บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น


ผู้อำนวยการ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 7 ขอนแก่น

ดร.ภก.ณรงค์ อาสายุทธ

ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขต 7 ขอนแก่น

นพ.ไพบูลย์ เพ็ญสุวรรณ

ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์

นายวีระศักดิ์ ชนะมาร

ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม

นายอภิศักดิ์ เข็มพิลา

ผู้อำนวยการกลุ่ม
กลุ่มขับเคลื่อนและกำกับติดตามระบบหลักประกันสุขภาพ

นพ.สมยศ ศรีจารนัย

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
ที่ปรึกษา

 

กลุ่มจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสินธุ์

นางนาฏญา สังขวัฒน์

ผู้จัดการกลุ่มภารกิจ

นางสาวนุจรินทร์ เนื่องสมศรี

นักบริหารงาน

นายปรเมศร์ เพ็งสว่าง

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นางสาวภาวิกา ภัทรธิชาสกุล

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นายภาคภูมิ คนรู้

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นางสาวปริณฑรัตน์ ปุญญะมาตย์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม

นางพัชรี สุปัญญา

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

ภญ.ญาศินี ตั้งวงษ์

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นางสาวขวัญเรียม นิลวงค์

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นางสาวสุฑารัตน์ สัตตะวุธ

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นายธัญญ์นิธิ วีรพัฒน์โสภณ

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นางสาวกุสุมา ดวงท้าวเศษ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

กลุ่มขับเคลื่อนและกำกับติดตามระบบหลักประกันสุขภาพ

นายพชระ น้อยสมบัติ

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นางสุพรรณี ซีแลนเดอร์

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นางกนกวรรณ ยศธสาร

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นางเพชรี เหล่าพิลัย

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นายอภิสิทธิ์ คุณทะวงษ์

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

กลุ่มสนับสนุนองค์กร

น.ส.กิตติยา โชติกล่อม

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

น.ส.กาญจนา สัตนาโค

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

น.ส.ศรัญญา ทิพย์รัตนมงคล

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นายณัฐพล ชัยศิริถาวรกุล

นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ

นายพสิษฐ์ จิระสุขไพศาล

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

นายรุ่งเรือง ผาบจันดา

เจ้าหน้าที่ยานพาหนะ

น.ส.จินดาวัฒน์ จินดามัย

พนักงานจ้างเหมาบริการ

น.ส.ดวงมณี ภูโยฮาต

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566