันโรค สิทธิข้าราชการต้องบันทึกเลข Aroval code หรือหากเป็น รพ.เอกชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมป้องกันโรคไม่สามารถเบิกกรณีอื่นๆได้ แก้ไขการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่
Verify V101 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการให้บริการฝากครรภ์ครั้งที่ 1-8 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือเอกสารอื่นที่หน่วยบริการใช้บันทึกการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ระบุข้อมูลทั่วไปที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.ข้อมูล LMP EDC ของการตั้งครรภ์ในครรภ์ที่ขอตรวจสอบ 3.ข้อมูลบันทึกการให้บริการฝากครรภ์ ณ วันให้บริการที่ขอตรวจสอบ ตามสิทธิประโชน์พื้นฐานตามที่ระบุในประกาศ สปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณสุข กรณีบริการฝากครรภ์ พ.ศ. 2564
Deny F04 สิทธิ UC เบิกกรณีส่งเสริมป้องกันโรคไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก ไม่สามารถเบิกกรณีอื่นๆ ร่วมกับส่งเสริมป้องกันโรคกรณีให้บริการในจังหวัดเดียวกับหน่วยบริการประจำ แก้ไขการบันทึกเบิกเฉพาะส่งเสริมป้องกันโรค แล้วส่งเข้ามาใหม่ หรือกรณีที่เบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขส่งเสริมป้องกันโรค ไม่สามารถเบิกผ่านโปรแกรม e-Claim ได้
Verify V998 ส่งข้อมูลเกินกำหนด กรณีการให้บริการโรคโควิด 19 ข้อมูลการให้บริการก่อนวันที่ 4 กรกฏาคม 2565 ให้ส่งเบิกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่ส่งหลังจากระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าหน่วยบริการไม่ประสงค์ขอรับค่าใช้จ่าย
Verify V102 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการให้บริการฝากครรภ์ครั้งที่ 9 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือเอกสารอื่นที่หน่วยบริการใช้บันทึกการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ระบุข้อมูลทั่วไปที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.ข้อมูล LMP EDC ของการตั้งครรภ์ในครรภ์ที่ขอตรวจสอบ 3.ข้อมูลบันทึกการให้บริการฝากครรภ์ ณ วันให้บริการที่ขอตรวจสอบ ตามสิทธิประโชน์พื้นฐานตามที่ระบุในประกาศ สปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณสุข กรณีบริการฝากครรภ์ พ.ศ. 2564
Verify V103 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติครั้งที่ 1ในการฝากครรภ์ (จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 600 บาทต่อการตั้งครรภ์) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือเอกสารอื่นที่หน่วยบริการใช้บันทึกการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ระบุข้อมูลทั่วไปที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.ข้อมูล LMP EDC ของการตั้งครรภ์ ในครรภ์ที่ขอตรวจสอบ 3.บันทึกการส่งตรวจและผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการตามรายการที่ระบุในประกาศ สปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณสุข กรณีบริการฝากครรภ์ พ.ศ. 2564 กรณีที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการมากกว่า 1 visit ให้ส่งทุกvisit ที่เกี่ยวข้อง
Verify V104 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติครั้งที่2ในการฝากครรภ์ (ตรวจเมื่อ อายุครรภ์ใกล้ครบกาหนด จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 190 บาทต่อการตั้งครรภ์) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือเอกสารอื่นที่หน่วยบริการใช้บันทึกการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ระบุข้อมูลทั่วไปที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.ข้อมูล LMP EDC ของการตั้งครรภ์ในครรภ์ที่ขอตรวจสอบ 3.บันทึกการส่งตรวจและผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการตามรายการที่ระบุในประกาศสปสช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าใช้จ่ายการให้บริการสาธารณสุข กรณีบริการฝากครรภ์ พ.ศ. 2564 กรณีที่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการมากกว่า 1 visit ให้ส่งทุกvisit ที่เกี่ยวข้อง
Verify V105 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและบริการขัดทำความสะอาดฟันในหญิงตั้งครรภ์ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือเอกสารอื่นที่หน่วยบริการใช้บันทึกการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ระบุข้อมูลทั่วไปที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.ข้อมูล LMP EDC ของการตั้งครรภ์ในครรภ์ที่ขอตรวจสอบ 3.การให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก ขัด และทำความสะอาดฟัน ในช่วงเวลาที่ให้บริการฝากครรภ์ (อาจเป็นvisitเดียวกันหรือต่าง visit ทั้งนี้ขอให้ส่งทุกvisit ที่เกี่ยวข้อง)
Verify V106 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการให้บริการตรวจอัลตราซาวด์ทารกในครรภ์ 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกหรือเอกสารอื่นที่หน่วยบริการใช้บันทึกการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ระบุข้อมูลทั่วไปที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.ข้อมูล LMP EDC ของการตั้งครรภ์ในครรภ์ที่ขอตรวจสอบ 3.บันทึกการส่งตรวจ Ultrasound ทารกในครรภ์และผลการตรวจ ณ วันให้บริการที่ขอตรวจสอบ
Verify V107 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการตรวจ Pap Smear 1. เอกสารบันทึกการให้บริการการตรวจ Pap smear ณ วันที่ให้บริการ ที่ขอตรวจสอบ 2. เอกสารใบรายงานผลการตรวจ Pap smear อย่างเป็นทางการ (Official report) ณ วันที่ขอตรวจสอบ
Verify V108 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการตรวจ Visual inspection with acetic acid (VIA) เอกสารบันทึกการให้บริการการตรวจ และผลการตรวจ VIA ณ วันที่ให้บริการ ที่ขอตรวจสอบ
Verify V109 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการตรวจ HPV DNA test 1. เอกสารบันทึกการให้บริการการตรวจ HPV DNA test กรณีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการเก็บตัวอย่าง ณ วันที่ให้บริการ ที่ขอตรวจสอบ (HPV DNA SEND 50 บาท) 2. เอกสารใบรายงานผลการตรวจ HPV DNA test ที่เป็น official report ในกรณีที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ วันที่ขอตรวจสอบ (HPV DNA LAB 370) 3. เอกสารบันทึกหลักฐานการให้บริการการตรวจ HPV DNA test และรายงานผลการตรวจ HPV DNA test ที่เป็น official report ในกรณีที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าบริการเก็บตัวอย่าง และค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ วันที่ขอตรวจสอบ (HPV DNA 420)
Verify V110 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการตรวจ Liquid based Cytology 1. เอกสารบันทึกหลักฐานการให้บริการการตรวจ Liquid based cytology ณ วันที่ให้บริการ ที่ขอตรวจสอบ 2. เอกสารใบรายงานผลการตรวจ Liquid based cytology อย่างเป็นทางการ (Official report) ณ วันที่ขอตรวจสอบ
Verify V111 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีการตรวจ Colposcope และหรือตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy/LEEP) 1. เอกสารบันทึกหลักฐานการให้บริการการตรวจ Colposcope และหรือตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy/LEEP) ณ วันที่ให้บริการ ที่ขอตรวจสอบ 2. เอกสารใบรายงานผลรายงานผลการตรวจทางพยาธิที่เป็นทางการ (Official report) official report ในกรณีที่มีการตัดชิ้นเนื้อ ณ วันที่ขอตรวจสอบ
Verify V112 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีบริการแว่นตาสาหรับเด็กที่มีสายตาผิดปกติ 1. เอกสารบันทึกผลการตรวจระดับสายตา โดยจักษุแพทย์ หรือนักทัศนมาตร ณ วันที่ให้บริการที่ขอตรวจสอบ 2. เอกสารบันทึกการให้บริการแว่นตา และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตามรายการที่หน่วยบริการขอเบิกชดเชย ณ วันที่ขอตรวจสอบ
Verify V113 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีบริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 1) เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD card) ที่มีข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ (ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก อายุ/วันเดือนปีเกิด) และบันทึกการให้บริการ ณ วันที่ให้บริการที่ขอตรวจสอบ 2) หลักฐานการให้บริการ ใส่ห่วง หรือฝังยาคุม ตามบริการที่หน่วยบริการขอเบิกค่าใช้จ่าย ณ วันที่ให้บริการที่ขอตรวจสอบ 3) ข้อมูลบันทึกประวัติการยุติการตั้งครรภ์ ไม่เกิน 28 วัน ก่อนการให้บริการป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ณ วันที่ให้บริการตามรายการที่ขอตรวจสอบ
Verify V202 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติในกลุ่มโรคเดียวกัน (OPAE) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V114 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีบริการป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย 1) เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD card) ที่มีข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ (ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก อายุ/วันเดือนปีเกิด) และบันทึกการให้บริการ ณ วันที่ให้บริการที่ขอตรวจสอบ 2) หลักฐานบันทึกการให้บริการ การสั่งยาโดยแพทย์ และใช้ยามิฟิพริสโตนและไมโซพรอสตอลชนิดบรรจุในแผงเดียวกัน (Misoprostol 200 mcg + Mifepristone 200 mg combination pack) หรือ การทำหัตถการวิธีทางศัลยกรรม ได้แก่การใช้กระบอกดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration: MVA) หรือ การใช้เครื่องดูดสุญญากาศไฟฟ้า(Elective Vacuum Aspiration : EVA) ตามบริการที่หน่วยบริการขอเบิกค่าใช้จ่าย ณ วันที่ให้บริการที่ขอตรวจสอบ 3) ระบุข้อบ่งชี้ในการทำ
Verify V201 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีการเบิกค่าใช้จ่ายผิดปกติในโรงพยาบาลระดับเดียวกัน (OPAE) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V203 มีจำนวนการเข้ารับบริการมากผิดปกติ (OPAE) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษา และผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายตามรายการที่ขอเบิก
Verify V204 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ (OPAE) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V205 มีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ (WALKIN) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V206 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีการเบิกค่าใช้จ่ายผิดปกติในโรงพยาบาลระดับเดียวกัน (WALKIN) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V207 มีจำนวนการเข้ารับบริการมากผิดปกติ (WALKIN) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษา และผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายตามรายการที่ขอเบิก
Verify V208 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีจำนวนการเข้ารับบริการมากผิดปกติ (OPBKK) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V209 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายรวม สูงผิดปกติ สำหรับหน่วยบริการในระดับเดียวกัน (OPBKK) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V210 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ (OPBKK) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V211 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายรวม สูงผิดปกติ ในกลุ่มโรคเดียวกัน (OPBKK) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V212 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีจำนวนการเข้ารับบริการมากผิดปกติ (CA anywhere) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V213 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายรวม สูงผิดปกติ สำหรับหน่วยบริการในระดับเดียวกัน (CA anywhere) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Verify V214 ติดเงื่อนไขการ verify data กรณีมีค่าใช้จ่ายบางรายการสูงผิดปกติ (CA anywhere) 1.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอกที่สามารถระบุได้ว่าเป็นเอกสาร หลักฐานของผู้รับบริการรายที่ขอตรวจสอบ ได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน ชื่อ สกุล วันเดือนปีเกิด 2.เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในวันที่ให้บริการ และหรือที่เกี่ยวข้องกับการรักษาครั้งนี้ 3. หลักฐานการได้รับการตรวจรักษาและผลการตรวจ (ถ้ามีการเบิก) 4. ใบแสดงรายการค่าใช้จ่ายที่ระบุจำนวนและราคา ตามรายการที่ขอเบิก
Deny G03 ระหว่างรักษาเป็น IP มีการรักษาเป็น OP ในหน่วยบริการเดียวกัน
Deny G01 หน่วยบริการไม่บันทึกข้อมูล ระบุใช้สิทธิ UC
Deny G02 การทำ Organ Transplantation ไม่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของ UC
Deny G04 มีสิทธิอื่นที่ไม่ใช่สิทธิ UC (ข้าราชการ หรือประกันสังคม หรือรัฐวิสาหกิจ)
Deny G05 จำนวนวันนอนไม่สัมพันธ์กับการรักษาพยาบาล /ค่าใช้จ่าย
Deny G06 เบิกค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าปกติ ตรวจสอบการบันทึกค่าใช้จ่ายแก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณียืนยันตามข้อมูลที่ส่ง ให้ส่งเอกสารเพื่อยืนยันค่าใช้จ่ายดังกล่าว
Deny G07 หน่วยบริการประจำไม่อยู่ในโครงการ UC
Deny G08 รหัสหัตถการ 8600 (Insertion of totallly Implantable in fusion pump) ไม่สัมพันธ์กับศักยภาพโรงพยาบาล
Deny G09 มีชนิดการจำหน่าย (IPD) เท่ากับ 1 (With Approval) และวันรับบริการเป็นวันเดียวกันกับวันที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ (NHSO) มากกว่า 4
Deny G10 ให้รหัสโรค/รหัสหัตถการไม่ถูกต้องตามหลักการให้รหัส หรือ บันทึกน้ำหนักแรกเกิดไม่ถูกต้อง/ไม่บันทึกน้ำหนักแรกเกิด
Deny G11 สิทธิว่าง (PUC) ไม่สามารถเบิกชดเชย ART7RF กรณีเหตุสมควร (มาตรา 7) ได้
Deny G13 Leave Day ไม่ถูกต้อง
Deny G14 ข้อมูลซ้ำซ้อน เป็นข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ไม่สามารถเบิกจ่ายได้อีก
Deny G15 เป็น OP แล้วเป็น IP น้อยกว่า 4 ชั่วโมง
Deny G17 มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสูงผิดปกติ มากกว่า 50,000 บาท
Deny G18 เบิกเป็น OP และ IP ใน Admission เดียวกัน
Deny G20 หน่วยบริการทบทวน เรื่อง หลักการให้รหัสโรค
Deny G21 หน่วยบริการทบทวน เรื่อง หลักการให้รหัสหัตถการ หัตถการ=0339 ไม่สัมพันธ์กับศักยภาพของโรงพยาบาล
Deny G22 หน่วยบริการทบทวน เรื่อง หลักการให้รหัสหัตถการ หรือจำนวนวันนอน กรณีใส่เครื่องช่วยหายใจ
Deny G23 หน่วยบริการทบทวน เรื่อง หลักการให้รหัสหัตถการ กรณีคลอดบุตร
Deny G24 ตรวจสอบพบน้ำหนักเด็กแรกเกิดมากกว่า 6 กิโลกรัม – อายุน้อยกว่า 28 วัน
Deny G25 อายุมากกว่า 12 ปี หรือ อายุมากกว่า 12 ปี หรือ โรคและหัตถการ ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ One Day surgery
Deny G26 จ่ายใน CAPD
Deny G27 ผิดหลักการให้รหัสโรค
Deny G28 ตรวจสอบการให้รหัสโรค กรณีการผ่าตัดไส้ติ่งที่มีภาวะ Peritonitis ร่วมด้วย
Deny G29 ตรวจสอบกรณีการให้รหัสหัตถการ=1391
Deny G30 สถานพยาบาลบันทึกจำนวนเงินขอเบิกค่าห้อง/ค่าห้องพิเศษเกินอัตราที่กำหนด
Deny G31 จำนวนเงินที่ขอเบิกไม่สัมพันธ์กับโรคที่รักษาและระดับโรงพยาบาล
Deny G32 เลขที่เอกสารไม่ถูกต้อง
Deny G33 ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเฉพาะด้าน PCI หากให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่งเอกสารเพื่ออุทธรณ์การเบิกจ่ายมาที่แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ สปสช.
Deny G34 หน่วยบริการเฉพาะด้าน PCI ในเขต 6 ระยอง รอผลการ Pre-audit เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วจึงจะนำข้อมูลมาจ่ายชดเชยค่าบริการ
Deny G35 ข้อมูลเบิกกรณีทำหัตถการ PCI ของหน่วยบริการในเขต 6 ระยอง ไม่ผ่านการอนุมัติ (Pre-audit) กรณีต้องการอุทธรณ์ติดต่อ สปสช.เขต 6 ระยอง
Deny G36 ให้รหัสประเภทโรคเบาหวานไม่สอดคล้องกับอายุ ตรวจสอบการให้รหัสโรคเบาหวานกรณีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ไม่สามารถให้รหัส Pdx or Sdx = E10.-ได้ แก้ไขรหัสโรคเบาหวานให้เหมาะสมกับอายุแล้วส่งเข้ามาใหม่ หรือหากยืนยันส่งเอกสารยืนยันมาที่ สปสช.
Deny G37 ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเฉพาะด้านการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการผ่าตัด หากให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือยืนยันการทำหัตถการ ส่งเอกสารเพื่ออุทธรณ์การเบิกจ่ายมาที่แผนงานสนับสนุนระบบบริการโรคเรื้อรังและโรคเฉพาะ สปสช.
Deny G38 มีการจ่ายชดเชยกรณีกรณียุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยในผู้ป่วยรายนี้แล้ว ตรวจสอบการบันทึกเลขบัตรประชาชน แก้ไขมาให้ถูกต้อง หรือหากต้องการอุทธร์ส่งเอกสารที่ สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
Deny G39 ไม่พบการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง กรณีเบิกชดเชยการคุมกำเนิดในวัยรุ่นร่วมกับการรักษาอื่นๆ ในสิทธิข้าราชการ/อปท. กรณีที่มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลอื่นร่วมกับการเบิกชดเชยการคุมกำเนิดในวัยรุ่น หน่วยบริการต้องมีการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง หรือขออนุมัติก่อนส่งข้อมูลเบิกชดเชยค่าบริการ
Deny G40 ขอเบิกกรณี Ambulartory Care แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์/เงื่อนไข ODS หรือ Senile Cataract กรณี ODS ตรวจสอบ ICD10 , ICD9 และ Hcode ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็น ODS เบิกไม่ได้ กรณี Senile Cataract ตรวจสอบ กลุ่ม DRGs , ICD10 , ICD9 และ Hcode ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็น Cataract เบิกไม่ได้
Deny G41 เบิก Medabon แต่ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 1. หน่วยบริการ UC ให้ติดต่อขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัย 2. สถานบริการอื่นๆ ให้ติดต่อการขึ้นทะเบียนกับกรมอนามัย และติดต่อกับ สปสช.เขต เพื่อเป็นหน่วยร่วมให้บริการด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
Deny G42 ไม่พบการอนุมัติก่อนการผ่าตัด (Pre-authorize) กรณีการผ่าตัด MIS โรคอ้วนทุพพลภาพ การผ่าตัด MIS โรคอ้วนทุพพลภาพ ต้องขออนุมัติก่อนการผ่าตัด (Pre-authorize) กรณีต้องการอุทธรณ์ให้ส่งเอกสารความจำเป็นมาที่ สปสช.พิจารณาเป็นรายๆ
Deny G43 ไม่ใช่หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การให้บริการใช้เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (ECMO) หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (ECMO) ต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพ การให้บริการใช้เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (ECMO)
Deny G44 ไม่ใช่หน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน การให้บริการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม หน่วยบริการที่ขอรับค่าใช้จ่ายผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม ต้องเป็นหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินศักยภาพ การให้บริการผ่าตัดฝังชุดประสาทหูเทียม
Deny G45 ไม่พบการอนุมัติก่อนการผ่าตัด (Pre-authorize) กรณีการผ่าตัดและเบิกอุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียม การผ่าตัดและเบิกอุปกรณ์ชุดประสาทหูเทียมต้องขออนุมัติก่อนการผ่าตัด (Pre-autorize) กรณีต้องการอุทธรณ์ให้ส่งเอกสารระบุความจำเป็นมาที่ สปสช.พิจารณาเป็นรายๆ
Deny G46 กรณีผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมที่อายุมากกว่า 5 ปี ไม่เข้าเณฑ์การจ่ายชดเชยจาก สปสช. กรณีต้องการอุทธรณ์ให้ส่งเอกสารระบุความจำเป็นมาที่ สปสช.พิจารณาเป็นรายๆ
Deny G47 กรณีการสวนหัวใจ (Coronary Artery Angiography-CAG) ไม่พบข้อมูล one page บันทึกข้อมูลหน้า One page ให้ครบถ้วน แล้วส่งข้อมูลเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Deny G48 เป็นหน่วยบริการรับการส่งต่อเฉพาะด้านเวชกรรม ที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยโควิดผ่านระบบ A-MED ไม่สามารถเบิกผ่านระบบ e-Claim ได้ การบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อโควิด U071,U072 หน่วยบริการต้องบันทึกข้อมูลการให้บริการผ่านระบบ A-MED เท่านั้น
Deny H02 เบิก OPHC / IPHC2 แต่ ICD 10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการที่เบิก
Deny H03 จำนวนเงินขอเบิกเท่ากับ 0 หรือ ปริมาณเท่ากับ 0
Deny H05 เบิก รายการ OPHC ร่วมกัน
Deny H06 เบิกเมทาโดน ( MMT ) ที่จำนวนครั้งมากกว่าจำนวนวันในเดือนที่เบิก
Deny H08 เบิก OPHC ( CMV ) ให้ตรวจสอบจำนวน
Deny H11 จำนวนรวมน้อยกว่าจำนวนเงินขอเบิก HC
Deny H12 เบิกชดเชยเกินจำนวน cycle/เม็ด ที่กำหนดในการรักษาตามโปรโตคอล
Deny H13 เบิกชดเชยค่ายามะเร็งสูงผิดปกติ มากกว่า 100,000 บาท ตรวจสอบแล้วแก้ไขเข้ามาใหม่
Deny H14 ให้ตรวจสอบจำนวนมิลลิกรัม (mg) / จำนวนเม็ดที่ขอเบิกในการรักษามะเร็งตามโปรโตคอล
Deny H15 ยา จ 2 เบิกในระบบ VMI
Deny H16 เป็นการรักษาข้ามจังหวัด ให้แก้ไขข้อมูล (อุทธรณ์)
Deny H17 ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนรับส่งต่อเฉพาะด้านรังสีรักษาสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ติดต่อ สปสช.เขตเพื่อขอรับการประเมินหน่วยฯ
Deny H18 ไม่ใช่หน่วยบริการที่รับการส่งต่อที่ให้บริการด้านเคมีบำบัดสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ติดต่อ สปสช.เขตเพื่อขอรับการประเมินหน่วยฯ
Deny I01 เบิก Instrument ไม่บันทึกจำนวนเงิน / จำนวน Instrument ที่ขอเบิก
Deny I02 เบิก Instrument แต่ไม่มีรายการในบัญชี Instrument ที่จ่ายชดเชยได้
Deny H19 การรักษาโรคมะเร็งตามโปรโตคอล หลังจากมีการรักษานอกโปรโตคอลแล้ว ตรวจสอบการบันทึกเบิกกรณีให้ยาเคมีบำบัด แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่ หากยืนยันการรักษาส่งเอกสารอุทธรณ์ที่สำนักงานประกันสังคม
Deny I03 เบิก Instrument แต่ไม่มีการทำหัตถการ ( ICD-9CM )
Deny I04 ICD-10 / ICD-9CM ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก
Deny I05 ตรวจสอบจำนวน/รายการ Instrument ที่ขอเบิก
Deny I06 เบิก Instrument ที่ใช้ในการทำหัตถการ PCI (หัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention: PCI) ไม่มีรหัส ICD9 หรือ รหัส ICD9 ไม่สัมพันธ์กับรายการ Instrument ที่ขอเบิก
Deny I07 รายการ Instrument ที่ขอเบิกไม่ตรงตามข้อบ่งชี้
Deny I08 เบิก Instrument ที่ใช้ในการทำหัตถการ PCI (หัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีผ่านสายสวน (Percutaneous Coronary Intervention: PCI) ไม่ใช่หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเฉพาะด้าน PCI
Deny I10 มีการเบิก stent ในระบบ VMI
Deny I12 เบิกฟันปลอม รหัส INST 9202-9205 ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 5 ปี
Deny I13 เบิกรองเท้าเบาหวานมากกว่า 1 คู่/คน/ต่อปี
Deny I15 ไม่ได้บันทึกรหัสโครงการพิเศษ
Deny I17 ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง
Deny I18 เบิกอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง รหัส 2501, 2502 ไม่สัมพันธ์กับอายุ
Deny I19 บันทึกเบิกยา NED ผู้ป่วยนอก ไม่ระบุเหตุผลการใช้ยา EA-EF
Deny I20 การเบิกอุปกรณ์ 2006 และ 2007 เบิกมา 2 ชิ้น DRG ไม่อยู่ในกลุ่มที่กำหนด ตรวจการเบิกรหัสอุปกรณ์ 2006 , 2007 อยู่ในกลุ่ม DRG 02110 หรือ 02112 หรือ 02114 หรือ 02120 หรือ 02124 หากยืนยันให้อุทธรณ์เป็นเอกสาร
Deny I21 เบิกชุด PPE มากกว่าจำนวนที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกเบิกจำนวนชุด PPE กรณียืนยันการใช้ตามจำนวนที่บันทึกเบิกอุทธรณ์เป็นรายๆ
Deny I22 เบิกอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง จำนวน 3 ขึ้นไป ภายในระยะเวลา 3 ปี หากยืนยันการเบิกจริง ขอให้ส่งเอกสารอุทธรณ์มาที่ สปสช.
Deny I23 เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ มากกว่าจำนวนวันนอน และอัตราที่กำหนด ตรวจสอบการบันทึกเบิกรหัส '045007 อัตรา 11,000 บาท/วันกรณี เบิกกรณี admit ไม่เกิน 15 วัน และอัตรา 22,000 บาท เบิกกรณี admit มากกว่า 15 วันขึ้นไป แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Deny M06 ตรวจสอบรหัส HCODE กรณีรักษาผู้ป่วยข้ามสังกัด SP หรือ SN บันทึกเป็นรหัส 5 หลัก
Deny M12 ตรวจสอบการจ่ายเงินชดเชยกรณีมาตรา 7 (เหตุสมควร)
Deny M13 ไม่เข้าเกณฑ์ตามข้อตกลงกรณีการรับส่งต่อ
Deny M14 การตรวจสอบกรณีการให้บริการรักษาข้ามเขต
Deny M15 การเบิกอุปกรณ์ 2006 และ 2007 เบิกมา 2 ชิ้น DRG ไม่อยู่ในกลุ่มที่กำหนด ตรวจการเบิกรหัสอุปกรณ์ 2006 , 2007 อยู่ในกลุ่ม DRG 02110 หรือ 02112 หรือ 02114 หรือ 02120 หรือ 02124 หากยืนยันให้อุทธรณ์เป็นเอกสาร
Deny O01 ถูกระงับการจ่ายโดยกรมบัญชีกลาง
Deny O02 กรณีผลการตรวจ Covid negative ไม่สามารถเบิกค่าห้อง negative pressure ได้ (ว 102) ตรวจสอบการให้รหัสโรค และการบันทึกผล Lab กรณี"ไม่มีการติดเชื้อ covid ไม่สามารถเบิกได้
Deny O03 ตรวจคัดกรอง (Screening) Covid19 มากกว่า 3 ครั้ง ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก กรณียืนยันการตรวจมากกว่า 3 ครั้ง ส่งเอกสารอุทธรณ์
Deny O04 เบิกกรณี Home Isolation หรือ Community Isolation เป็นข้อมูล admit ก่อนวันที่ 18 มิ.ย. 64 หรือจำหน่ายก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 64 ก่อนวันที่ สปสช.ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ตรวจสอบการบันทึกวันที่ admit หาก admit ก่อนวันที่ 18 มิ.ย. 64 หรือจำหน่ายก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 64 ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่าย กรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ได้
Deny O05 เบิกรหัส 080001 (Chest X-ray) กรณี Home Isolation หรือ Community Isolation เป็นข้อมูลบริการก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 64 ก่อนวันที่ สปสช.ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย ตรวจสอบการบันทึกวันรับบริการหากรับบริการก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 64 ไม่สามารถเบิกรหัส 080001 (Chest X-ray) กรณี Home Isolation หรือ Community Isolation ได้
Deny O06 วัคซีนที่เบิกไม่เป็นไปตามโครงการภาครัฐ การเบิกค่าฉีดวัคซีนสามารถเบิกได้เฉพาะรายการวัคซีนที่เป็นไปตามโครงการภาครัฐเท่านั้น
Deny O07 ช่วงที่ admit ไม่อยู่หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายจาก สปสช. ตรวจสอบข้อมูลวัน admit /discharge หาก admit ก่อนวันที่ 20 มิ.ย. 64 หรือ จำหน่ายก่อนวันที่ 1 ก.ค. 64 ไม่สามารถเบิกตามเงื่อนไข Home Isolation ได้
Deny O08 เบิกค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการติดตามอาการผู้ป่วยมากกว่า 1 ครั้ง/ราย ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลรหัส 9301 สามารถเบิกได้ 1 ครั้ง/ราย เท่านั้น
Deny O09 เบิกชุด PPE ไม่สัมพันธ์กับอาการของผู้ป่วย (เหลือง แดง) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิกค่าชุด PPE หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระบวนการ หรืออุปกรณ์อื่นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ เบิกได้ไม่เกินวันนอน หรือวันที่ผู้ป่วย admit ตามอาการเหลือง/แดง แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Deny O10 ผ่านเงื่อนไขเหมาจ่าย กรณี HI/CI รอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบรายละเอียดการอุทธรณ์ ผ่านหน้า Web-eClaim
Deny O11 ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบการจ่าย กรณี HI/CI ตรวจสอบรายละเอียดการอุทธรณ์ ผ่านหน้า Web-eClaim
Deny O12 รอการตรวจสอบการจ่ายกรณี HI/CI ตรวจสอบรายละเอียดการอุทธรณ์ ผ่านหน้า Web-eClaim
Deny P01 วันที่ให้บริการอยู่ในช่วงที่รักษาเป็นผู้ป่วยใน ตรวจสอบวันที่รับบริการ แก้ไขมาให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่ กรณีอยู่ในช่วงเป็นผู้ป่วยในไม่สามารถเบิกรายการนี้ได้
Deny P02 เสียชีวิตก่อนวันให้บริการ ตรวจสอบวันที่รับบริการแก้ไขมาให้ถูกต้อง แล้วส่งเข้ามาใหม่
Deny P03 การเบิกกรณีบริการแพทย์แผนไทยรหัสโรค / รหัสหัตถการไม่สอบคล้องกับกิจกรรม ตรวจสอบรายการบริการ และรหัสโรคกรณีให้บริการแพทย์แผนไทย แก้ไขให้สอดคล้องตามที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่
Deny P04 กิจกรรมนวด ประคบ อบสมุนไพร ซ้ำกับกรณีรับบริการแม่หลังคลอด แก้ไขรายการเบิก กรณีเบิกรายการบริการ (Fee Schedule) กิจกรรมนวด ประคบ อบสมุนไพร แล้วไม่สามารถเบิกหัตถการที่ให้บริการมารดาหลังคลอดได้อีก
Deny P05 รับบริการฟืนฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดเกิน 5 ครั้ง ภายใน 3 เดือน ตรวจสอบการบันทึกเบิกกรณีให้บิการมารดาหลังคลอด สามารถเบิกได้ 5 ครั้ง/ปีงบประมาณ/PID เท่านั้น กรณีเบิกครบแล้วให้ตัดหัตถการที่ให้บริการมารดาหลังคลอดออก เพื่อรับค่าใช้จ่ายกรณีอื่นๆ
Deny P06 รับบริการฟืนฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดไม่ครบ 5 กิจกรรมด/Visit ตรวจสอบบันทึกหัตถการที่ให้บริการมารดาหลังคลอด ต้องบันทึกให้ครบทั้ง 5 รหัสตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่
Deny P07 การเบิกกรณีใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติรหัสโรค / รหัสหัตถการไม่สอบคล้องกับกิจกรรม ตรวจสอบรายการบริการ และรหัสโรคกรณีใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ แก้ไขให้สอดคล้องตามที่กำหนดแล้วส่งเข้ามาใหม่
Deny P08 กรณีใช้ยาจากสมุนไพร ตรวจสอบได้เป็นยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ตรวจสอบยาสมุนไพรที่ใช้หากไม่ตรงกับรายการที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ รับรอง ไม่สามารถเบิกได้
Deny P09 เบิกค่าบริการอื่นๆร่วมกับค่าบริการเยี่ยมบ้าน ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเบิก บันทึกเบิกมาเฉพาะรายการเยี่ยมบ้านเท่านั้น แก้ไขแล้วส่งเข้ามาใหม่
Deny R01 ข้อมูลถูกปฏิเสธการส่งต่อกรณี OP Refer ตรวจสอบรายละเอียดการปฏิเสธได้จากหน้าเวบ e claim เมนูรับส่งต่อผูป่วยนอกข้ามจังหวัด หัวข้อตรวจสอบสถานะฯ
Deny R02 ผู้ป่วยนอกรับส่งต่อภายในจังหวัดไม่สามารถเบิกค่ารถรับส่งต่อได้ ตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วย กรณีผู้ป่วยนอกภายในจังหวัดไม่สามารถเบิกค่ารถรับส่งต่อจากส่วนกลางได้
Deny R03 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการ walk in ทบทวนค่าใช้จ่าย บันทึกเบิกตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการ walk in ที่กำหนด
Deny S01 ข้อมูลอุทธรณ์ไม่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงานประกันสังคม
Deny S03 บันทึกข้อมูลเบิกไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด (รพ.จุฬาภรณ์) ตรวจสอบการบันทึกรหัสโรคและรหัสหัตถการ แก้ไขให้ครบถ้วน ถูกต้องแล้วส่งเข้ามาอีกครั้ง กรณีทำหัตถการไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ให้บันทึกผ่านโปรแกรมของ สปสช. ขอให้ส่งเบิกในระบบเดิม
Deny S04 บันทึกรหัสโครงการพิเศษ สิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดือน (Z34003) สิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 7 เดือน (Z34007) ตรวจสอบได้สิทธิ UC
Deny S02 สิทธิประกันสังคมส่งเงินสมทบไม่ครบ 3 เดือน IP,OP (Z34003) เข้ารับบริการเจ็บป่วย ไม่รวมการตรวจครรภ์และการวางแผนครอบครัว
Deny S06 กรณีเด็กแรกเกิด (IP NB) และ OPAE หน่วยบริการบันทึกรหัสโครงการพิเศษไม่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด
Deny S07 สิทธิประกันสังคมจำนวนเงินที่ขอเบิกตามรายการน้อยกว่า 100 บาท
Deny S08 สิทธิ SSS เบิกกรณีไตวายเฉียบพลัน ที่มีระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 60 วัน ผู้ป่วยใน ที่มีค่า Ad.jRW มากว่าหรือเท่ากับ 2 ไม่จ่ายค่า HD,PD
Deny S09 สิทธิ SSS เบิกค่ายาในการรักษาโรค Cryptococcal meningitis แต่จ่ายค่ารักษาพยาบาลครบ 15,000 บาท/ราย(ตลอดชีวิต) แล้ว
Deny S10 สิทธิ SSS เบิกค่าทำหมัน แต่จ่ายค่ารักษาพยาบาลครบแล้วคือ กรณีการทำหมันชาย จ่ายตามจริงไม่เกิน 500 บาท/ราย (ตลอดชีวิต) และกรณีการทำหมันหญิง จ่ายตามจริงไม่เกิน 1,000 บาท/ราย (ตลอดชีวิต)
Deny S11 ไม่มีหัตถการ กรณีเบิกการทำหัตถการสวนหัวใจ ตรวจสอบการบันทึกรหัส ICD9 บันทึกมาให้ถูกต้อง ครบถ้วนแล้วส่งเข้ามาใหม่อีกครั้ง
Verify V000 ไม่มีข้อมูล Authen/ Authen ไม่ถูกต้อง ไม่ผ่านการตรวจสอบ 1. หลักฐานการยืนยันตัวตนการรับผู้ติดเชื้อ (Authen) เข้ารับบริการ 2. เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ ตามจำนวนวันที่ขอเบิก 3. หลักฐานการจัดอาหารตามจำนวนวันที่เบิก หรือ หลักฐานการรับอาหาร 4. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยาฟ้าทะลายโจร 5. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยา Favipiravir 6. หลักฐานการสั่งซื้อที่ระบุราคาอุปกรณ์ 7. หลักฐานการบันทึก การดูแลด้วยการให้ออกซิเจน รวมทั้งวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการให้ออกซิเจน 8. รายงานผลการตรวจ Chest X-ray ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ 9. รายงานผลการตรวจ RT PCR (official report) ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ ตามประเภทการตรวจคัดกรองที่ส่งเบิก
Verify V001 เบอร์โทรรูปแบบไม่ถูกต้องทำให้ไม่สามารถติดต่อผู้ติดเชื้อได้ 1. หลักฐานการยืนยันตัวตนการรับผู้ติดเชื้อ (Authen) เข้ารับบริการ 2. เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ ตามจำนวนวันที่ขอเบิก 3. หลักฐานการจัดอาหารตามจำนวนวันที่เบิก หรือ หลักฐานการรับอาหาร 4. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยาฟ้าทะลายโจร 5. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยา Favipiravir 6. หลักฐานการสั่งซื้อที่ระบุราคาอุปกรณ์ 7. หลักฐานการบันทึก การดูแลด้วยการให้ออกซิเจน รวมทั้งวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการให้ออกซิเจน 8. รายงานผลการตรวจ Chest X-ray ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ 9. รายงานผลการตรวจ RT PCR (official report) ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ ตามประเภทการตรวจคัดกรองที่ส่งเบิก
Verify V002 มีเบอร์โทรแต่ไม่สามารถติดต่อผู้ติดเชื้อได้ 1. หลักฐานการยืนยันตัวตนการรับผู้ติดเชื้อ (Authen) เข้ารับบริการ 2. เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ ตามจำนวนวันที่ขอเบิก 3. หลักฐานการจัดอาหารตามจำนวนวันที่เบิก หรือ หลักฐานการรับอาหาร 4. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยาฟ้าทะลายโจร 5. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยา Favipiravir 6. หลักฐานการสั่งซื้อที่ระบุราคาอุปกรณ์ 7. หลักฐานการบันทึก การดูแลด้วยการให้ออกซิเจน รวมทั้งวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการให้ออกซิเจน 8. รายงานผลการตรวจ Chest X-ray ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ 9. รายงานผลการตรวจ RT PCR (official report) ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ ตามประเภทการตรวจคัดกรองที่ส่งเบิก
Verify V003 เลขบัตรประชาชนไม่ตรงกับข้อมูลที่ Authen 1. หลักฐานการยืนยันตัวตนการรับผู้ติดเชื้อ (Authen) เข้ารับบริการ 2. เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ ตามจำนวนวันที่ขอเบิก 3. หลักฐานการจัดอาหารตามจำนวนวันที่เบิก หรือ หลักฐานการรับอาหาร 4. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยาฟ้าทะลายโจร 5. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยา Favipiravir 6. หลักฐานการสั่งซื้อที่ระบุราคาอุปกรณ์ 7. หลักฐานการบันทึก การดูแลด้วยการให้ออกซิเจน รวมทั้งวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการให้ออกซิเจน 8. รายงานผลการตรวจ Chest X-ray ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ 9. รายงานผลการตรวจ RT PCR (official report) ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ ตามประเภทการตรวจคัดกรองที่ส่งเบิก
Verify V004 ผู้รับบริการตามรายชื่อ/เลขที่บัตรประชาชนตามที่ Authen แจ้งว่าไม่เป็นผู้ติดเชื้อโรค Covid 19 1. หลักฐานการยืนยันตัวตนการรับผู้ติดเชื้อ (Authen) เข้ารับบริการ 2. เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ ตามจำนวนวันที่ขอเบิก 3. หลักฐานการจัดอาหารตามจำนวนวันที่เบิก หรือ หลักฐานการรับอาหาร 4. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยาฟ้าทะลายโจร 5. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยา Favipiravir 6. หลักฐานการสั่งซื้อที่ระบุราคาอุปกรณ์ 7. หลักฐานการบันทึก การดูแลด้วยการให้ออกซิเจน รวมทั้งวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการให้ออกซิเจน 8. รายงานผลการตรวจ Chest X-ray ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ 9. รายงานผลการตรวจ RT PCR (official report) ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ ตามประเภทการตรวจคัดกรองที่ส่งเบิก
Verify V006 ผู้ติดเชื้อแจ้งว่าได้รับบริการดูแลจากหน่วยบริการอื่นไม่ตรงหน่วยบริการที่ Authen 1. หลักฐานการยืนยันตัวตนการรับผู้ติดเชื้อ (Authen) เข้ารับบริการ 2. เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ ตามจำนวนวันที่ขอเบิก 3. หลักฐานการจัดอาหารตามจำนวนวันที่เบิก หรือ หลักฐานการรับอาหาร 4. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยาฟ้าทะลายโจร 5. หลักฐานแสดงการจัดส่งยา หรือ หลักฐานการรับยา Favipiravir 6. หลักฐานการสั่งซื้อที่ระบุราคาอุปกรณ์ 7. หลักฐานการบันทึก การดูแลด้วยการให้ออกซิเจน รวมทั้งวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการให้ออกซิเจน 8. รายงานผลการตรวจ Chest X-ray ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ 9. รายงานผลการตรวจ RT PCR (official report) ที่ระบุหน่วยบริการ วันที่ให้บริการ ตามประเภทการตรวจคัดกรองที่ส่งเบิก
Verify V008 ไม่ได้รับการประเมิน และ/หรือไม่ได้ รับอาหาร ตามจำนวนวันที่ขอเบิก ในการให้บริการ (Home Isolation/Community Isolation) 1 เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ เวชระเบียน Nurse note /หลักฐานที่สื่อสารกับผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก 2 หลักฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลิตอาหารจัดส่งให้ผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก หรือ 3 หลักฐานการรับอาหารของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
Verify V009 ไม่ได้รับการประเมิน และ/หรือไม่ได้ รับอาหาร ตามจำนวนวันที่ขอเบิก ในการให้บริการ (Home Isolation/Community Isolation) 1 เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ เวชระเบียน Nurse note /หลักฐานที่สื่อสารกับผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก 2 หลักฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลิตอาหารจัดส่งให้ผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก หรือ 3 หลักฐานการรับอาหารของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
Verify V010 ไม่ได้รับการประเมิน และ/หรือไม่ได้ รับอาหาร ตามจำนวนวันที่ขอเบิก ในการให้บริการ (Home Isolation/Community Isolation) 1 เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ เวชระเบียน Nurse note /หลักฐานที่สื่อสารกับผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก 2 หลักฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลิตอาหารจัดส่งให้ผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก หรือ 3 หลักฐานการรับอาหารของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
Verify V011 ไม่ได้รับการประเมิน และ/หรือไม่ได้ รับอาหาร ตามจำนวนวันที่ขอเบิก ในการให้บริการ (Home Isolation/Community Isolation) 1 เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ เวชระเบียน Nurse note /หลักฐานที่สื่อสารกับผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก 2 หลักฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลิตอาหารจัดส่งให้ผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก หรือ 3 หลักฐานการรับอาหารของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
Verify V013 ไม่ได้รับอุปกรณ์วัดไข้และ เครื่องวัดออกซิเจน 1หลักฐานแสดงการจัดส่งเวชภัณฑ์ ตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ(ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา) หรือ 2 หลักฐานการรับเวชภัณฑ์ของผู้ติดเชื้อ/ญาติตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ (ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา) หมายเหตุ กรณีจัดหาเป็นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ เครื่องวัดไข้ และ เครื่องวัด O2sat ต้องระบุเหตุผลการไม่ได้จัดหาให้
Verify V014 ไม่ได้รับอุปกรณ์วัดไข้ 1หลักฐานแสดงการจัดส่งเวชภัณฑ์ ตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ(ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา) หรือ 2 หลักฐานการรับเวชภัณฑ์ของผู้ติดเชื้อ/ญาติตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ (ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา) หมายเหตุ กรณีจัดหาเป็นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ เครื่องวัดไข้ และ เครื่องวัด O2sat ต้องระบุเหตุผลการไม่ได้จัดหาให้
Verify V012 ไม่ได้รับการประเมิน และ/หรือไม่ได้ รับอาหาร ตามจำนวนวันที่ขอเบิก ในการให้บริการ (Home Isolation/Community Isolation) 1 เอกสารบันทึกการติดตามประเมินอาการ เวชระเบียน Nurse note /หลักฐานที่สื่อสารกับผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก 2 หลักฐานการจัดอาหารจากหน่วยผลิตอาหารจัดส่งให้ผู้ติดเชื้อตามจำนวนวันที่เบิก หรือ 3 หลักฐานการรับอาหารของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
Verify V015 ไม่ได้รับเครื่องวัดออกซิเจน 1หลักฐานแสดงการจัดส่งเวชภัณฑ์ ตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ(ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา) หรือ 2 หลักฐานการรับเวชภัณฑ์ของผู้ติดเชื้อ/ญาติตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ (ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา) หมายเหตุ กรณีจัดหาเป็นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ เครื่องวัดไข้ และ เครื่องวัด O2sat ต้องระบุเหตุผลการไม่ได้จัดหาให้
Verify V016 ไม่ได้จ่ายยาฟ้าทะลายโจร 1 หลักฐานแสดงการจัดส่งยา (ระบุชื่อผู้รับ) หรือ 2 หลักฐานการรับยาของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
Verify V017 ไม่พบการให้บริการ Chest X-Ray รายงานผลการตรวจChest X-Ray ในช่วงที่ให้บริการ HI/CI ที่ระบุวันที่ชัดเจน(กรณี OP เท่านั้น)
Verify V018 ไม่พบการให้บริการ ตรวจคัดกรอง RT PCR รายงานผลการตรวจ RT PCR ที่ระบุหน่วยบริการส่งตรวจและหน่วยตรวจ (official report) โดยต้องเป็นการตรวจในช่วงเวลาที่ให้บริการ HI/CI
Verify V019 ไม่พบการให้บริการออกซิเจน ตามจำนวนวันที่ขอเบิก 1 หลักฐานแสดงการจัดส่งอุปกรณ์ oxygen หรือ หลักฐานการรับอุปกรณ์oxygen ให้แก่ผู้ติดเชื้อ(ระบุชื่อผู้รับ) (กรณี HI) หรือ 2 หลักฐานการให้/การได้รับออกซิเจน ของผู้ติดเชื้อ (กรณี CI) ได้แก่ คำสั่งแพทย์ และบันทึกพยาบาล 3 โดยระบุจำนวนวันที่เริ่มให้ และจำนวนวันที่สิ้นสุดการให้บริการ
Verify V020 ไม่ได้จ่ายอุปกรณ์ วัดไข้ & วัด O2sat 1หลักฐานแสดงการจัดส่งเวชภัณฑ์ ตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ(ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา) หรือ 2 หลักฐานการรับเวชภัณฑ์ของผู้ติดเชื้อ/ญาติตามรายการที่ให้แก่ผู้ติดเชื้อ (ระบุชื่อผู้รับ และราคาจัดหา) หมายเหตุ กรณีจัดหาเป็นอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่ เครื่องวัดไข้ และ เครื่องวัด O2sat ต้องระบุเหตุผลการไม่ได้จัดหาให้
Verify V022 ไม่ได้จ่ายยาฟาวิพิลาเวียร 1 หลักฐานแสดงการจัดส่งยา (ระบุชื่อผู้รับ) หรือ 2 หลักฐานการรับยาของผู้ติดเชื้อ/ญาติ
Verify V024 เบิกชดเชยการเก็บ specimen ทุกรูปแบบซ้ำซ้อนใน 24 ชั่วโมง ใน PID เดียวกัน
Verify V025 เบิกชดเชยการเก็บ specimen ทุกรูปแบบซ้ำซ้อน ใน PID ที่ได้รับการจ่ายชดเชยการเก็บ specimen ไปแล้วภายใน 3 วัน
Verify V026 เบิกชดเชยการเก็บ specimen ทุกรูปแบบซ้ำซ้อนตั้งแต่ 3 ครั้ง ขึ้นไปในช่วงเวลา 14 วัน
Verify V027 เบิกชดเชยการค่า lab ทุกรูปแบบซ้ำซ้อนใน 24 ชั่วโมง ใน PID เดียวกัน ที่มีผลเป็น Negative
Verify V028 เบิกชดเชยการทำ Lab ทุกรูปแบบซ้ำซ้อน ใน PID ที่ได้รับการจ่ายชดเชยค่า Lab ไปแล้วภายใน 3 วัน
Verify V029 เบิกชดเชยการทำ Lab ทุกรูปแบบซ้ำซ้อน ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ในช่วงเวลา 14 วัน
Verify V030 เบิกชดเชยค่า lab RT-PCR ซ้ำซ้อน ใน PID ที่ได้รับการจ่ายชดเชยค่า RT-PCR ไปแล้ว ในช่วงเวลา 3 วัน
Verify V031 เบิกชดเชยค่า lab RT-PCR ซ้ำซ้อน ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป ในช่วงเวลา 14 วัน
Verify V032 การเบิกชดเชย lab การตรวจ antibody
Verify V033 เบิกชดเชยค่า lab RT-PCR ซ้ำซ้อน ใน PID ที่ได้รับการจ่ายชดเชยค่า RT-PCR ซ้ำซ้อนใน 24 ชั่วโมง ใน PID เดียวกัน
Verify V034 มีการเบิก Lab แบบ RT-PCR ที่เคยมีผล Positive ใน Visit ก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 90 วัน
Verify V035 กรณี IP Covid-19 กลุ่ม Case สีเขียว แต่เบิกค่าห้องรหัส COVR09 (ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีเหลือง) หรือ COVR10 (ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีแดง) เฉพาะ case ที่ Date Admit ตั้งแต่วันที่ 1/8/2564
Verify V036 กรณี IP Covid-19 กลุ่ม Case สีเขียว ที่เบิกค่าห้องรหัส COVR01 (ค่าห้องควบคุมผู้ป่วย COVID ใน รพ) เฉพาะ case ที่ Date Admit ระหว่างวันที่ 2/3/2563 ถึง 31/7/2564
Verify V037 Case ที่ Dx. Covid-19 แบบ Asymptomatic โดยไม่พบรหัสอื่นๆร่วมด้วย (สีเขียว) ที่พบการเบิกร่วมกับการเบิก ค่าห้องรหัส COVR09 (ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีเหลือง) หรือ COVR10 (ค่าห้องสำหรับผู้ป่วยโควิดสีแดง) เฉพาะ case ที่ Admit ตั้งแต่วันที่ 1/8/2564
Verify V038 กรณี IP Covid-19 กลุ่ม Case สีเขียว ที่เบิก PPE > 15 ชุด/วัน
Verify V039 ไม่ได้จ่ายอุปกรณ์ วัดไข้ & วัด O2sat หลักฐานแสดงการจัดส่งเวชภัณฑ์ หรือ หลักฐานการรับเวชภัณฑ์ และ หลักฐานการประเมินผู้ป่วยได้แก่ การวัดอุณหภูมิ และความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
Verify V040 Case ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น Covid-19 ที่พบการจำหน่ายและรับ Admit ต่อในวันเดียวกัน ภายใต้หน่วยบริการเดียวกัน
Verify V041 พบการเบิกรหัส COVV01(ค่าทำความสะอาดพาหนะในการส่งต่อและ ค่าชุด PPE) ที่ไม่สอดคล้องกับการเบิกรถ refer
Verify V042 กรณีสีเขียว ที่เบิก PPE > 300 บาท/วัน เฉพาะ case ที่ Admit ตั้งแต่วันที่ 1/08/2564
Verify V043 Case ที่ Dx. Covid-19 แบบ Asymptomatic โดยไม่พบรหัสอื่นๆร่วมด้วย (สีเขียว) ที่พบการเบิกร่วมกับการเบิก ค่าห้องรหัส COVR09 หรือ COVR10 หรือ เบิก PPE > 15 ชุด/วัน
Verify V044 วันเดือนปีที่ส่งเบิกชดเชย (Incom) ก่อนหรือหลังวันเดือนปีที่ผู้ติดเชื้อเข้ารับบริการจริง มากกว่า 3 วันขึ้นไป
Verify V045 ผู้ติดเชื้อไม่ได้รับการประเมินหลังจากเข้ารับบริการภายใน 48 ชม.
Verify V046 ไม่ได้รับยาและผู้ติดเชื้อไม่ได้รับการประเมินหลังจากเข้ารับบริการภายใน 48 ชม.
Verify V047 ผู้ติดเชื้อไม่ได้ติดต่อกลับหน่วยบริการหลัง 48 ชม.
Verify V048 ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบการเบิกชดเชยรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม 1. แนบเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันการให้บริการ ในรูปแบบ PDF file ผ่านระบบ Web Application (eMA client) ดาวน์โหลดได้ที่ https://audit.nhso.go.th/ema 2. เอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย 2.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ ประกอบด้วย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด เป็นอย่างน้อย 2.2 บันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD card) visit ที่มีการการสั่งจ่ายอุปกรณ์อวัยวะเทียม 2.3 บันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน ได้แก่ Discharge summary, ใบบันทึกการผ่าตัด และ admission ที่มีการใช้อุปกรณ์อวัยวะเทียม เป็นต้น 2.4 กรณีอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ภายในร่างกาย เช่น เลนส์แก้วตาเทียม โลหะดามกระดูก เป็นต้น ต้องมีหลักฐานการใช้อุปกรณ์และอวัยวะเทียมดังกล่าว ได้แก่ บันทึกการสั่ง และหลักฐานการใช้อุปกรณ์และอวัยวะเทียมในเวชระเบียน และ sticker (ถ้าอุปกรณ์และอวัยวะเทียมนั้นมี sticker) 2.5 กรณีอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ภายนอกร่างกาย เช่น ฟันเทียม รถเข็นนั่ง เครื่องช่วยเดินหรือรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น ต้องมีหลักฐานการสั่งจ่ายและหลักฐานการลงนามรับอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ของผู้ป่วยหรือญาติ **ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของหน่วยบริการ กรุณาตรวจสอบเอกสารที่แนบมาด้วยทุกครั้ง หากเอกสารผิดคน ผิดประเภท หรือไม่สมบูรณ์ จะไม่สามารถพิจารณาผลการตรวจสอบได้
Verify V996 บริการ PP สิทธิอื่น รอดำเนินการ ไม่ใช่สิทธิ UCS เบิกรายการ PP แต่ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดให้เบิกผ่านระบบของ สปสช.

พัฒนาโดย งานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
ปรับปรุงล่าสุด 9 กุมภาพันธ์ 2566